Sluitstuk van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Sluitstuk van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 21 juni 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, te weten de zogeheten Rechtsbeschermingswet.

De Rechtsbeschermingswet neemt de regels inzake motivering en informatie over uit de Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten, en beschrijft de rechtsmiddelen waarover niet-gekozen inschrijvers beschikken.

De rechtsbeschermingsregels gelden zowel voor overheidsopdrachten uit de klassieke en speciale sectoren, als voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Er is geen conflict met de bestaande regeling, want het regime uit de Overheidsopdrachtenwet van 23 december 1993 vervalt automatisch op 1 juli 2013, wanneer de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 in de plaats komt.

Stephanie TAELEMANS