Samenwerking in de ouderenzorg

Samenwerking in de ouderenzorg

Problematiek

Bij verschillende openbare centra voor maatschappelijk welzijn leeft de vraag rond samenwerking op gebied van (onder meer) ouderenzorg, al dan niet binnen de openbare sector.

Beheer van ouderenvoorzieningen wordt immers steeds complexer (riziv, personeelsproblematiek, milieu, administratief, keukennormering, ...).

Binnen de vzw-sector in de ouderenzorg ontstaan daarenboven fusie- en samenwerkingsverbanden en wil men de professionalisering op die manier verhogen.

En vanuit de commerciële sector gebeuren er overnames van voorzieningen.

Exploiteren van voorzieningen kost ook (veel) geld. De investeringskost voor verbouwing of nieuwbouw van voorzieningen komt daar bovenop. De lokale besturen staan voor diverse financiële uitdagingen en de gemeentelijke bijdrage voor OCMW en ouderenzorg komt onder druk te staan.

Tenslotte stelt zich ook vaak een personeelsschaarste.

Wil men inspelen op deze ontwikkelingen dan dient er vanuit de openbare sector minstens een gedragen en onderbouwde visie geformuleerd te worden rond het thema van samenwerking.

De vraag rond samenwerking is niet meer “moeten we samenwerken?”, maar eerder “hoe, met wie en waarvoor gaan we samenwerken?”

Voorstel - workshops

De ervaring leert dat een mogelijke samenwerking rekening dient te houden met de belangen van alle partijen (win-win).

Dit traject wordt in een aantal gevallen best begeleid door een externe neutrale instantie.

Probis en GD&A advocaten ontwikkelden een methodiek om tijdens twee verkennende workshops het begrip 'samenwerking' samen met de besturen uit te klaren.

In de workshops wordt een verkennend kader geschetst van de mogelijkheden tot samenwerking. Er wordt een overzicht gegeven van de tendensen in de sector en de mogelijke pistes die zich kunnen aandienen. We gaan na rond welke terreinen er kan samengewerkt worden en waar er mogelijks behoefte aan is.

We geven een beeld van de bestaande en de nieuwe spelers op de markt. We komen finaal tot een oplijsting van vragen en mogelijke antwoorden/pistes.

Volgende aspecten worden in een eerste workshop besproken:

- Het begrip “samenwerking“ is een ruim begrip. Hoe ver kan men gaan?

- Wil men interlokaal, intersectoraal, openbaar-privé gaan samenwerken?

- Wil men ook een juridische verankering van de samenwerking?

- Gaat het over OCMW's, al of niet met ouderen en/of thuiszorgdiensten?

- Hoe organiseert men dit binnen de regelgeving OCMW-decreet of binnen de wetgeving overheidsopdrachten? Gaat het over samenwerking met schaalvoordelen, zoals samenaankoop, delen van expertise, logistieke ondersteuning, ...? Of gaat het over bouwen van voorzieningen of gezamenlijke exploitatie? Gaat het over woonzorgcentra of over woonzorg?

- Zal de privatisering niet leiden tot onhoudbare dagprijzen in de woonzorgcentra? Moet het openbaar initiatief hier niet regulerend optreden?

- Welke voordelen (financieel, operationeel, schaal, kwaliteit, ...) zijn er aan een samenwerking? En welke nadelen zijn er?

- Welke kritische succesfactoren zijn er?

- Welke implicaties zijn er sociaal en arbeidsrechtelijk?

- Wat kunnen we leren uit goede en minder goede voorbeelden uit het recente verleden?

- En hoe begint men eigenlijk aan deze oefening?

We gaan ook dieper in op toekomstige ontwikkelingen binnen het OCMW-decreet, de wetgeving op de overheidsopdrachten, Vipa.

Er liggen immers een aantal decretale wijzigingsvoorstellen op tafel.

Tussen de twee workshops is terugkoppeling naar de eigen organisatie voorzien.

In een tweede workshop worden de reacties van het bestuur verzameld. We gaan verder dieper in op de thema's uit de eerste workshop die door het Bestuur als prioritair relevant worden weerhouden. Bijkomende vragen worden beantwoord.

Dit moet leiden tot enkele eerste mogelijke scenario's:

Optie 1 bestaat er in dat er een actieplan wordt opgemaakt dat verder uit te werken concrete voorkeurssamenwerkingstrajecten aanreikt;

Optie 2 is dat de samenwerking niet zinvol lijkt of niet mogelijk is.

Er wordt een verkennend rapport opgemaakt dat de mogelijkheden op de verschillende terrein hierboven aangegeven beschrijft.

Referenties

Strategische begeleiding van openbare besturen is een kernactiviteit van Probis en GD&A advocaten.

Probis begeleidt meer dan honderd lokale besturen en is vertrouwd met de private spelers op de ouderen- en thuiszorgmarkt.

Dit leidde in het verleden tot vele (vaak innoverende) initiatieven rond samenwerking.

Heel wat strategische begeleidingen leiden tot één of andere vorm van samenwerking. We verwijzen naar het eerste succesvolle traject publieke-private samenwerking PPS OCMW Zedelgem, dat door Probis werd begeleid. Dit leidde tot de oprichting van een nieuwe vzw met 5 partners.

GD&A advocaten is een advocatenkantoor dat zich gespecialiseerd heeft op het vlak van dienstverlening aan lokale besturen. Zij werken vandaag ook voor meer dan 100 lokale besturen. Daarbij werden heel wat adviezen verstrekt en structuren opgezet rond samenwerking tussen OCMW's onderling en tussen OCMW's en private partners ( Boortmeerbeek, Audio ...).

GD&A advocaten werd door de Afdeling Binnenlands Bestuur recentelijk belast met de opdracht tot het herschrijven van het hoofdstuk “OCMW-verenigingen” uit het OCMW-Decreet. Daarnaast werd GD&A aangesteld voor de begeleiding van het onderzoekstraject fusie/samenwerking Gemeente/OCMW.

Conclusie

Indien u meer informatie wenst over deze workshops, staan wij uiteraard graag ter beschikking voor verdere toelichting.

Steven Michiels en Cies Gysen
Advocaat-vennoot
GD&A Advocaten

Lees hierover meer in onze Nieuwsbrief Lokale besturen.

Terug naar nieuwsoverzicht