NEWSFLASH: Het nieuwe goederenrecht werd zopas goedgekeurd én nadert nu met rasse schreden - kan u nog volgen?

NEWSFLASH: Het nieuwe goederenrecht werd zopas goedgekeurd én nadert nu met rasse schreden - kan u nog volgen?

31 oktober 2018

Afgelopen donderdag (25.10.'18) keurde de ministerraad een - overeenkomstig het advies van de Raad van State, aangepast - voorontwerp van wet goed, met betrekking tot de invoeging van een (nieuw-) Boek III “Goederen” in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (hierna het “Voorontwerp”).

Alzo lijken we (eindelijk-) de laatste rechte lijn naar een (benodigde-) verjongingskuur van de historische wetgeving inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal, vruchtgebruik, ... in te slaan.

“Geïntegreerde benadering, instrumentalisering, modernisering, flexibilisering, ...” ambitieuze, doch eerder vage, krachtlijnen waarmee het Voorontwerp zichzelf aankondigt.

Wij stellen - vanuit pragmatisch oogpunt - vast dat het Voorontwerp het volgende voorziet:

een bundeling van diverse regels inzake zakelijke rechten:
Het Voorontwerp beoogt diverse regels inzake zakelijke rechten - die thans verspreid zijn over verschillende delen van het Burgerlijk Wetboek, maar ook in bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek - (zoveel mogelijk-) te bundelen in één nieuw Boek III “Goederen” van het vernieuwde Burgerlijk Wetboek.

een drastische wijziging van diverse regels inzake zakelijke rechten:
Het Voorontwerp voorziet drastische wijzigingen aan de juridische fundamenten van project-/vastgoedontwikkeling(-en). Zich bewust zijnde van de schaarser wordende ruimte, zet onze wetgever volop in op (de juridische bouwstenen voor-) volumebouw (bv. een nieuw administratief centrum, met daarboven private appartementen; een kinderdagverblijf op grond van de gemeente; een openbare parking onder een privaat bedrijf-): het recht van erfpacht en het recht van opstal worden grondig herzien (bijvoorbeeld, een eeuwigdurend recht van opstal blijkt - in bepaalde omstandigheden - niet langer onmogelijk-).

Nieuwe regels inzake burenrelaties, vruchtgebruik en fiducie doen (mede-) hun intrede.

Alsof voormelde nog niet genoeg is, ondergaan weldra het verbintenissenrecht, het bewijsrecht, de wetgeving inzake appartementsmede-eigendom (via de wet van 18 juni 2018, die op 1 januari 2019 in werking treedt), ... ook een metamorfose.

In de wedloop van vastgoedontwikkelingen (die zich zowel in de grootsteden, als de kleine(-re) gemeentes meer én meer (b)lijkt te manifesteren-),  lijkt het bijhouden van voormelde juridische ontwikkelingen - zonder bijstand van specialisten - onbegonnen werk.

Uiteraard volgt GD&A Advocaten voormelde materie voor u op de voet. Indien u in het kader van voormelde materie vragen zou hebben, aarzel niet om contact op te nemen met één van onderstaande auteurs.

Contacteer Willem Mariën
Advocaat
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Contacteer Kris Van den Broeck
Advocaat
t 015/40 49 40 of kris.vandenbroeck@gdena-advocaten.be