Nieuws

21|06|2018 - Overheidsopdrachten - Geen prijsverantwoording vereist bij zogenaamde “verwaarloosbare posten”.

Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of kostenonderzoek om na te gaan of een inschrijver geen abnormale prijssetting hanteert. Daartoe kan de aanbestedende overheid de inschrijvers verzoeken om alle nodige informatie te verstrekken. Indien een eenheids- dan wel, totaalprijs schijnbaar abnormaal lijkt, dient de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver nader te bevragen – maar steeds vereist?
Lees meer

15|06|2018 - GDPR en de stormvloed aan ‘verwerkersovereenkomsten’

Naast talloze (al dan niet terechte-) verzoeken om (hernieuwde-) toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, ontvangt uw bestuur-/onderneming sinds de GDPR-datum van 25 mei 2018 wellicht ook diverse ‘verwerkersovereenkomsten’, die zij met een verwerker (bv. een ICT-onderhoudsfirma, een sociaal kantoor, …) of -als zijnde verwerker verplicht dient af te sluiten. Wij stellen echter vast dat er diverse verwerkersovereenkomsten circuleren, die noch de toepasselijke regelgeving (in bijzonder, artikel 28 GDPR-) noch uw rechten als verwerkingsverantwoordelijke geheel respecteren. Wij wijzen u graag op de 3 common mistakes :
Lees meer

13|06|2018 - GDPR - uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid komt er effectief aan met het ontwerp van kaderwet!

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation ('GDPR') in werking, vanaf afgelopen maandag 11 juni 2018 ligt (eindelijk) het wetsontwerp klaar in kader van de tenuitvoerlegging van enkele 'open' bepalingen van de GDPR en de in de GDPR voorziene mogelijkheden voor elke lidstaat om te voorzien in afwijkende regelingen.
Lees meer

08|06|2018 - Nieuwsflash - Zorg: “De woonzorgvereniging van ballast en franje ontdaan?”

Reeds in verschillende bijdragen uitte GD&A Advocaten haar visie over de wijze waarop het goedkeuringstoezicht omgaat met de oprichting van een woonzorgvereniging (privaatrechtelijke OCMW-vereniging, overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk IV van het OCMW-decreet). Begin dit jaar werd onder andere nog het artikel 'Samenwerken in de zorgsector: een huwelijk onder voorwaarden' gepubliceerd in het Tijdschrift Viewz (2008/1). Maar wat hebben deze kritische bijdragen tot hiertoe opgeleverd?
Lees meer

07|06|2018 - Een zorgzame reorganisatie: It's never too late to be who you might have been (George Eliot)

Met de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur die in werking zijn getreden en de gemeenteraadsverkiezingen die in aantocht zijn, is 2018 al zeer druk geweest. Ook de publieke zorgsector is in dit woelige water terecht gekomen. Verdrinken in dit juridische kluwen is geen optie. Vele besturen hebben reeds het voorbeeld gegeven dat verzelfstandiging van hun zorgactiviteiten een baken is van opportuniteiten.
Lees meer

07|06|2018 - GD&A-seminarie “Nieuwe btw-regels op onroerende verhuur voor lokale besturen” op 6 september 2018

De btw-regels inzake onroerende verhuur worden vanaf 1 oktober 2018 grondig gewijzigd. Deze maatregel is ook erg belangrijk voor de lokale besturen. Als partner van de lokale besturen organiseert GD&A Advocaten daarom op 6 september 2018 een seminarie rond dit thema, specifiek toegepast op lokale besturen.
Lees meer

07|06|2018 - Personeelsmobiliteit bij lokale besturen: Veel bussen maar hoe geraak ik op mijn bestemming?

Het Regeerakkoord 2014 – 2019 van de Vlaamse Regering bevat de volgende afspraak met betrekking tot de organisatie en het personeelsbeleid van de gemeenten: “We geven de steden en gemeenten meer autonomie met betrekking tot hun interne organisatie. Op het vlak van personeelsbeleid geven we de gemeenten en in het bijzonder de grootste steden meer vrijheidsgraden om hun plaatselijke rechtspositieregeling vorm te geven.” De Vlaamse Regering vond de uitvoering van deze afspraak, zelfs zo belangrijk dat ze besliste om in maart 2016 nog een aantal wijzigingen aan te brengen aan het Provinciedecreet, Gemeentedecreet en OCMW-decreet, en dit als voorafname op het Decreet lokaal bestuur (lees hierover onze nieuwsbrief van 9 mei 2016 ‘Versoepelingen inzake personeelsbeleid: naar een deregularisering en decentralisatie’). Twee jaar na deze decreetwijzigingen, stelt zich de vraag of er ook werkelijk meer vrijheidsgraden zijn gecreëerd voor het personeelsbeleid en personeelsbeheer van onze lokale besturen. Met het oog op de maximale integratie van OCMW en Gemeente die bij inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur bij alle lokale besturen zal worden doorgevoerd, focussen we in deze bijdrage vooral op de verruimde mogelijkheden tot terbeschikkingstelling en overdracht van personeelsleden.
Lees meer

29|05|2018 - Terugblik op een succesvol ECG Congres 2018!

Ook GD&A Advocaten was aanwezig op het ECG Congres van afgelopen donderdag 24 mei. Het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG) heeft inhoudelijk ingespeeld op de grote uitdagingen die algemeen directeurs te wachten staat tijdens de nieuwe legislatuur. Wij blikken alvast terug op een geslaagd en succesvol evenement.
Lees meer

24|05|2018 - Over het Decreet Lokaal Bestuur en Friedrich Nietzsche: “In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten?” Van uitvoeringsbesluiten en de eerste wijzigingstrein.

Sinds de publicatie van het Decreet Lokaal Bestuur (B.S. 15/02/2018), dat grotendeels pas op 1 januari 2019 in werking zal treden, heeft de Vlaamse regering al verschillende uitvoeringsbesluiten genomen. Daarnaast werd ook reeds het eerste voorstel tot wijziging van het decreet goedgekeurd en een tweede voorstel tot wijziging van het DLB ingediend in het Vlaams Parlement.
Lees meer

23|05|2018 - GDPR-Nieuwsflash! Res, non verba ...GD&A heeft 3 gecertifieerde DPO's onder haar rangen.

Dat vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in werking zal treden en GD&A Advocaten vanuit haar vertrouwdheid met de lokale besturen daarin een vooruitstrevende rol wil spelen is u genoegzaam bekend.
Lees meer

14|05|2018 - Verrijzenis vervallen handelsvestigingsvergunningen ongrondwettelijk.

De Vlaamse Regering stelde op 9 maart 2018 (B.S. 24 april 2018) de inwerkintreding van bepaalde delen van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (DIH) uit naar 1 augustus 2018. Op 26 april 2018 verklaarde het Grondwettelijk Hof evenwel de reeds doorgevoerde retroactieve inwerkingtreding van het DIH ongrondwettelijk. Het Hof oordeelde dat de retroactieve inwerkingtreding tot gevolg kan hebben dat een reeds definitief vervallen handelsvestigingsvergunning herleeft. Dergelijke “verrijzenis” van definitief vervallen handelsvestigingsvergunningen doet afbreuk aan de rechten van derden en werd ongrondwettig bevonden.
Lees meer

07|05|2018 - Gratis gemeentepersoneel voor AGB is geen btw-misbruik

De minister van Financiën bevestigt in een antwoord op een parlementaire vraag dat het gratis ter beschikking stellen van personeelsleden door een gemeente aan haar autonoom gemeentebedrijf geen btw-misbruik uitmaakt. Daarnaast bevestigt hij dat werkings- of investeringssubsidies van andere overheden, in tegenstelling tot gemeentelijke werkings- of investeringssubsidies, wel worden meegenomen bij de beoordeling van het winstoogmerk van het AGB.
Lees meer

23|04|2018 - Wetgever sleutelt aan overheidsopdrachtenreglementering - jammer genoeg blijven de verwachte verduidelijkingen evenwel uit ...

Het wordt al maanden gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB” is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gesleuteld aan de koninklijke besluiten inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en ook aan de Rechtsbeschermingswet.
Lees meer

20|04|2018 - Een verklaring op eer is geen substituut voor het UEA.

Middels een arrest van 30 januari 2018 (nr. 240.618) oordeelt de Raad van State dat het niet aanleveren van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een grond vormt om een offerte te weren wegens substantieel onregelmatig. Dit kan niet gecorrigeerd worden door louter te verwijzen naar een bijgevoegde verklaring op eer.
Lees meer

11|04|2018 - Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze.

Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht veel veranderen teweeg. De regelgever had met deze wijzigingen grotendeels de administratieve vereenvoudiging en de toegang van KMO’s voor ogen.
Lees meer

|<<<<1 / 31>>>>|