Newsflash: De privacywaakhond deelt eerste boete uit... aan een burgemeester. De voorzitter van de geschillenkamer meldt daarbij: "Het is belangrijk te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen."

Newsflash: De privacywaakhond deelt eerste boete uit... aan een burgemeester.
De voorzitter van de geschillenkamer meldt daarbij: "Het is belangrijk te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen."

31 mei 2019

De tijd van sit back and relax over GDPR is sedert deze week, 28 mei 2019, effectief verstreken (zie: http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20190426_newsflash-vanaf-heden-treedt-de-privacywaakhond-effectief-op--de-gba-meldt-de-tijd-van-sit-back-and-relax-over-gdpr-is-voorbij.xml?lang=nl). Zo legde de Belgische privacywaakhond op 28 mei 2019 een eerste administratieve boete op aan een burgemeester die de gegevens verkregen in zijn openbaar ambt hergebruikte voor persoonlijke doeleinden (cfr. zijn verkiezingscampagne).

Het voorwerp van de klacht betrof de aanwending van e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingsvergunning, voor de verzending van verkiezingspropaganda door de betreffende burgemeester. Concreet betrof het een e-mail van een architecte (met alle betrokkenen in copie) om een afspraak vast te leggen ter bespreking van een aanvraag tot verkavelingswijziging.  De hierdoor verkregen e-mailadressen werden door de betreffende burgemeester navolgend gebruikt om verkiezingspropaganda te verzenden daags voor 14 oktober 2018.

Na hoorzitting oordeelde de geschillenkamer van de GBA dat de GDPR-regelgeving (cfr. het finaliteitsbeginsel) werd geschonden. In casu was er duidelijk sprake van afwending van doelbinding, persoonsgegevens verkregen voor welbepaalde gerechtvaardigde doeleinden moet vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (art. 5.1..b AVG).

De GBA besloot, buiten een berisping, een effectieve administratieve boete van 2.000 euro op te leggen aan de betrokken burgemeester.

Vooralsnog heeft de boete, gelet op het bedrag, vooral een signaalfunctie om erop te wijzen dat de gegevensbescherming een taak van ons allen is maar dat de verwerkingsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zeker als zij een overheidsmandaat hebben. “Het feit dat politici gebruik maken van persoonsgegevens voor hun verkiezingscampagnes baart vele burgers zorgen. Het is belangrijk om te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen”, aldus Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA in een interview aan De Tijd. Volgens de uitspraak van David Stevens, voorzitter van de GBA, is de bescherming van persoonsgegevens zowel een gemoedstoestand als een praktijk: de verwerkingsverantwoordelijke moet altijd kritisch kijken naar het gebruik dat hij wenst te maken van de gegevens waarover hij beschikt.”

Wees dus gewaarschuwd en zorg ervoor dat uw bestuur / onderneming de GDPR-regelgeving respecteert. GD&A Advocaten beschikt - met gediplomeerde data protection officers (DPO's) -  in elk geval over de nodige kennis en ervaring om u - indien gewenst - hierover te adviseren en hierin bij te staan.

Meer info bij de onderstaande auteurs

Contacteer Willem Mariën
Advocaat
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Contacteer Wouter Rubens
Advocaat
t 015/40 49 40 of wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be