Nieuws

01|08|2018 - Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018.

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en 2270 BW in het gedrang kan komen wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.
Lees meer

30|07|2018 - De (verplichte) consignatie bij discussies over rechtstreekse vordering van een onderaannemer

Door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, ook Pandwet genaamd, is de bouwheer voortaan verplicht om in geval van onenigheid tussen de onderaannemer en aannemer het bedrag waarvoor een rechtstreekse vordering door de onderaannemer wordt gesteld bij de bouwheer voortaan te storten in de Deposito- en Consignatiekas.
Lees meer

19|07|2018 - Overheidsopdrachten. Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017.
Lees meer

18|07|2018 - Overheidspersoneel. Een versoepeling van de uitzendarbeid bij (lokale) besturen: flexibel inspelen op gewijzigde werkomstandigheden binnen uw bestuur.

Op 16 mei 2018 werd het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van dit decreet (sedert 26 mei 2018) worden de mogelijkheden van uitzendarbeid voor lokale besturen uitgebreid en zijn deze niet meer beperkt tot de tijdelijke vervanging van contractuele medewerkers.
Lees meer

10|07|2018 - Data leidt onze Rode Duivels straks (mede) naar de Wereldtitel! Kan/mag dat wel?

Nog 2 minuten te gaan, 0 - 0 is de tussenstand: Hazard snijdt naar binnen, met een flits voorbij Pogba, Varane moet er ook aan geloven én ... hij schiet hem binneeuuh... België naar de finale !!! Voormelde kan straks maar zo-even waar zijn, tenminste als Eden goed heeft opgelet bij de tactische bespreking van onze bondscoach. In de media vernamen wij immers dat onze Rode Duivels beroep deden op een databureau, dat bepaalde teams/spelers reeds weken in de gaten houdt. Maar kan/mag dat wel overeenkomstig de befaamde General Data Protection Regulation (“GDPR”) ?
Lees meer

05|07|2018 - Overheidsopdrachten - De Dimarso-rechtspraak laat zich in de praktijk gelden...

Middels een arrest van 1 maart 2018 (nr. 240.866) oordeelt de Raad van State - in lijn met haar eerdere bevindingen in de zaak TNS Dimarso - dat het niet tijdig vaststellen van de beoordelingsmethode van twee van de drie aangewende gunningscriteria een valabele schorsingsgrond vormt.
Lees meer

03|07|2018 - Cassatie beperkt verplichting tot inhouding roerende voorheffing voor lokale besturen: pyrrusoverwinning?

Naar aanleiding van recente cassatierechtspraak, die dateert van 10 november 2017, heeft de FOD Financiën op 2 mei 2018 de circulaire 2018/C/52 gepubliceerd over de schuldenaar van de roerende voorheffing. Dit is goed nieuws voor gemeenten en OCMW's, die allen onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting. Het aantal situaties waarin zij zelf roerende voorheffing moeten doorstorten, wordt immers beperkt.
Lees meer

02|07|2018 - GD&A Advocaten brengt uw bestuur/onderneming tevens in overeenstemming met de regelgeving inzake cookies

Wij loods(t)en intussen diverse besturen-/ondernemingen voorbij de eerste grote barrière, de General Data Protecten Regulation. Tijd om u voor te bereiden op de volgende verschrikking: het cookiemonster!
Lees meer

28|06|2018 - Gemeentelijke uitgavencyclus van toepassing op AGB's vanaf 1 januari 2019 bij gebrek aan eigen regeling in beheersovereenkomst.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) bevat voor AGB's een belangrijke wijziging wat betreft de uitgavencyclus. De gemeentelijke regeling, inclusief visum, dubbele handtekening bij girale betalingen,... wordt van toepassing wanneer de beheersovereenkomst geen eigen regeling bevat. AGB's die vanaf 1 januari 2019 de gemeentelijke uitgavencyclus niet wensen toe te passen, zullen nog in 2018 de beheersovereenkomst moeten aanvullen.
Lees meer

21|06|2018 - Overheidsopdrachten - Geen prijsverantwoording vereist bij zogenaamde “verwaarloosbare posten”.

Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of kostenonderzoek om na te gaan of een inschrijver geen abnormale prijssetting hanteert. Daartoe kan de aanbestedende overheid de inschrijvers verzoeken om alle nodige informatie te verstrekken. Indien een eenheids- dan wel, totaalprijs schijnbaar abnormaal lijkt, dient de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver nader te bevragen – maar steeds vereist?
Lees meer

15|06|2018 - GDPR en de stormvloed aan ‘verwerkersovereenkomsten’

Naast talloze (al dan niet terechte-) verzoeken om (hernieuwde-) toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, ontvangt uw bestuur-/onderneming sinds de GDPR-datum van 25 mei 2018 wellicht ook diverse ‘verwerkersovereenkomsten’, die zij met een verwerker (bv. een ICT-onderhoudsfirma, een sociaal kantoor, …) of -als zijnde verwerker verplicht dient af te sluiten. Wij stellen echter vast dat er diverse verwerkersovereenkomsten circuleren, die noch de toepasselijke regelgeving (in bijzonder, artikel 28 GDPR-) noch uw rechten als verwerkingsverantwoordelijke geheel respecteren. Wij wijzen u graag op de 3 common mistakes :
Lees meer

13|06|2018 - GDPR - uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid komt er effectief aan met het ontwerp van kaderwet!

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation ('GDPR') in werking, vanaf afgelopen maandag 11 juni 2018 ligt (eindelijk) het wetsontwerp klaar in kader van de tenuitvoerlegging van enkele 'open' bepalingen van de GDPR en de in de GDPR voorziene mogelijkheden voor elke lidstaat om te voorzien in afwijkende regelingen.
Lees meer

08|06|2018 - Nieuwsflash - Zorg: “De woonzorgvereniging van ballast en franje ontdaan?”

Reeds in verschillende bijdragen uitte GD&A Advocaten haar visie over de wijze waarop het goedkeuringstoezicht omgaat met de oprichting van een woonzorgvereniging (privaatrechtelijke OCMW-vereniging, overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk IV van het OCMW-decreet). Begin dit jaar werd onder andere nog het artikel 'Samenwerken in de zorgsector: een huwelijk onder voorwaarden' gepubliceerd in het Tijdschrift Viewz (2008/1). Maar wat hebben deze kritische bijdragen tot hiertoe opgeleverd?
Lees meer

07|06|2018 - Een zorgzame reorganisatie: It's never too late to be who you might have been (George Eliot)

Met de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur die in werking zijn getreden en de gemeenteraadsverkiezingen die in aantocht zijn, is 2018 al zeer druk geweest. Ook de publieke zorgsector is in dit woelige water terecht gekomen. Verdrinken in dit juridische kluwen is geen optie. Vele besturen hebben reeds het voorbeeld gegeven dat verzelfstandiging van hun zorgactiviteiten een baken is van opportuniteiten.
Lees meer

07|06|2018 - GD&A-seminarie “Nieuwe btw-regels op onroerende verhuur voor lokale besturen” op 6 september 2018

De btw-regels inzake onroerende verhuur worden vanaf 1 oktober 2018 grondig gewijzigd. Deze maatregel is ook erg belangrijk voor de lokale besturen. Als partner van de lokale besturen organiseert GD&A Advocaten daarom op 6 september 2018 een seminarie rond dit thema, specifiek toegepast op lokale besturen.
Lees meer

|<<<<1 / 31>>>>|