To-do-lijst voor AGB's in 2013

To-do-lijst voor AGB's in 2013

Na de installatie van de nieuwe gemeentebesturen wordt een inventaris gemaakt van de acties die op korte en middellange termijn moeten worden genomen. Ook voor de autonome gemeentebedrijven ligt bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen heel wat werk op de plank.

Samenstelling organen

In de eerste plaats dienen uiteraard de bestuursorganen van het autonoom gemeentebedrijf opnieuw te worden samengesteld. Het gaat daarbij om de nieuwe raad van bestuur en vaak ook over het orgaan van dagelijks bestuur, meer bepaald de afgevaardigd bestuurder en/of het directiecomité.

Naast de raad van bestuur en het directiecomité is er binnen autonome gemeentebedrijven nog een derde orgaan actief, namelijk het college van commissarissen. Dit college bestaat uit een commissaris-revisor en twee gemeenteraadsleden.

Dit college van commissarissen zal evenwel een kort leven beschoren zijn, want vanaf de start door het autonoom gemeentebedrijf met de nieuwe beleids- en beheerscyclus wordt dit college vervangen door één of meerdere commissarissen, allen bedrijfsrevisor. De gemeenteraadsleden verdwijnen vanaf dan dus uit het college van commissarissen. De meeste autonome gemeentebedrijven zullen wellicht voor één commissaris kiezen.

Opstart BBC

Ook de autonome gemeentebedrijven dienen uiterlijk vanaf 2014 de nieuwe beleids- en beheerscyclus toe te passen. Dit betekent dus concreet dat ze dienen over te stappen van hun huidige klassieke bedrijfsboekhouding naar de BBC-boekhouding. Er zal vaak naar een ander softwarepakket moeten worden overgeschakeld, er zullen conversies moeten gebeuren,... De autonome gemeentebedrijven doen er dus goed aan om deze overstap tijdig voor te bereiden.

Nieuwe beheersovereenkomst

Artikel 235, §3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de beheersovereenkomst tussen het autonoom gemeentebedrijf en de gemeente wordt gesloten voor een periode, die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Het onverkort overnemen van de vorige beheersovereenkomst is geen optie. Onder meer de opstart van de nieuwe beleids- en beheerscyclus zorgt er voor dat een aantal bepalingen grondig moeten worden herschreven.

Statuten aanpassen

Artikel 310 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat autonome gemeentebedrijven die nog onder de Nieuwe Gemeentewet zijn opgericht, uiterlijk tegen 1 januari 2014 hun statuten dienen aan te passen aan het Gemeentedecreet.

Gemeenteraadscommissie

Artikel 39, §1 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat in elke gemeente minstens een gemeenteraadscommissie moet worden opgericht, die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De gemeente richt hiertoe ofwel een aparte gemeenteraadscommissie op, ofwel integreert zij deze taak in de verschillende bestaande commissies.

De gemeenteraadscommissie zal in het bijzonder de bespreking van de beslissingen en de terugkoppelingsmomenten van de verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de gemeenteraad voorbereiden.

Concreet betekent dit dat beheersovereenkomsten, statutenwijzigingen,... ook in de gemeenteraadscommissie zullen moeten worden behandeld.

Evaluatie als EVA

Tenslotte moeten bestaande autonome gemeentebedrijven ook worden geëvalueerd. Artikel 227 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag dient voor te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.

Uiteraard is GD&A Advocaten graag bereid om uw bestuur bij deze werkzaamheden te begeleiden.

 

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot GD&A Advocaten
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot GD&A Advocaten
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be