inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten - overgangsmaatregelen

In navolging van de nieuwsberichten aangaande de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten per 1 juli 2013, is het van belang te wijzen op de geldende overgangsmaatregelen.

Even herhalen: Op 29 maart j.l. gaf de federale regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van koninklijk besluit dat de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking doet treden op 1 juli 2013. Het ontwerp ligt heden nog steeds voor advies bij de Raad van State, afdeling wetgeving. Lees meer

Net zoals bij vorige vernieuwingen, zal de nieuwe wetgeving van toepassing worden op opdrachten gepubliceerd na 1 juli 2013. Alle opdrachten gepubliceerd voor deze datum blijven onder het huidig kader vallen.

Voor procedures die heden in voorbereiding zijn, is het aldus van belang te publiceren voor 1 juli 2013. Publiceert U na deze datum, dan moeten alle opdrachtdocumenten (bestek,...) in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regels. Opdrachten die u publiceert vanaf 1 juli moeten verwijzen naar de nieuwe regelgeving en naar de gewijzigde artikelnummers.

GD&A-advocaten biedt een dienstenpakket upgrade nieuwe wetgeving overheidsopdrachten aan, om al Uw modellen  (bestekken, gunningsbrieven, beslissingen,...) en procedures aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Lees meer.