grond en panden decreet in strijd met unierecht

Hof van Justitie bevindt het grond- en pandendecreet in strijd met unierecht

In haar arrest van 8 mei 2013 stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie - uitspraak doende op een prejudiciële vraag van het Belgisch Grondwettelijk Hof -  vast dat  het grond- en pandendecreet in strijd is met het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer van kapitaal.

Het grond- en pandendecreet voorziet in een procedure van voorafgaande toestemming, waarbij wordt nagegaan of er een „voldoende band” bestaat tussen de  kandidaat-koper of de kandidaat-huurder van een onroerend goed en de betrokken doelgemeente.

Het Hof van Justitie oordeelt dat deze procedure  in werkelijkheid hierop neerkomt dat bepaalde personen het recht wordt ontzegd gronden en daarop opgerichte constructies te kopen of voor meer dan  negen  jaar te huren. Die bepalingen vormen volgens het Hof dan ook  beperkingen van de fundamentele vrijheden waarvan moet worden aangetoond dat zij gerechtvaardigd zijn. De dwingende redenen van algemeen belang 'sociaal woonbeleid' die door de Vlaamse Regering als rechtvaardigingsgrond wordt ingeroepen, wordt door het Hof niet aanvaard. De voorwaarde beschermt immers niet enkel minder kapitaalkrachtige kopers en gaat dus verder dan nodig om het beoogde doel te bereiken.

Ten slotte antwoordt het Hof dat het begrip „overheidsopdracht voor werken” in de zin van artikel 1,
lid 2,  sub b, van  richtlijn 2004/18 in casu van toepassing is wanneer de regeling  de toekenning  van  een  bouw- of  verkavelingsvergunning  afhankelijk  stelt  van  een  sociale  last  die  erin  bestaat sociale  woningen  te  realiseren  die  vervolgens  tegen  geplafonneerde  prijzen  dienen  te  worden  verkocht aan of met indeplaatsstelling door een openbare instelling en  tot slot  wanneer de criteria van deze bepaling zijn vervuld; het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of dit het geval is.

Het is nu wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, vooraleer definitief het doek valt.

Het volledig arrest is berschikbaar op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie