In house-criteria Hof van Justitie bevestigd

In house-criteria Hof van Justitie bevestigd

Overheidsopdrachten - toepassingsgebied - in house-rechtspraak - Hof van Justitie van de Europese Unie, 29 november 2011 - C-182/11 - Econord

Wanneer meerdere overheidsinstanties in hun hoedanigheid van aanbestedende dienst samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak of wanneer een overheidsinstantie een deelneming verwerft in een dergelijke entiteit, is voldaan aan de in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde voorwaarde dat deze autoriteiten, om te worden vrijgesteld van hun verplichting om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren overeenkomstig de voorschriften van het Unierecht, op deze entiteit gezamenlijk toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten, wanneer al deze autoriteiten deelnemen in het kapitaal van die entiteit alsook deel uitmaken van de bestuursorganen ervan.

LINKS

Website Hof van Justitie

Handleiding in house 

 

Terug naar nieuwsoverzicht