Wat een Valentijngeschenk! KB Plaatsing Speciale Sectoren (Nutssectoren) en KB Uitvoering (eindelijk) gepubliceerd

Wat een Valentijngeschenk! KB Plaatsing Speciale Sectoren (Nutssectoren) en KB Uitvoering (eindelijk) gepubliceerd

Velen wachten er al sedert 2006 op en nu is het zover: binnenkort zal de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten eindelijk in werking treden. Het KB Plaatsing Speciale Sectoren (Koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, BS 11 februari 2013) en het KB Uitvoering (Koninklijk besluit van 14 januari tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, BS 14 februari 2013) zijn deze week verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten is het gevolg van de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG dewelke in onze rechtsorde dienden te worden omgezet.

De Belgische overheid heeft haar tijd genomen (bijna 10 jaar...), maar vanaf 1 juli 2013 wordt het oude wetgevend kader vervangen door het nieuwe.

Het volledig vernieuwd wetgevend kader heeft volgende gevolgen:

Wet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Wet van 15 juni 2006;

KB van 8 januari 1996 wordt vervangen door het KB Plaatsing van 15 juli 2011;

KB van 10 januari 1996 wordt vervangen door het KB Plaatsing Speciale Sectoren van 16 juli 2012;

KB van 26 september 1996 en AAV worden vervangen door het KB Uitvoering van 14 januari 2013;

 

Enkel wat betreft de informatieverplichtingen in hoofde van de aanbestedende overheid en rechtsbescherming (het huidige Boek II bis in de Overheidsopdrachtenwet 1993) is er (nog) geen nieuw wetgevend kader voorzien. Veel zal er echter niet moeten worden aangepast, daar het Boek ii bis pas in februari 2010 in werking is getreden.

De inwerkingtreding van het nieuw kader zal heel wat aanpassingen tot gevolg hebben , zowel wat betreft het personele toepassingsgebied als wat betreft het verloop van de gunningsprocedure. De wijzigingen op het vlak van de uitvoeringsfase lijken eerder beperkt te zijn.

 

GD&A Advocaten zal U uiteraard verder op de hoogte houden inzake de belangrijkste aanpassingen en aandachtspunten.

GD&A Advocaten organiseert een helpdesk eerstelijnsbijstand o.a. inzake overheidsopdrachten tegen speciale tarieven. Lees meer. 

GD&A Advocaten organiseert opleidingen op maat inzake overheidsopdrachten.

 

Meer info?

Contacteer Mr. Gitte LAENEN, advocaat-vennoot - tel. 015.40.49.40 - gitte.laenen@gdena-advocaten.be