Online procesvoering bij de Raad Van State vanaf 1 februari 2014

Online procesvoering bij de Raad Van State vanaf 1 februari 2014

Vanaf 1 februari 2014 kan naar de Raad van State stappen ook online. Enkel een identiteitskaart en e-mailadres zijn voldoende om de procedure virtueel te starten via de beveiligde webstek van de Raad van State.  De uitwisseling van papieren stukken blijft (voorlopig) wel mogelijk.

De elektronische procesvoering wordt vanaf nu de norm

De documenten die online kunnen ingediend worden, zijn verzoekschriften, het administratief dossier en de memories met bijhorende stukken.

De elektronische procesvoering staat opengesteld voor quasi alle rechtsgedingen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De mogelijkheid staat echter niet open voor de versnelde procedures en evenmin voor beroepen inzake gemeenteraadsverkiezingen.

Wie zich op de website registreert en opteert voor de online procedure, kan niet meer op zijn schreden terugkeren en kiezen voor de papieren procesvoering. De partijen zijn aldus vrij om het systeem te kiezen, maar eens de procedure is opgestart, wordt hun keuze definitief.

De partijen die de stukken op papier wensen te ontvangen, kunnen dat als voorheen doen. De partijen die voor de elektronische procesvoering kiezen, zullen de op papier ingediende stukken elektronisch kunnen raadplegen.

In concreto?

De partijen dienen zich door middel van hun elektronische identiteitskaart te registreren bij een beveiligde en door de Raad van State beheerde website (m.n. e-ProAdmin).

Op deze beveiligde site kunnen de processtukken uitgewisseld en gedeponeerd worden. De partijen worden van deze deponering via e-mail op de hoogte gebracht. Ook een partij die een raadsman onder de arm heeft genomen, kan na een machtiging ontvangen te hebben van deze raadsman, eveneens het elektronisch dossier raadplegen, doch kan geen stukken neerleggen zonder medeweten van zijn advocaat.

De stukken die niet of moeilijk kunnen worden geconverteerd in elektronische formaat, kunnen steeds ter griffie in papieren formaat worden neergelegd.

Wat indien een technische storing zich voordoet?

In geval van een defecte infrastructuur of een onderbroken toegang tot de website van de Raad van State werd er voorzien in een reeks van opvangbepalingen.

Indien de website langer dan een uur buiten gebruik is, bestaat de mogelijkheid om de processtukken tot aan het eind van de daaropvolgende dag geldig neer te leggen. Voor technische stoornissen die minder dan een uur duren, werd er echter niets concreets vastgelegd.

De periodes waarin de toegang tot de website onderbroken werd, zullen op de website gepubliceerd worden.

De Raad van State stelt op zijn website een gebruikershandleiding van de elektronische procesvoering ter beschikking.

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=190

Auteurs:  Mr. Naïma Ahjit en Mr. Gitte Laenen

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be