Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 januari 2014

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf  1 januari 2014

Een nieuw jaar, dat betekent traditioneel een hele reeks nieuwe regels. Ook de overheidsopdrachtenreglementering kent verandering. Voor opdrachten die vanaf 1 januari 2014 worden bekend gemaakt gelden namelijk nieuwe Europese drempelbedragen.

Twee weken geleden nam de Europese Commissie een verordening met nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Met een ministerieel besluit van 18 december 2013 neemt premier Di Rupo al die bedragen over in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten. Deze Europese drempels worden meer bepaald ingevoerd in het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, het KB plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012, het KB van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, en het KB plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012.

De aangepaste bedragen zijn van toepassing op de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor vanaf 1 januari 2014 een bekendmaking is verzonden naar het 'Europees Publicatieblad van de Europese Unie' of naar het 'Bulletin der Aanbestedingen'. Ze zijn ook van toepassing op de opdrachten die niet onderworpen zijn aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking en waarvoor de uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of offerte, vanaf 1 januari 2014 gelanceerd wordt.

De Europese drempelbedragen worden vastgelegd voor 2 jaar, zodat de nieuwe drempels geldig blijven tot 31 december 2015. De drempels (zonder btw) voor de periode 2014-2015 zijn:

2012-2013

Werken
Centrale overheidsinstanties 5.000.000  
Decentrale overheden 5.000.000  
Specifieke sectoren 5.000.000  
Defensie en veiligheid 5.000.000  
  
Leveringen
Centrale overheidsinstanties 130.000  
Decentrale overheden 200.000  
Specifieke sectoren 400.000  
Defensie en veiligheid 400.000  
  
Diensten
Centrale overheidsinstanties 130.000  
Decentrale overheden 200.000  
Specifieke sectoren 400.000  
Defensie en veiligheid 400.000  
Specifieke opdrachten 200.000  

2014-2015

Werken
Centrale overheidsinstanties 5.186.000
Decentrale overheden 5.186.000
Specifieke sectoren 5.186.000
Defensie en veiligheid 5.186.000
  
Leveringen 
Centrale overheidsinstanties 134.00
Decentrale overheden 207.00
Specifieke sectoren 414.00
Defensie en veiligheid 414.00
  
Diensten 
Centrale overheidsinstanties 134.000
Decentrale overheden 207.000
Specifieke sectoren 414.000
Defensie en veiligheid 414.000
Specifieke opdrachten 207.000
 

Uit bovenstaande blijkt dat drempels voor de komende 2 jaar zijn gestegen, zodat in 2014-2015 minder overheidsopdrachten op Europees vlak zullen moeten worden aanbesteed.

Een Europese aanbesteding verschilt op meerdere vlakken van een Belgische aanbesteding : publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie, een langere ontvangsttermijn voor de offertes, standstill-termijn van 15 kalenderdagen, verplichte bekendmaking van de weging van elk (sub)gunningscriteria, ...

BRONNEN :
Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L. 14 december 2013, afl. 335.

Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 23 december 2013.

Gitte LAENEN