Nieuws

23|04|2018 - Wetgever sleutelt aan overheidsopdrachtenreglementering - jammer genoeg blijven de verwachte verduidelijkingen evenwel uit ...

Het wordt al maanden gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB” is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gesleuteld aan de koninklijke besluiten inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en ook aan de Rechtsbeschermingswet.
Lees meer

20|04|2018 - Een verklaring op eer is geen substituut voor het UEA.

Middels een arrest van 30 januari 2018 (nr. 240.618) oordeelt de Raad van State dat het niet aanleveren van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een grond vormt om een offerte te weren wegens substantieel onregelmatig. Dit kan niet gecorrigeerd worden door louter te verwijzen naar een bijgevoegde verklaring op eer.
Lees meer

11|04|2018 - Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze.

Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht veel veranderen teweeg. De regelgever had met deze wijzigingen grotendeels de administratieve vereenvoudiging en de toegang van KMO’s voor ogen.
Lees meer

28|03|2018 - Optionele btw-plicht onroerende verhuur haalt eindmeet.

De federale regering heeft naar aanleiding van de diverse maatregelen bij de begrotingscontrole alsnog het revolutionaire optiestelsel voor btw-plicht bij onroerende verhuur goedgekeurd. Dit voorstel maakte reeds deel uit van het Zomerakkoord, maar werd toen op de valreep niet weerhouden. Nu komt deze baanbrekende wijziging er dus toch.
Lees meer

21|03|2018 - GDPR met GD&A: doorheen het dataëske bos de digitale bomen zien!

Anno 2018 lijkt er geen ontkennen noch ontkomen meer aan: de digitalisering van onze besturen en ondernemingen grijpt steeds verder om zich heen. De GDPR, Big data, de slimme en/of circulaire steden en gemeenten, ... het zijn heden veel meer dan de (mode-)verschijnselen waarvoor ze in tempore non suspecto werden versleten. Daarbij werpt GD&A zich alvast op als uw gids doorheen dit donkere bos van dataëske regelgeving en dit te beginnen met de GDPR.
Lees meer

14|03|2018 - Multidisciplinaire aanpak gemeentebelastingen loont

GD&A Advocaten kijkt tevreden terug op de seminaries “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 en 26 januari, die een ruime belangstelling mochten genieten vanwege de lokale besturen. Gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen zijn zeer complex, waardoor er veel vraag was naar een duidelijk overzicht. De GD&A-seminaries lieten het licht in deze duisternis schijnen. Waarom zijn leegstands- en verkrottingsheffingen zo complex?
Lees meer

07|03|2018 - Uitspraak Hof van Justitie omtrent handelsvestigingsbeleid: mag het varkentje nog naar de markt?

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Nederlandse Raad van State, deed de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de EU in een langverwacht mijlpaalarrest uitspraak over de verhouding tussen EU-recht en lokaal handelsvestigingsbeleid. De uitspraak werpt een nieuw licht op het Vlaams Decreet van 15 juni 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, dat op 1 januari 2018 in werking trad.
Lees meer

02|03|2018 - Opgelet! Meldingsplicht voor Belgische overheidsopdrachten.

Aanbesteders dienen ten laatste op 15 maart 2018 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels door te geven aan het nationale contactpunt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 165, §2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat luidt als volgt:
Lees meer

15|02|2018 - De kortste vastenperiode ooit. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verrijst één dag na Aswoensdag.

Zoals aangekondigd door de Vlaamse Regering geraakte het DLB heelhuids door de “vertaalslag” tegen medio februari. Stipt op 15 februari 2018 zien de meer dan 600 artikelen het levenslicht in het Belgisch Staatsblad. Daar komen alvast de eerste directeurs. The king is dead, long live the king.
Lees meer

12|02|2018 - Een onderneming vervangen, die behoort tot een combinatie van ondernemingen, kan een mededingingsverstorende handeling uitmaken.

Middels een arrest van 14 september 2017 oordeelt Het Hof van Justitie dat de mogelijkheid die aan een combinatie van ondernemingen wordt verleend om een tot de combinatie behorende derde onderneming te vervangen die een op straffe van uitsluiting vereiste kwalificatie heeft verloren concurrentieverstorend is.
Lees meer

02|02|2018 - Beer, chocolates & corporate law ... Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten

Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt België zich te mengen in de internationale strijd om het “aantrekkelijkste” vennootschapsrecht. Wordt ons vennootschapsrecht weldra een uithangbord voor buitenlande investeerders en buitenlandse ondernemingen met Belgische activiteiten?
Lees meer

31|01|2018 - De BTW op schoolgebouwen: enkele verduidelijkingen en een stimulans voor het openstellen van school(sport)infrastructuur.

Bij circulaire 2018/C/6 van 18 januari 2018 wordt het toepassingsgebied van rubriek XL ('Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding') van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 inzake de btw-tarieven nader toegelicht. Deze rubriek werd reeds eerder besproken in de btw-beslissingen nrs. E.T.129.073 en E.T.129.882 van 27 januari 2016 respectievelijk 9 mei 2016, die door de huidige circulaire worden vervangen. In deze nieuwsbrief wordt voornamelijk ingegaan op de nieuwe toelichtingen.
Lees meer

24|01|2018 - Een niet te missen praktijkgerichte studiedag overheidsopdrachten: De redactie van bestekken: tips & tricks - 30 januari 2018 te Gent

Uitgeverij Vanden Broele organiseert, in samenwerking met GD&A Advocaten, een praktijkgerichte studiedag waarbij de focus ligt op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld staat lesgeefster Gitte Laenen stil bij alle stappen die een aanbestedende overheid moet doorlopen om tot een degelijk bestek te komen.
Lees meer

24|01|2018 - De GDPR-trein nadert het perron - Is uw bestuur (al) GDPR-compliant?

De General Data Protection Regulation - afgekort GDPR - zorgde de voorbije maanden al voor heel wat kopzorgen binnen de lokale besturen. En terecht! Meer dan anderhalf jaar na de aanname in het Europees Parlement, nadert de actieve toepassing en handhaving van deze nieuwe “Bijbel der privacy” met rasse schreden. Net iets meer dan 100 dagen resteren alle verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens om zich volledig in regel te stellen ...
Lees meer

23|01|2018 - Schrijf je nog snel in voor het seminarie: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vervaldag. Op 20 februari te Leuven of op 22 februari te Gent.

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde Decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18e verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun “vervaldag”. Dit betekent dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Een tijdige voorbereiding dringt zich op.
Lees meer

|<<<<1 / 30>>>>|