GD&A Samenwerking gemeente-OCMW juridisch op punt

GD&A Samenwerking gemeente-OCMW juridisch op punt

In diverse meerjarenplannen van gemeenten en OCMW's lezen we dat de samenwerking of integratie van gemeente en OCMW tot efficiëntiewinsten moet leiden. We zien in de praktijk dat deze samenwerking vaak louter beperkt blijft tot feitelijke afspraken tussen beide besturen, die weinig of niet juridisch verankerd zijn. Het spreekt voor zich dat deze feitelijke situatie op termijn niet wenselijk is en dat het beter is om de afspraken ook op de juiste manier te formaliseren.

GD&A advocaten is als huisadvocaat bij tal van steden, gemeenten en OCMW's bij uitstek geplaatst om uw bestuur bij deze moeilijke oefening op juridisch vlak te begeleiden.

Voor de niet-juridische aspecten zoals organisatiemanagement, financiën,... verwijzen wij graag naar de partners waarmee GD&A advocaten een structurele samenwerking onderhoudt.

Visie op samenwerking

In de eerste plaats stelt zich de vraag in welke mate de besturen bereid zijn om aan de bestaande verhoudingen tussen gemeente en OCMW te raken. Het is evident dat de opties verschillend zijn afhankelijk van de keuze.

Indien de besturen niet wensen te raken aan de bestaande verhoudingen tussen beide besturen, zal de samenwerking zich voornamelijk concentreren op dienstverlening aan elkaar, feitelijke integratie of de organisatie van shared services.

Indien de besturen de bestaande verhoudingen wel in vraag durven te stellen, dienen ook andere mogelijkheden zich aan.

Dienstverlening

Gelet op het voorgaande kan GD&A advocaten uw bestuur begeleiden bij volgende concrete aangelegenheden:

- Redactie, screening, aanvulling beheersovereenkomst gemeente-OCMW
- Begeleiding overdracht patrimonium
- Begeleiding en advisering bij overdracht/stopzetting van dienstverlening
- Begeleiding redactie raadsbesluiten
- Overleg toezichthoudende overheid
- Oprichting EVA (bv. in kader van shared service)
- Oprichting OCMW-vereniging  (bv. in kader van shared service)
- Overeenkomsten inzake liquiditeitenbeheer
- Aanpassing huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad
- Redactie van bestekbepalingen (aankoopcentrale, opdrachtencentrale)
- Begeleiding en advisering bij samenwerking met andere gemeente  en/of OCMW's
- Begeleiding en advisering bij samenwerking met private partners
- Begeleiding en advisering btw-aspecten
- Personeelsaspecten (overdracht, detachering, aanpassing RPR,...)
- ...

Uiteraard zijn wij graag bereid om ons voorstel vrijblijvend verder aan u toe te lichten.

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be