Nieuws

28|09|2018 - 2019: nieuw jaar, nieuwe start. Ook voor het lokaal tuchtrecht.Keep calm and keep up to date met deze top 4 wijzigingen.

Ingevolge de nakende inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019, leek het nuttig om voor uw bestuur de voornaamste nieuwigheden inzake tucht even op een rijtje te zetten.
Lees meer

27|09|2018 - Innoverend besturen en ondernemen

GD&A Advocaten staat haar cliënteel bij inzake alle juridische aspecten van innoverend (incl. digitaal en circulair) besturen en ondernemen, zoals in onderstaande subtitels (niet-limitatief) verder toegelicht. De dienstverlening binnen dit domein omvat in bijzonder advisering (incl. redactie van benodigde documenten/overeenkomsten), bijstand inzake gerechtelijke procedures, outsourcings (bv. als Data Protection Officer (DPO) of -manager) én het geven van seminaries/infosessies.
Lees meer

24|09|2018 - De schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State: autonoom begrip, maar accessoire vordering.

In een arrest van 21 juni 2018[1] bevestigt de Raad van State nogmaals dat het succesvol aanhangig maken van een schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis RvS-wet afhankelijk is van het welslagen van een ontvankelijk beroep tot nietigverklaring. Daarenboven dient ook de schadevergoeding tot herstel zelf daadwerkelijk ingediend te worden.
Lees meer

21|09|2018 - GD&A antwoordt met talent op een omgeving in volle transitie!

Nadat eerder dit jaar Wim Mommaers en Michaël Cox met hun ervaring de departementen Global en Omgevingsrecht kwamen versterken, groeit GD&A Advocaten nu nog verder door met jonge, talentvolle startende advocaten.
Lees meer

24|08|2018 - OVERHEIDSPERSONEEL - Hoorplicht en motiveringsplicht in hoofde van de overheid bij het ontslag contractueel aangestelde werknemers? Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit.

Middels arrest van 6 juli 2017 poogde het Grondwettelijk Hof een einde te maken aan de controverse rond de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de voorafgaande hoorplicht bij ontslag toegepast op de relatie tussen overheden en hun contractuele personeelsleden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde, andersluidend dan het Hof van Cassatie, dat overheden verplicht zijn om ook personeelsleden die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet te horen voorafgaand aan hun ontslag. De vraag bleef echter of de conclusie van het arrest ook naar andere beginselen van behoorlijk bestuur moest worden uitgebreid. Vorige maand oordeelde het Grondwettelijk Hof zich in een gelijkaardige zaak waarin de toepassing van de motiveringsplicht bij ontslag van een contractueel personeelslid ter discussie stond. Niettemin kwam het Grondwettelijk Hof tot een ander besluit…
Lees meer

23|08|2018 - GD&A STELT KANTOOR IN LOKEREN OPEN VOOR PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN OPEN MONUMENTENDAG.

Zondag 9 september 2018 is het de dertigste editie van Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Meer dan 500 monumenten zetten de deuren wagenwijd open. Eén er van is huis Thuysbaert, sinds een tweetal jaar het derde kantoor van GD&A Advocaten in Vlaanderen.
Lees meer

22|08|2018 - BREAKING: Meer dan 80% van de lokale besturen blijkt niet in orde met de GDPR- en cookieregels! Toch lijkt een eerste beproeving nabij...

In tijden van warmte en droogte lijkt de GDPR-storm van de afgelopen maanden te zijn afgezwakt tot een zacht briesje. Een 2-tal maanden na het in voege treden van de GDPR (en het verdwijnen van vervelende consent-mails voor het ontvangen van nieuwsbrieven, het verwerken van data, …) lijken de veranderingen die de GDPR teweeg zou brengen, minder groot dan initieel gedacht. Maar is dit werkelijk zo?
Lees meer

21|08|2018 - Overheidsopdrachten. Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen in hoofde van aanbestedende overheden.

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het bijhorende KB Plaatsing van 19 april 2017 zijn enkele kennisgevings- en meldingsverplichtingen opgenomen, uit te voeren door de aanbestedende overheid aan verschillende federale en Europese instanties. De praktijk leert echter dat vele aanbestedende overheden deze verplichtingen niet steeds naleven (wellicht omdat deze verplichtingen onvoldoende bekend zijn). In onderhavige nieuwsbrief wordt dan ook een beknopt overzicht gegeven van de meest relevante verplichtingen alsook van de wijze waarop gemeld moet worden.
Lees meer

01|08|2018 - Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018.

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en 2270 BW in het gedrang kan komen wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.
Lees meer

30|07|2018 - De (verplichte) consignatie bij discussies over rechtstreekse vordering van een onderaannemer

Door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, ook Pandwet genaamd, is de bouwheer voortaan verplicht om in geval van onenigheid tussen de onderaannemer en aannemer het bedrag waarvoor een rechtstreekse vordering door de onderaannemer wordt gesteld bij de bouwheer voortaan te storten in de Deposito- en Consignatiekas.
Lees meer

19|07|2018 - Overheidsopdrachten. Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017.
Lees meer

18|07|2018 - Overheidspersoneel. Een versoepeling van de uitzendarbeid bij (lokale) besturen: flexibel inspelen op gewijzigde werkomstandigheden binnen uw bestuur.

Op 16 mei 2018 werd het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van dit decreet (sedert 26 mei 2018) worden de mogelijkheden van uitzendarbeid voor lokale besturen uitgebreid en zijn deze niet meer beperkt tot de tijdelijke vervanging van contractuele medewerkers.
Lees meer

10|07|2018 - Data leidt onze Rode Duivels straks (mede) naar de Wereldtitel! Kan/mag dat wel?

Nog 2 minuten te gaan, 0 - 0 is de tussenstand: Hazard snijdt naar binnen, met een flits voorbij Pogba, Varane moet er ook aan geloven én ... hij schiet hem binneeuuh... België naar de finale !!! Voormelde kan straks maar zo-even waar zijn, tenminste als Eden goed heeft opgelet bij de tactische bespreking van onze bondscoach. In de media vernamen wij immers dat onze Rode Duivels beroep deden op een databureau, dat bepaalde teams/spelers reeds weken in de gaten houdt. Maar kan/mag dat wel overeenkomstig de befaamde General Data Protection Regulation (“GDPR”) ?
Lees meer

05|07|2018 - Overheidsopdrachten - De Dimarso-rechtspraak laat zich in de praktijk gelden...

Middels een arrest van 1 maart 2018 (nr. 240.866) oordeelt de Raad van State - in lijn met haar eerdere bevindingen in de zaak TNS Dimarso - dat het niet tijdig vaststellen van de beoordelingsmethode van twee van de drie aangewende gunningscriteria een valabele schorsingsgrond vormt.
Lees meer

03|07|2018 - Cassatie beperkt verplichting tot inhouding roerende voorheffing voor lokale besturen: pyrrusoverwinning?

Naar aanleiding van recente cassatierechtspraak, die dateert van 10 november 2017, heeft de FOD Financiën op 2 mei 2018 de circulaire 2018/C/52 gepubliceerd over de schuldenaar van de roerende voorheffing. Dit is goed nieuws voor gemeenten en OCMW's, die allen onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting. Het aantal situaties waarin zij zelf roerende voorheffing moeten doorstorten, wordt immers beperkt.
Lees meer

|<<<<1 / 32>>>>|