Nieuws

02|08|2019 - De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) richt haar pijlen nu ook op de ziekenhuis- en zorgsector, met aanzienlijke sancties - van 460.000 euro en meer(!) - tot gevolg!

Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten. Die 'warming-up' periode lijkt definitief te zijn verstreken. Na enkele ondernemingen, burgemeesters, FOD's, ... is nu ook de ziekenhuis- en zorgsector aan de beurt: een eerste aanzienlijke boete in die sector is een feit.
Lees meer

03|07|2019 - Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed (Cass. 6 juni 2016)

Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht de waarde van het ontvreemde voorwerp of stuk, maakt een dringende reden uit die leidt tot ontslag, gezien het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer hierdoor is geschonden. Dit is de tendens die door het Hof van Cassatie wordt gevolgd.
Lees meer

24|06|2019 - HvJ, 6 juni 2019: Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat.

Naar aanleiding van zijn arrest van 6 juni 2019 heeft het Hof van Justitie uitdrukkelijk voor recht gezegd dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering van heel wat diensten geleverd door advocaten niet in strijd is met het Unierecht. Het Hof laat zich voor deze uitspraak inspireren door de absolute vereiste om in een rechtstaat een vrije keuze van raadsman te kunnen maken en wijst daarbij ook op het belang van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. Hier aan tornen zou volgens het Hof de rechten van verdediging al te driest beknotten. Op de 75ste verjaardag van D-day doet het Hof hiermee aldus een uitspraak die zich volledig inschrijft in de geest van deze commemoratie.
Lees meer

05|06|2019 - Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW’s en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.
Lees meer

03|06|2019 - Newsflash: De privacywaakhond deelt eerste boete uit... aan een burgemeester. De voorzitter van de geschillenkamer meldt daarbij: "Het is belangrijk te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen."

De tijd van sit back and relax over GDPR is sedert deze week, 28 mei 2019, effectief verstreken (zie: http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20190426_newsflash-vanaf-heden-treedt-de-privacywaakhond-effectief-op--de-gba-meldt-de-tijd-van-sit-back-and-relax-over-gdpr-is-voorbij.xml?lang=nl). Zo legde de Belgische privacywaakhond op 28 mei 2019 een eerste administratieve boete op aan een burgemeester die de gegevens verkregen in zijn openbaar ambt hergebruikte voor persoonlijke doeleinden (cfr. zijn verkiezingscampagne). Het voorwerp van de klacht betrof de aanwending van e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingsvergunning, voor de verzending van verkiezingspropaganda door de betreffende burgemeester. Concreet betrof het een e-mail van een architecte (met alle betrokkenen in copie) om een afspraak vast te leggen ter bespreking van een aanvraag tot verkavelingswijziging. De hierdoor verkregen e-mailadressen werden door de betreffende burgemeester navolgend gebruikt om verkiezingspropaganda te verzenden daags voor 14 oktober 2018.
Lees meer

10|05|2019 - Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur. Hoewel intussen - met name op op 1 januari 2019 - het nieuwe Tuchtprocedurebesluit in werking is getreden, kan deze uitspraak naar analogie toegepast worden voor artikel 20 van het nieuwe besluit, nu artikel 18 zo goed als letterlijk wordt overgenomen.
Lees meer

02|05|2019 - NEWSFLASH: Verplichte outplacementbegeleiding bij medische overmacht (contractuelen)

In onze nieuwsbrief van 18 december 2018 beloofden wij u verder op de hoogte te houden omtrent de regelgeving rond de re-integratie van arbeidsongeschikte contractuele personeelsleden. Zo gezegd, zo gedaan. Met de invoering van de verplichte re-integratieprocedure wenste de wetgever langdurig zieken terug naar de werkvloer te helpen. Uit cijfers blijkt nu dat deze procedure onvoldoende efficiënt is, zo schrijft De Tijd (“Begeleiding zieken naar werk komt moeizaam van de grond”, 18 april 2019). Te vaak wordt de figuur van medische overmacht zonder meer gebruikt om “kom af te maken” met arbeidsongeschikte werknemers. De wet van 7 april 2019 moet de gevolgen dan ook verzachten.
Lees meer

29|04|2019 - Nieuwsflash: De Wet op de Buurtwegen gaat welverdiend op rust - Het Decreet houdende de Gemeentewegen een waardige vervanger?

Bij plenaire vergadering van 24 april 2019 werd het Decreet houdende de Gemeentewegen aangenomen. Met dit langverwachte Decreet wordt komaf gemaakt met het traditionele onderscheid tussen de 'gewone' gemeentewegen enerzijds en de buurtwegen anderzijds. Zo wordt er voorzien in een uniform statuut voor alle gemeentewegen, onderworpen aan eenzelfde procedure inzake de aanleg, wijziging en opheffing, die tevens wordt afgestemd op de ruimtelijke plannings- en vergunningsprocedures. Verder voorziet het decreet in een aantal opmerkelijke wijzigingen en nieuwigheden, met name wat betreft het beleidskader, het beheer en de handhaving van de gemeentewegen en last but not least het invoeren van de principiële onverjaarbaarheid van de gemeentewegen.
Lees meer

26|04|2019 - Piecemeal engineering in de woonzorgregelgeving

De samenleving en specifiek de woonzorg heeft anno 2019 nood aan meer maatwerk, meer individuele maatregelen en meer persoonsgerichte benaderingen van ondersteuning en zorg, kort gezegd: meer nood aan aandacht voor de kwaliteit van het leven. Deze langetermijndoelstelling zal veel tussenstappen nodig hebben om zijn uiteindelijke doel, namelijk de totstandkoming van een sectoroverschrijdend decreet Langdurige Zorg en Ondersteuning, te bereiken. De actualisering van het decennia oude woonzorgdecreet is daarbij noodzakelijk. Niet alleen het woonzorgdecreet wordt geactualiseerd, ook de uitvoeringsbesluiten betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidiëring voor woonzorgvoorzieningen en het uitvoeringsbesluit betreffende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur worden onder handen genomen.
Lees meer

26|04|2019 - Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen

Met de wet van 7 april 2019 heeft de federale regering de richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten omgezet naar Belgisch recht. Het gevolg hiervan is dat aanbestedende overheden vanaf 1 april 2019 verplicht zijn om elektronische facturen (die voldoen aan de Europese norm, infra) van inschrijvers te aanvaarden en te verwerken.
Lees meer

26|04|2019 - NEWSFLASH: Vanaf heden treedt de privacywaakhond effectief op - De GBA meldt: “De tijd van sit back and relax over GDPR is voorbij”

Op 24.04.'19 waarschuwde de nieuwe voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), David Stevens, dat de Gegevensbeschermingsautoriteit een tandje zal bijsteken om de naleving van de Europese Privacyregels (GDPR) te verzekeren. Bij die communicatie wordt expliciet vermeld dat er - indien nodig - boetes zullen worden uitgedeeld.
Lees meer

01|04|2019 - Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico’s. Wil u als lokaal bestuur mogelijke sancties vermijden, lees dan zeker verder. De digitalisering van onze samenleving vormt een uitdaging voor publieke administraties. Publieke administraties zijn verplicht hierop in te gaan, wensen zij nog een impact te hebben op deze digitale samenleving.
Lees meer

21|03|2019 - Overheidsopdrachten - Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go

Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld.
Lees meer

18|03|2019 - WABLIEFT?! Op 75 lokale besturen geeft (vooralsnog) geen enkele uitvoering aan de protocolregeling van 26 juni 2018! Zijn de Vlaamse besturen werkelijk niet bevreesd voor eventuele, substantiële sancties?!

In het verleden dienden instanties (lokale besturen, Vlaamse instanties, …) die systematisch, elektronisch persoonsgegevens uitwisselden in principe over een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie of van één of meerdere Sectorale Comités te beschikken. Voormelde regeling werd recentelijk herzien via het AVG-decreet / Bestuursdecreet, die de protocolregeling invoerden.
Lees meer

18|03|2019 - Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op een beslissing van een tuchtoverheid. De Raad benadrukte nogmaals de discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheid inzake bewijsvoering en vernietigde de beslissing van de Beroepscommissie die een zogenaamd “gebrek aan bewijs” had vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de Beroepscommissie minder streng zal mogen optreden ...
Lees meer

|<<<<1 / 35>>>>|