GD&A advocaten op de Dag van de Overheidsopdrachten - 7 december 2012

GD&A advocaten op de Dag van de Overheidsopdrachten - 7 december 2012

De Dag van de Overheidsopdrachten is een vormingsdag georganiseerd door ESCALA waarop 14 actuele topics rond overheidsopdrachten aan bod komen.

Info en inschrijvingen op de website van ESCALA

Valkuilen bij het indienen van een kandidatuurstelling/offerte/BAFO

Het indienen van een geldige en volledige kandidatuurstelling/offerte/ BAFO is voor een kandidaat/ inschrijver een crucuiaal moment om een opdracht 'binnen te halen'. Voor de aanbestedende overheid is het onderzoek naar de volledigheid en regelmatigheid van de kandidatuurstelling/ offerte noodzakelijk om een geldige selectie-/ gunningesbeslissing te kunnen nemen, en om voldoende garanties te hebben op een goede uitvoering van de opdracht.

De uiteenzetting gaat over de voornaamste regels inzake vorm, inhoud, ondertekening en wijze van indiening van een kandidatuurstelling/ offerte, alsook de draagwijdte van het regelmatigheidsonderzoek door de aanbestedende overheid en de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen aan de kandidaten/ inschrijvers, en om correcties aan te brengen in de offertes.

Er wordt tevens rekening gehouden met de gewijzigde regels onder de 'nieuwe' Overheidsopdrachtenwet 2006 en het K.B. 'Plaatsing', welke weldra in werking zullen treden.

 

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Wat na het nemen van een selectie- of gunningsbeslissing? Een afdoende motivering van de gunningsbeslissing en het verstrekken van de juiste informatie aan de kandidaten/ inschrijvers is van fundamenteel belang. En wat zijn do's en dont's bij gerechtelijke procedures? Het betreft een uiteenzetting over het intussen bekende Boek IIbis van de Overheidsopdrachtenwet 1993: 'Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten', zoals ingevoerd door de wet van 23 december 2009.

In een eerste luik komen het toepassingsgebied van Boek IIbis en voornaamste principes inzake motivering, informatie, stand still en rechtsmiddelen aan bod, met analyse van de toepassing in de praktijk en best practices.

Onder een tweede luik wordt nader ingegaan op enkele klassieke fouten en een aantal discussiepunten in de rechtspraak en rechtsleer inzake Boek II bis. Wordt ondermeer besproken: motivering door verwijzing, het lot van de gesloten overeenkomst na een schorsing van de gunningsbeslissing (einde van de Labonorm-rechtspraak), mogelijkheid tot stopzetting, intrekking en heraanbesteding, meest aangewezen procedures voor niet geselecteerde/ niet gekozen kandidaten/ inschrijvers,...

 

Terug naar nieuwsoverzicht