Termijnen voor beroep bij de Raad van State - art. 4 procedurereglement

Termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State - art. 4 procedurereglement Raad van State

Gezien de discussies aangaande het startpunt van de beroepstermijn van 60 dagen voor het indienen va een vordering tot nietigverklaring bij de Raad van State, is het nuttig artikel 4 van het procedurereglement van de Raad in herinnering te brengen.

 Art.4. Procedurereglement

§ 1.
(...)
Deberoepen bedoeld in artikel 14, §§ 1 en 3 van de gecoördineerde wetten verjaren zestig dagen nadat de bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaaktofbetekend.

Indienz e noch bekendgemaa kt noch bete kend dienen te worden, gaat de termijn in met de dag waarop
de verzoeker er kennis heeft van gehad. De overige aanvragen en beroepen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de termijnen door de desbetreffende wettelijke en reglementaire  bepalingen vastgesteld.

§ 2. Wanneer de in paragraaf 1 genoemde kennisgeving  geschiedt bij aangetekende brief  met ontvangstmelding,is de eerste dag van de termijn  voor het indienen van het verzoekschrift die welke volgt  op de ontvangst van de brief en is hij inbegrepen in de termijn.

Indiende geadresseerde de brief  weigert, is de eerste dag van de termijn voor het indienen van het verzoekschrift die welke volgt op de dag van weigering van  de brief en is hij inbegrepen in de termijn.

Wanneerde in paragraaf 1 genoemde kennisgeving geschiedt bij gewone aangetekende brief, is de eerste dag van de termijn voor het indienen van het verzoekschrift de derde werkdag die volgt op deverzending van de brief, behoudens  bewijs vanhet tegendeel door de geadresseer de, en is die dag inbegrepen in de termijn. Het postmerk geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de  ontvangst of de weigering.

 

Meer toelichting op de website van de Raad van State.