De mogelijkheid van een 'bestuurlijke lus' in de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de gevolgen voor de rechtszoekende.

De mogelijkheid van een 'bestuurlijke lus' in de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de gevolgen voor de rechtszoekende.

De bestuurlijke lus houdt in dat de Raad aan de vergunningverlenende overheid kan vragen om een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen.

De Raad voor Vegunningsbetwistingen is het administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen.

Tot voor kort kon de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkel de bestreden beslissing schorsen dan wel vernietigen, wanneer zij in strijd was met de regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of de regels van behoorlijk bestuur.

Zo ook wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt gevat inzake een louter formele onregelmatigheid in de bestreden beslissing. Bijvoorbeeld wanneer de motivering en de bijgevoegde plannen niet met elkaar overeenstemmen. Of nog wanneer een stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd op grond van een foutieve voorstelling van de feiten.

Zo'n schorsing of vernietiging van de vergunning op zuiver formele gronden is voor de rechtszoekende vaak een Pyrrus-overwinning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst of vernietigt de beslissing, waarna het bestuur net dezelfde beslissing neemt, maar dan bv. met aangepaste/afdoende motivering. Gevolg: tijdverlies voor beide partijen.

 

Met de introductie van de 'besturlijke lus' (art. 4.8.4 VCRO) in het procedurereglement van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil de decreetgever voorgaand scenario vermijden. Het opzet van deze innovatie bestaat erin dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen een oplossingsgerichte rechtspraak ontwikkelt. De vernietiging van de bestuursbeslissing als het uitsluitende doel van de procedure zou vanaf heden plaats moeten maken voor uitspraken die het geschil definitief oplossen. Of dat is althans het opzet.

De bestuurlijke lus houdt in dat de Raad aan de vergunningverlenende overheid kan vragen om een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen.

De bestuurlijke lus houdt in dat de Raad het vergunningverlenende bestuursorgaan de mogelijkheid biedt om tijdens de procedure zelf de onregelmatigheden van de bestreden beslissing te (laten) herstellen, als die inderdaad herstelbaar zijn, zonder dat het tot een vernietiging komt.

Als de beslissing enkel is aangetast door herstelbare onwettigheden, moet het vergunningverlenende bestuursorgaan de mogelijkheid krijgen om die nog in de loop van de rechterlijke procedure zelf recht te zetten. De vernietiging zou enkel mogen worden uitgesproken op grond van een onherstelbare onwettigheid, zodat het vergunningverlenende bestuursorgaan meteen weet dat het niet opnieuw dezelfde beslissing kan nemen.

Het initiatief ligt in handen van de Raad. Oordeelt hij dat de bestuurlijke lus kan worden toegepast, dan bepaalt de Raad bij tussenarrest welke onregelmatigheden binnen welke termijn kunnen worden hersteld. Het vergunningverlenende bestuursorgaan beslist of hij van die mogelijkheid gebruik maakt.

De regeling gaat in op 1 september 2012.

LINKS

Website Raad voor Vergunningsbetwistingen

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft

Besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

 Meer info?                  

Contacteer Tom SWERTS- Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Terug naar nieuwsoverzicht