Nieuwe politiebevoegdheid burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel. Ook de GAS-wet wordt binnenkort uitgebreid.

Nieuwe politiebevoegdheid burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel. Ook de GAS-wet wordt binnenkort uitgebreid.

Op 28 december 2012 werd de wet van 1 juli 2011 'tot invoeging van artikel 134 Quinquies in de Nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel', gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe artikel 134 Quinquies N. Gem is een uitbreiding van de bevoegdheid van de burgemeester voorzien in artikel 133-134 N. Gem inzake de administratieve politie.

De nieuwe bepaling biedt de burgemeester de mogelijkheid een inrichting te sluiten - voor maximaal 6 maanden - indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel. De burgemeester is gemachtigd om de inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.

Belangrijke procedurele waarborgen die werden ingeschreven op verzoek van de minister van Justitie zijn de verplichting om de betrokken gebruiker/eigenaar van het pand voorafgaandelijk te horen alsook een voorafgaandelijk overleg met de gerechtelijke overheden. Dit laatste om te verhinderen dat de burgemeester een lopend gerechtelijk onderzoek zou verstoren. 

Naast deze uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zal ook het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden vernieuwd en uitgebreid. Op 13 december 2012 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen overlast, goed.

De gemeentelijke administratieve sancties worden opgetrokken tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. De huidige Nieuwe Gemeentewet zal volledig worden vervangen door een nieuwe wet. Naast geldboetes worden de alternatieve administratieve sancties als gemeenschapsdienst uitgebreid. Voor minderjarige wordt bemiddeling verplicht. Bij volwassenen is dit facultatief. Ook nieuw is dat de burgemeester individuen of groepen een tijdelijk plaatsverbod zal kunnen opleggen. 

 

GD&A-advocaten specialiseert zich in de administratieve politie op gemeentelijk niveau en volgt deze evoluties op de voet. Onze dienstverlening omvat o.a.

voor besturen:

opmaak en aanpassing van Gemeentelijk Politiereglement;

administratieve en gerechtelijke procedures inzake GAS-boetes; 

begeleiding gemeentelijke actieplan tegen overlast/ gecoördineerde aanpak specifieke problemen van ordeverstoring en openbare overlast;

voorbereiding en redactie van beslissingen (van de burgemeester) inzake administratieve politie: o.a. sluitingsbevelen, ordemaatregelen,... 

aanpak van verkrotting en leegstand: brandveiligheid, procedure onbewoonbaarheid, leegstandsbelasting, onteigening,... 

 

voor particulieren en ondernemingen voorwerp van sancties en ordemaatregelen:

administratief en gerechtelijk beroep (bij de politierechtbank) tegen GAS-boetes; 

administratief beroep en beroep bij de Raad van State (UDN-procedure) tegen ordemaatregelen van de burgemeester;

aanvechten leegstandsheffingen, onteigening,...; 

 

LINKS

Nieuwe Gemeentewet

Parlementaire documenten wet 1 juli 2011: Senaat // Kamer

GAS-boetes: Nieuw wetgevend kader - persbericht federale regering 13 december 2012 

GAS-boetes: - omzendbrief OOP 30bis   

GAS-boetes: omzendbrief OOP 30 ter  

Algemeen: onderzoeksrapport UA -bestuurlijke sanctioneringsmechanismen

 

MEER INFO? Contacteer Gitte LAENEN, Advocaat

Terug naar nieuwsoverzicht