Nieuws

08|11|2018 - Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wetsontwerp voor nieuw WVV maakt einde aan het huidige bijkomstigheidscriterium

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw's. Daar waar economische activiteiten door vzw's vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw's voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.
Lees meer

31|10|2018 - NEWSFLASH: Het nieuwe goederenrecht werd zopas goedgekeurd én nadert nu met rasse schreden - kan u nog volgen?

Afgelopen donderdag (25.10.’18) keurde de ministerraad een – overeenkomstig het advies van de Raad van State, aangepast – voorontwerp van wet goed, met betrekking tot de invoeging van een (nieuw-) Boek III “Goederen” in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (hierna het “Voorontwerp”). Alzo lijken we (eindelijk-) de laatste rechte lijn naar een (benodigde-) verjongingskuur van de historische wetgeving inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal, vruchtgebruik, … in te slaan.
Lees meer

29|10|2018 - Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof - onbezorgd van start?

Met het arrest van 18 oktober 2018 (nr. 143/2018) sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep dat werd ingesteld tegen het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Met dit decreet werden de verouderde federale onteigeningswetten sinds 1 januari 2018 vervangen door één overkoepelend decreet voor het Vlaamse Gewest. Dit met als opzet om de procedures te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te verhogen. In het bijzonder werden ook de mogelijkheden in hoofde van de lokale besturen om het onteigeningsinstrument te hanteren vereenvoudigd en verruimd.
Lees meer

26|10|2018 - GDPR-Update: Lokale besturen nog steeds niet in regel!

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zgn. GDPR) trad op 5 september 2018 tevens de Belgische wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in werking. De hierin voorziene (administratieve) sancties blijken alvast onvoldoende schrikwekkend, nu vastgesteld diende dat de lokale besturen nog steeds niet in de regel zijn.
Lees meer

25|10|2018 - Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Met de nakende inwerkingtreding van de meeste bepalingen van het DLB moet de Vlaamse Regering een tandje bijsteken in verband met de redactie van de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Hierna vindt U een schematisch overzicht.
Lees meer

18|10|2018 - 18 oktober 2018 is “D-day”. Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

Het gebruik van het elektronisch indieningsplatform is vanaf donderdag 18 oktober 2018 verplicht voor de plaatsing van overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempelbedragen voor Europese bekendmaking overschrijden. Ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kan enkel nog elektronisch ingediend worden.
Lees meer

17|10|2018 - Op zoek naar de 'Ultimate Beneficial Owner': uw anonimiteit aan diggelen?

Op 31 oktober 2018 treedt het nieuwe KB betreffende het zogenoemde UBO-register in werking. Vanaf dat ogenblik zullen niet alleen vennootschappen, maar ook vzw’s en stichtingen verplicht zijn om de gegevens van hun “uiteindelijke begunstigden” in te voeren in een elektronisch register, register dat tevens raadpleegbaar is door ‘elke’ burger.
Lees meer

28|09|2018 - 2019: nieuw jaar, nieuwe start. Ook voor het lokaal tuchtrecht.Keep calm and keep up to date met deze top 4 wijzigingen.

Ingevolge de nakende inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019, leek het nuttig om voor uw bestuur de voornaamste nieuwigheden inzake tucht even op een rijtje te zetten.
Lees meer

27|09|2018 - Innoverend besturen en ondernemen

GD&A Advocaten staat haar cliënteel bij inzake alle juridische aspecten van innoverend (incl. digitaal en circulair) besturen en ondernemen, zoals in onderstaande subtitels (niet-limitatief) verder toegelicht. De dienstverlening binnen dit domein omvat in bijzonder advisering (incl. redactie van benodigde documenten/overeenkomsten), bijstand inzake gerechtelijke procedures, outsourcings (bv. als Data Protection Officer (DPO) of -manager) én het geven van seminaries/infosessies.
Lees meer

24|09|2018 - De schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State: autonoom begrip, maar accessoire vordering.

In een arrest van 21 juni 2018[1] bevestigt de Raad van State nogmaals dat het succesvol aanhangig maken van een schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis RvS-wet afhankelijk is van het welslagen van een ontvankelijk beroep tot nietigverklaring. Daarenboven dient ook de schadevergoeding tot herstel zelf daadwerkelijk ingediend te worden.
Lees meer

21|09|2018 - GD&A antwoordt met talent op een omgeving in volle transitie!

Nadat eerder dit jaar Wim Mommaers en Michaël Cox met hun ervaring de departementen Global en Omgevingsrecht kwamen versterken, groeit GD&A Advocaten nu nog verder door met jonge, talentvolle startende advocaten.
Lees meer

24|08|2018 - OVERHEIDSPERSONEEL - Hoorplicht en motiveringsplicht in hoofde van de overheid bij het ontslag contractueel aangestelde werknemers? Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit.

Middels arrest van 6 juli 2017 poogde het Grondwettelijk Hof een einde te maken aan de controverse rond de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de voorafgaande hoorplicht bij ontslag toegepast op de relatie tussen overheden en hun contractuele personeelsleden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde, andersluidend dan het Hof van Cassatie, dat overheden verplicht zijn om ook personeelsleden die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet te horen voorafgaand aan hun ontslag. De vraag bleef echter of de conclusie van het arrest ook naar andere beginselen van behoorlijk bestuur moest worden uitgebreid. Vorige maand oordeelde het Grondwettelijk Hof zich in een gelijkaardige zaak waarin de toepassing van de motiveringsplicht bij ontslag van een contractueel personeelslid ter discussie stond. Niettemin kwam het Grondwettelijk Hof tot een ander besluit…
Lees meer

23|08|2018 - GD&A STELT KANTOOR IN LOKEREN OPEN VOOR PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN OPEN MONUMENTENDAG.

Zondag 9 september 2018 is het de dertigste editie van Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Meer dan 500 monumenten zetten de deuren wagenwijd open. Eén er van is huis Thuysbaert, sinds een tweetal jaar het derde kantoor van GD&A Advocaten in Vlaanderen.
Lees meer

22|08|2018 - BREAKING: Meer dan 80% van de lokale besturen blijkt niet in orde met de GDPR- en cookieregels! Toch lijkt een eerste beproeving nabij...

In tijden van warmte en droogte lijkt de GDPR-storm van de afgelopen maanden te zijn afgezwakt tot een zacht briesje. Een 2-tal maanden na het in voege treden van de GDPR (en het verdwijnen van vervelende consent-mails voor het ontvangen van nieuwsbrieven, het verwerken van data, …) lijken de veranderingen die de GDPR teweeg zou brengen, minder groot dan initieel gedacht. Maar is dit werkelijk zo?
Lees meer

21|08|2018 - Overheidsopdrachten. Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen in hoofde van aanbestedende overheden.

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het bijhorende KB Plaatsing van 19 april 2017 zijn enkele kennisgevings- en meldingsverplichtingen opgenomen, uit te voeren door de aanbestedende overheid aan verschillende federale en Europese instanties. De praktijk leert echter dat vele aanbestedende overheden deze verplichtingen niet steeds naleven (wellicht omdat deze verplichtingen onvoldoende bekend zijn). In onderhavige nieuwsbrief wordt dan ook een beknopt overzicht gegeven van de meest relevante verplichtingen alsook van de wijze waarop gemeld moet worden.
Lees meer

|<<<<1 / 32>>>>|