Regels rond de voorafgaande vergunning en de erkenning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra gewijzigd

Regels rond de voorafgaande vergunning en de erkenning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra gewijzigd

Op 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering de wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van centra voor kortverblijf en woonzorgcentra goedgekeurd. Hieronder vindt U de krachtlijnen.

Moratorium

Dit besluit voorziet in een verlenging van de thans reeds bestaande schorsing van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf tot en met 31 december 2015. Dit houdt derhalve in dat er geen voorafgaande vergunningen meer verleend zullen worden voor 1 januari 2016.

Deze schorsing wordt gemotiveerd door de wens om een overgangsperiode in te lassen met het oog op de bevoegdheden en middelen die van het federale niveau naar de regio's worden overgeheveld ingevolge de zesde staatshervorming.

Een voorafgaande vergunning voor een initiatief dat geen impact heeft op de programmatie, zoals vervangingsnieuwbouw, wordt verder verleend volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen alle voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra op gemotiveerd verzoek na afloop van hun looptijd nogmaals met drie jaar verlengd worden.

Erkenning

Er komen ook nieuwe spelregels met betrekking tot de aanvraag van een erkenning.

Zo wordt een erkenningskalender ingevoerd.

Indien men over een voorafgaande vergunning beschikt die verleend is geweest voor 1 januari 2014 en waarvan men de capaciteit wil laten erkennen in 2015, 2016 of 2017, dan dient dit te worden meegedeeld aan het agentschap. Daarbij moet duidelijk worden meegedeeld in welk trimester men de erkenning wil laten plaatsvinden. Dit trimester moet zich binnen de looptijd van de betreffende voorafgaande vergunning situeren.

Het agentschap zal nagaan of de erkenning in een bepaald trimester mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevraagde te erkennen capaciteit; de gevraagde trimesters voor erkenning alsook het vastgelegde maximaal aantal te erkennen woongelegenheden met de beschikbare begrotingskredieten voor het betreffende jaar.

De administrateur-generaal kan de ingediende erkenningskalender goedkeuren, afwijzen of het daarin vermelde trimester wijzigen in een later of voorafgaande trimester. Het is voor hem ook mogelijk om een uitstel te verlenen voor het trimester tijdens hetwelk de erkenning moet worden aangevraagd (tot maximaal twee jaar na afloop van het oorspronkelijk goedgekeurde trimester).

De voorafgaande vergunning vervalt geheel of gedeeltelijk als de initiatienemer een erkenningskalender niet volgens de correcte modaliteiten heeft bezorgd of als de erkenning niet wordt aangevraagd in het trimester voor aanvraag, vermeld in de voorafgaande beslissing.

Samenvoegen

Het wordt ook mogelijk om de al voorafgaand vergunde capaciteit te “dynamiseren” door deze vergunning volledig (of gedeeltelijk) samen te voegen met andere voorafgaande vergunningen.

Deze vergunningen dienen wel betrekking te hebben op de capaciteit binnen eenzelfde zorgregio 'regionale stad'.

De samenvoeging is zowel mogelijk voor de houders van meerdere voorafgaande vergunningen als voor houders (maximaal drie) van verschillende voorafgaande vergunningen. De gezamenlijke aanvraag veronderstelt het akkoord van de betrokken houders van vergunningen tot het oprichten van een rechtspersoon die het centrum zal uitbaten. De samenvoeging zal mogelijk worden gemaakt na een oproep die in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Deze mogelijkheid tot samenvoeging kan de actuele tendens op het vlak van samenwerking en de oprichting van zorgbedrijven met een regionaal werkveld verder versterken.

Auteurs: Mr. Steven MICHIELS en Andrej KURLIUK

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be