Nieuws

14|10|2019 - Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.
Lees meer

14|10|2019 - Resurrectie van de substituerende milieustakingsvordering: van elegie naar eulogie

De afschaffing van de substitutiemogelijkheid van artikel 194 Gemeentedecreet door artikel 577, 50° van het Decreet Lokaal Bestuur deed veel stof opwaaien. Deze bepaling, die burgers de mogelijkheid verschafte om namens de stilzittende gemeente in rechte op te treden, vergaarde enige faam als vehikel om actiones popularis tegen potentiële milieu-inbreuken voor de rechtbank te brengen. De substitutiemogelijkheid was nog niet goed en wel begraven, of het Grondwettelijk Hof floot bij arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 de decreetgever al terug.
Lees meer

03|10|2019 - Het Decreet Lokaal Bestuur, die Unvollendete?

De integratie van gemeente en OCMW was ongetwijfeld één van de speerpunten van het vorige regeerakkoord, met een impact op de lokale besturen die vandaag nog nazindert. Het stof is dienaangaande nog niet helemaal gaan liggen en de nieuwe Vlaamse regering Jambon I heeft voor de lokale besturen op organiek vlak alweer één en ander in petto.
Lees meer

18|09|2019 - Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling – het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias.

In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen op de betekenis van duurzaam-/circulair aanbesteden op lokaal niveau (hier). Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan met een grondige, voorafgaande behoeftebepaling.
Lees meer

13|09|2019 - Gespecialiseerde advocaten van ons kantoor geven een opleiding over "Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw" in samenwerking met Confocus

Tekst
Lees meer

13|09|2019 - Gespecialiseerde advocaten van ons kantoor geven een opleiding over "Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw" in samenwerking met Confocus

Tekst
Lees meer

12|09|2019 - De Week van de Duurzame Gemeente is in aantocht: het hoe en het waarom van duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen. Bene diagnoscitur, bene curatur!

“Indien ons huidige productie- en consumptiepatroon wordt aangehouden, zullen we tegen 2050 grondstoffen voor 3 planeten nodig hebben.” Het is slechts één van de voorspellingen die aanleiding gaven tot de 17 Sustainable Development Goals (zgn. SDG’s) om een (eerste) antwoord te bieden op de toenemende druk op onze leefomgeving, verkeersstromen, productie- en consumptiepatronen, afvalverwerking, etc., die wordt veroorzaakt door de onnavolgbare groei van onze steden en gemeenten.
Lees meer

09|09|2019 - Onvolledige offerte - krijgt een inschrijver nog een tweede kans?

Het arrest is het gevolg van een verzoek tot prejudiciële beslissing uitgaande van de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (bestuursrechter in eerste aanleg van Latioum, Italië) en heeft betrekking op een gerechtelijke procedure tussen de firma Lavorgna Srl (zijnde de niet gegunde inschrijver) en de gemeente Montelanico, de gemeente Supino, de gemeente Sgurgola en de gemeente Trivigliano (aanbestedende overheden), in tegenwoordigheid van de begunstigde inschrijver, Gea Srl. Het geschil betreft meer bepaald de gunning van een overheidsopdracht aan inschrijver Gea Srl, terwijl deze in zijn oorspronkelijke financiële offerte de arbeidskosten niet afzonderlijk had vermeld. Nochtans staat deze verplichting (tot het vermelden van onder meer de arbeidskosten) uitdrukkelijk voorgeschreven in het Italiaanse wetboek overheidsopdrachten dat van toepassing was op de opdracht. De verplichting was niet opnieuw opgenomen in de opdrachtdocumenten zelf.
Lees meer

06|09|2019 - Nieuwsflash - “Verzelfstandigde entiteiten denk aan uw evaluatieverslag!” Tempus fugit amor manet?

Net zoals onder het gemeente- en het OCMW-decreet, legt het Decreet Lokaal Bestuur de verplichting op aan elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, aan elke dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging en aan elke welzijnsvereniging en autonome verzorgingsinstelling om in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad, de algemene vergadering of de OCMW-raad. Lees ook onze nieuwsbrief van 18 december 2018 : To do-lijst voor AGB's in 2019
Lees meer

02|08|2019 - De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) richt haar pijlen nu ook op de ziekenhuis- en zorgsector, met aanzienlijke sancties - van 460.000 euro en meer(!) - tot gevolg!

Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten. Die 'warming-up' periode lijkt definitief te zijn verstreken. Na enkele ondernemingen, burgemeesters, FOD's, ... is nu ook de ziekenhuis- en zorgsector aan de beurt: een eerste aanzienlijke boete in die sector is een feit.
Lees meer

03|07|2019 - Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed (Cass. 6 juni 2016)

Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht de waarde van het ontvreemde voorwerp of stuk, maakt een dringende reden uit die leidt tot ontslag, gezien het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer hierdoor is geschonden. Dit is de tendens die door het Hof van Cassatie wordt gevolgd.
Lees meer

24|06|2019 - HvJ, 6 juni 2019: Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat.

Naar aanleiding van zijn arrest van 6 juni 2019 heeft het Hof van Justitie uitdrukkelijk voor recht gezegd dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering van heel wat diensten geleverd door advocaten niet in strijd is met het Unierecht. Het Hof laat zich voor deze uitspraak inspireren door de absolute vereiste om in een rechtstaat een vrije keuze van raadsman te kunnen maken en wijst daarbij ook op het belang van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. Hier aan tornen zou volgens het Hof de rechten van verdediging al te driest beknotten. Op de 75ste verjaardag van D-day doet het Hof hiermee aldus een uitspraak die zich volledig inschrijft in de geest van deze commemoratie.
Lees meer

05|06|2019 - Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW’s en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.
Lees meer

03|06|2019 - Newsflash: De privacywaakhond deelt eerste boete uit... aan een burgemeester. De voorzitter van de geschillenkamer meldt daarbij: "Het is belangrijk te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen."

De tijd van sit back and relax over GDPR is sedert deze week, 28 mei 2019, effectief verstreken (zie: http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20190426_newsflash-vanaf-heden-treedt-de-privacywaakhond-effectief-op--de-gba-meldt-de-tijd-van-sit-back-and-relax-over-gdpr-is-voorbij.xml?lang=nl). Zo legde de Belgische privacywaakhond op 28 mei 2019 een eerste administratieve boete op aan een burgemeester die de gegevens verkregen in zijn openbaar ambt hergebruikte voor persoonlijke doeleinden (cfr. zijn verkiezingscampagne). Het voorwerp van de klacht betrof de aanwending van e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingsvergunning, voor de verzending van verkiezingspropaganda door de betreffende burgemeester. Concreet betrof het een e-mail van een architecte (met alle betrokkenen in copie) om een afspraak vast te leggen ter bespreking van een aanvraag tot verkavelingswijziging. De hierdoor verkregen e-mailadressen werden door de betreffende burgemeester navolgend gebruikt om verkiezingspropaganda te verzenden daags voor 14 oktober 2018.
Lees meer

10|05|2019 - Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur. Hoewel intussen - met name op op 1 januari 2019 - het nieuwe Tuchtprocedurebesluit in werking is getreden, kan deze uitspraak naar analogie toegepast worden voor artikel 20 van het nieuwe besluit, nu artikel 18 zo goed als letterlijk wordt overgenomen.
Lees meer

|<<<<1 / 35>>>>|