Nieuws

12|02|2019 - De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: Can you go your own way?

Bespreking van het arrest nr. 240.355 van 8 januari 2019 van de Raad van State In voormeld arrest moest de problematiek beslecht worden in hoeverre een welzijnsvereniging haar rechtspositieregeling kan laten afwijken van de rechtspositieregeling van het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Lees meer

06|02|2019 -  Controle op welzijnsverenigingen: de moeder van de zekerheid?

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 op 1 januari 2019, rusten heel wat nieuwe verplichtingen inzake controle en toezicht op de lokale besturen. Een omzendbrief van 14 december 2018 zet de regels inzake het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht voor lokale besturen nog eens op een rij.
Lees meer

05|02|2019 - Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
Lees meer

25|01|2019 - De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?

Middels de Wet van 14 oktober 2018 werd een verplichte btw-heffing ingevoerd voor kortlopende onroerende verhuur (van bijvoorbeeld seminarieruimtes, congresruimten, vergaderzalen, feestzalen,…). De korte termijnverhuur is aldus sinds 1 januari 2019 een wettelijk verplichte uitzondering op de regel die voorziet dat onroerende verhuur in principe vrijgesteld is van btw. Het was de bedoeling van de wetgever dat deze uitzondering een belangrijke vereenvoudiging met zich zou meebrengen in de mate dat een einde zou worden gesteld aan de aflijningsproblemen tussen vrijgestelde passieve verhuur en ‘actieve’ verhuur waarbij bijkomende diensten worden geleverd (zoals zaalverhuur met verplichte afname van dranken). Maar is het allemaal wel eenvoudiger geworden voor de lokale besturen?
Lees meer

09|01|2019 - Een huurovereenkomst m.b.t. een nog op te richten gebouw ...? Een overheidsopdracht dus!

In januari 2018 berichtte GD&A Advocaten u reeds omtrent twee arresten van de Raad van State van 30 november 2017 waarbij bepaalde vastgoedtransacties (toekenning van een zakelijk recht waaraan de ontwikkeling van een bepaald project als voorwaarde verbonden werd) werden geherkwalificeerd als zijnde overheidsopdrachten voor werken. Op 23 oktober 2018 was een huurovereenkomst aan de beurt.
Lees meer

07|01|2019 - Een vrouwelijke medewerkster ontslaan onder mom van divers personeelsbestand is in strijd met de Genderwet.

Naar aanleiding van haar ontslag vorderde een voormalige bediende een schadevergoeding van haar werkgever – een sportwinkel. De dame was tewerkgesteld bij de onderneming sinds 1 februari 2016. Nog geen maand later, op 24 februari 2016, werd verzoekster – na een opzegtermijn van 4 weken – op straat gezet. Haar C4 vermeldde het volgende: “evenwichtige verdeling dames-heren in de winkel”. Bijgestaan door het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen maakte de medewerkster de zaak aanhangig bij de arbeidsrechtbank te Gent, op grond van directe discriminatie.
Lees meer

02|01|2019 - Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecreet en IGS-Decreet om te verdwijnen in de plooien van de rechtshistoriek en plaats te ruimen voor het Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019, na een eerste reparatiebeurt, grotendeels in werking is getreden.
Lees meer

21|12|2018 - In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant – hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers

Nieuwe inschrijvers een “voordeel” geven ten opzichte van de huidige, gevestigde contractant bij het opnieuw in de markt plaatsen van een lopende en voortdurende, dienstverlening hoeft niet per se in strijd te zijn met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Integendeel, de gelijkheid der inschrijvers kan nopen tot een positieve verplichting in hoofde van een aanbestedende overheid om het de facto inherente voordeel dat bestaande contractant geniet enigszins te neutraliseren.
Lees meer

18|12|2018 - Nieuwe regelgeving re-integratie arbeidsongeschikte personeelsleden: ook van toepassing op lokale besturen.

Per 1 januari 2017 trad het nieuw juridisch kader voor de re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden in voege. Deze regelgeving is in eerste instantie tot stand gekomen naar aanleiding van een reeks arresten van het Hof van Justitie over de notie “handicap” en de verplichting tot redelijke aanpassingen. De rechtspraak van het Hof werd ook in de Belgische rechtspraak voelbaar, waardoor de nood aan een duidelijk wetgevend kader groot was.
Lees meer

18|12|2018 - Belastingscan van A tot Z

Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur zullen de meeste steden en gemeenten opnieuw hun belastingreglementen goedkeuren. Vaak lopen de belastingreglementen immers af in 2019. Dit is het uitgelezen ogenblik om deze belastingreglementen opnieuw tegen het licht te houden en bij te sturen rekening houdend met de meest recente wetgeving, rechtspraak en inzichten uit de sector.
Lees meer

18|12|2018 - To do-lijst voor AGB’s in 2019

De lokale besturen staan, met de integratie van gemeente en OCMW, in 2019 voor belangrijke uitdagingen. Ook voor de autonome gemeentebedrijven ligt bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen heel wat werk op de plank.
Lees meer

17|12|2018 - GD&A gaf een presentatie op de provinciale Vlofin vergadering van donderdag 13 december 2018 #Het nieuwe verenigingsrecht #Voornaamste wijzigingen voor VZW's.

Tekst
Lees meer

08|11|2018 - Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wetsontwerp voor nieuw WVV maakt einde aan het huidige bijkomstigheidscriterium

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw's. Daar waar economische activiteiten door vzw's vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw's voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.
Lees meer

31|10|2018 - NEWSFLASH: Het nieuwe goederenrecht werd zopas goedgekeurd én nadert nu met rasse schreden - kan u nog volgen?

Afgelopen donderdag (25.10.’18) keurde de ministerraad een – overeenkomstig het advies van de Raad van State, aangepast – voorontwerp van wet goed, met betrekking tot de invoeging van een (nieuw-) Boek III “Goederen” in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (hierna het “Voorontwerp”). Alzo lijken we (eindelijk-) de laatste rechte lijn naar een (benodigde-) verjongingskuur van de historische wetgeving inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal, vruchtgebruik, … in te slaan.
Lees meer

29|10|2018 - Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof - onbezorgd van start?

Met het arrest van 18 oktober 2018 (nr. 143/2018) sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep dat werd ingesteld tegen het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Met dit decreet werden de verouderde federale onteigeningswetten sinds 1 januari 2018 vervangen door één overkoepelend decreet voor het Vlaamse Gewest. Dit met als opzet om de procedures te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te verhogen. In het bijzonder werden ook de mogelijkheden in hoofde van de lokale besturen om het onteigeningsinstrument te hanteren vereenvoudigd en verruimd.
Lees meer

|<<<<1 / 33>>>>|