private en publieke groepsaankopen door lokale besturen, van het stookolie-arrest tot de opdrachtencentrale

Private en publieke groepsaankopen door lokale besturen, van het stookolie-arrest tot de opdrachtencentrale

Het principe van de groepsaankopen of samenaankopen raakt steeds ruimer bekend. Zowel private ondernemingen als (lokale) besturen begeven zich heden op deze markt.

Een groepsaankoop verenigt aan de vraagzijde klanten en afnemers- de vraag wordt gebundeld - om zo van de aanbodzijde - de leveranciers en dienstverleners - bepaalde voordelen (kortingen) te kunnen bekomen.

Voor de leveranciers en dienstverleners levert de groepering van klanten een commercieel en logistiek voordeel, zodat deze inderdaad vaak bereid zijn om lagere prijzen te hanteren dan wanneer elke klant individueel handelt.

Voor de afnemers bestaat het voordeel erin dat de organisator van dergelijke initiatieven de administratieve last van de organisatie draagt (bvb. opmaak bestek, gunningsprocedure,...) én dat deze know-how in administratieve en technische afhandeling van het aankoopproces kan opbouwen.

De rol van de  'organisator' van een groepsaankoop blijft in principe beperkt tot deze van 'makelaar'. De organisator bemiddelt tussen klanten en aanbieders, maar wordt zelf niet noodzakelijk contractpartij.

 

Een bestuur kan algemeen gesteld op twee manieren optreden als organisator van een groepsaankoop: enerzijds als 'private makelaar' tussen inwoners en leveranciers of dienstverleners, en, anderzijds, als 'aankoop-' of 'opdrachtencentrale' tussen publieke entiteiten (aanbestedende overheden ) en leveranciers of dienstverleners.  

 

Het wettelijk kader inzake private en publieke groepsaankopen, en het verschil tussen beide vormen, maakt het voorwerp uit van een juridisch artikel van Gitte LAENEN.

Onder het luik van de private groepsaankopen wordt vooreerst ingegaan op de ophefmakende stookolierechtspraak uit 2010, met een overzicht van de belangrijkste uitspraken. Vervolgens wordt ingegaan op de juridisch-praktische do's and dont's bij de organisatie van een groepsaankoop.

In het tweede deel worden de publieke groepsaankopen kort toegelicht, rekening houdend met de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten die op datum van verschijning van deze bijdrage in werking zal zijn getreden .

Volledige tekst van het artikel 'private en publieke groepsaankopen door lokale besturen, van het stookolie-arrest tot de opdrachtencentrale'. KLIK HIER (pdf-document)