Studiedag recente ontwikkelingen ruimtelijke ordening en stedenbouw 4 mei 2011

Studiedag recente ontwikkelingen ruimtelijke ordening en stedenbouw 4  mei 2011

GD&A advocaten brengt in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Mechelen een studiedag over de recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.

Deze bevattelijke maar toch grondige update die op 4 mei 2011 's namiddags georganiseerd wordt is voor U als professional onontbeerlijk.

Wie dacht dat met het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunnings- en handhavingsbeleid, dat een volledige vernieuwing uitmaakte van de basiswetgeving inzake de ruimtelijke ordening voor het Vlaamse Gewest en de coördinatie in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een periode van legistieke rust zou aanbreken heeft zich immers vergist.

Op 9 augustus 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid dat ondermeer in volgende vernieuwingen voorziet:

- In bepaalde omstandigheden kunnen plannen van stedenbouwkundige aanvragen in beroep worden aangepast.

- De plaatsing van zonneboilers en -panelen wordt versoepeld in verkavelingen en bijzondere plannen van aanleg. 

- Er komt duidelijkheid over de strafbaarheid van “van vergunning vrijgestelde handelingen” die strijdig zijn met de lokale voorschriften. 

- De regeling betreffende het verval van verkavelingen is bijgesteld. 
Wie vastgoed verkoopt mag al publiciteit maken vanaf het ogenblik dat hij of zij de stedenbouwkundige inlichtingen heeft aangevraagd. 

- Correctie in de koppeling bouwvergunning-milieuvergunning specifiek voor wat de melding betreft. 

- Bij de behandeling van de bouwvergunningsaanvragen werden technische details aangepast over aanplakking, bekendmaking, handtekening, openbaar onderzoek en adviesaanvragen. De aanvrager moet vergunningen niet langer volledig uitplakken. 

- Aanpassing van de modaliteiten van de bestaande validatieregeling voor gewestplannen en uitvoeringsplannen. 

- Bijkomende validatieregeling voor gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen belast met een vormfout op het vlak van adviesverlening door de regionale commissie van advies. 

- Validatieregeling voor de bijzondere plannen van aanleg (BPA) opgemaakt in uitvoering van eerdere onwettige gewestplanvoorschriften.

Ook werden thans verschillende uitvoeringsbesluiten getroffen die van groot belang zijn voor de praktijk:

- de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht
- de meldingsplicht
- de projectvergadering
- de hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Tenslotte deden er zich enkele recente ontwikkelingen voor in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Vooral de recente gewijzigde rechtspraak van de Raad van State inzake de verkavelingsvergunningsplicht kent voor de praktijk verregaande gevolgen. Wij maken tevens van de gelegenheid tevens gebruik om een eerste balans op te maken van de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De studiedag wordt deskundig gecoördineerd door Mr. Cies GYSEN, tevens juridisch raadgever Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen, en wordt verzorgd door de Cel vastgoedrecht van GD&A Advocaten.

Afspraak dus op 4 mei 2011 in de kantoren van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen met adres O.L.Vrouwestraat 85 te 2800 Mechelen voor volgend programma:

13u15 Onthaal en Inleiding van het seminarie door de voorzitter (Mr. Cies GYSEN)

13u30 De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid: nieuwe bevoegdheden inzake dwangsommen, bemiddeling en het horen van belanghebbenden (Mr. Laura VALGAEREN)

14u00 De uitvoeringsbesluiten van de VCRO: de vrijstelling van vergunningsplicht, de meldingsplicht en de projectvergadering toegelicht

14u45 Koffiepauze

15u00 De werking van en de eerste ervaringen met de Raad voor Vergunningsbetwistingen

15u30 Recente wijzigingen in de rechtspraak onder andere aangaande de wijziging in de vergunningsplicht bij verkavelingen

16u15 Mogelijkheid tot vraagstelling

Wij hopen aldaar U te mogen begroeten en verblijven inmiddels,

Doelpubliek

Deze update richt zich tot:

o bedrijven,
o openbare besturen,
o bouwpromotoren,
o architecten,
o immobiliënmakelaars,
o studiebureaus,
o notarissen,
o advocaten,
o bedrijfsjuristen,
o consultants
o en iedereen die bij de ruimtelijke ordening  betrokken is (bv. leden van adviesorganen GECORO, PROCORO, VLACORO ...) die hun kennis over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen willen verdiepen en praktijkervaringen willen uitwisselen.

Deelnameprijs

Niet-leden en leden betalen 150,00 Euro + BTW
In deze prijs is ook de syllabus begrepen.  Onthaal- en pauzedranken worden u gratis aangeboden door Voka - Kamer van Koophandel.
 
• bespaar 50% op de prijs van de opleiding via de KMO-portefeuille
• door uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in te dienen
• voor meer informatie, registratie en aanvragen van uw subsidie surf naar www.kmo-portefeuille.be
• ons erkenningsnummer: DV.O105627
 
Voor meer info contacteer Hylke Somers op 015 45 10 20
of op hylke.somers@voka.be
 
U kan de opleiding ook bedrijfsintern laten organiseren, op maat van uw bedrijf èn van uw medewerkers!

Terug naar nieuwsoverzicht