Nieuws

16|04|2019 - Voorzichtige evoluties in de woonzorgregelgeving

De samenleving en meer specifiek de woonzorg heeft anno 2019 nood aan meer maatwerk, meer individuele maatregelen en meer persoonsgerichte benaderingen van ondersteuning en zorg, kort gezegd: meer nood aan aandacht voor de kwaliteit van het leven. Deze langetermijndoelstelling zal veel tussenstappen nodig hebben om zijn uiteindelijke doel, namelijk de totstandkoming van een sectoroverschrijdend decreet Langdurige Zorg en Ondersteuning, te bereiken. De actualisering van het decennia oude woonzorgdecreet wordt als één van de noodzakelijke tussenstappen beschouwd. Niet alleen het woonzorgdecreet wordt geactualiseerd, ook de uitvoeringsbesluiten betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidiering voor woonzorgvoorzieningen en het uitvoeringsbesluit betreffende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur worden herzien.
Lees meer

01|04|2019 - Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico’s. Wil u als lokaal bestuur mogelijke sancties vermijden, lees dan zeker verder. De digitalisering van onze samenleving vormt een uitdaging voor publieke administraties. Publieke administraties zijn verplicht hierop in te gaan, wensen zij nog een impact te hebben op deze digitale samenleving.
Lees meer

21|03|2019 - Overheidsopdrachten - Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go

Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld.
Lees meer

18|03|2019 - WABLIEFT?! Op 75 lokale besturen geeft (vooralsnog) geen enkele uitvoering aan de protocolregeling van 26 juni 2018! Zijn de Vlaamse besturen werkelijk niet bevreesd voor eventuele, substantiële sancties?!

In het verleden dienden instanties (lokale besturen, Vlaamse instanties, …) die systematisch, elektronisch persoonsgegevens uitwisselden in principe over een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie of van één of meerdere Sectorale Comités te beschikken. Voormelde regeling werd recentelijk herzien via het AVG-decreet / Bestuursdecreet, die de protocolregeling invoerden.
Lees meer

18|03|2019 - Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op een beslissing van een tuchtoverheid. De Raad benadrukte nogmaals de discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheid inzake bewijsvoering en vernietigde de beslissing van de Beroepscommissie die een zogenaamd “gebrek aan bewijs” had vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de Beroepscommissie minder streng zal mogen optreden ...
Lees meer

04|03|2019 - 14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen

Het ziekenhuislandschap staat al enige tijd voor een kantelmoment. De MAHA-studie toonde eerder aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Maggie De Block, minister van sociale zaken en volksgezondheid, had in 2015 reeds een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de hervorming van het ziekenhuislandschap. Wij schrijven nu 2019 en in de tussentijd is er veel beweging geweest op het gebied van reorganisatie van de gezondheidszorg. De MAHA-studie toont echter nog steeds de kritieke financiële toestand van de ziekenhuissector aan, 40% van de ziekenhuizen gingen in 2017 in het rood. Een duidelijk signaal dat er nood is aan constructieve en efficiënte oplossingen. De noodkreet werd aangehoord en begin 2019 werd een nieuw financieringssysteem voor laagvariabele ziekenhuiszorg geïmplementeerd. Een volgende stap werd gezet op 14 februari 2019 wanneer het wetsontwerp voor ziekenhuisnetwerken werd goedgekeurd.
Lees meer

04|03|2019 - NIEUWSFLASH: Pensioenbijdrage voor het statutair personeel van de lokale overheden vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021!

Met twee koninklijke besluiten van 7 februari 2019 werd de pensioenbijdragevoet voor het statutair personeel van de lokale overheden, alsook de korting daarop voor de lokale overheden die op 31 december 2011 waren aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds (zgn. ex-pool 1-aangeslotenen), vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021. De regering besliste eigenlijk tot een status quo: zowel de huidige basispensioenbijdragevoet van 41,50% alsook de korting op deze bijdrage van 3% voor de ex-pool 1-aangeslotenen, blijft behouden. Bij deze is er duidelijkheid geschept over de toekomstige pensioenfactuur voor uw bestuur!
Lees meer

01|03|2019 - NEWSFLASH! Eindelijk verlossing: het nieuwe WVV werd goedgekeurd!

De kogel is (eindelijk) door de parlementaire kerk. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vorige woensdag op de plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd. De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 mei 2019.
Lees meer

28|02|2019 - NEWSFLASH! Registratieplicht UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Staat u ons toe om even uw geheugen op te frissen? In 2017 voerde de wetgever het “UBO-register” in. Het betreft een centraal register waarin de gegevens worden opgenomen van vennootschappen/vzw’s/andere rechtspersonen en hun achterliggende uiteindelijke begunstigden (de “Ultimate Beneficial Owners”). Informatieplichtige bestuurders worden verplicht – op straffe van (hoge) geldboetes – om bepaalde gegevens omtrent hun uiteindelijke begunstigden te registreren bij de FOD Financiën.
Lees meer

28|02|2019 - Raad van State - Over de grenzen tot wijziging van een lopende overheidsopdracht zonder een nieuwe plaatsingsprocedure

Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het leveren van tankwagens. Deze opdracht had een oorspronkelijke duurtijd van vier jaar. De overeenkomst tussen beide partijen nam een aanvang op 17 oktober 2014 en eindigde op 16 oktober 2018. Op 3 september 2018 besliste de Belgische Staat echter om de opdracht met één jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden van het huidig contract. De NV Fire Technics was echter van mening dat door deze verlenging een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik te maken van een plaatsingsprocedure, hetgeen volgens haar een schending uitmaakt van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en van de beginselen inzake mededinging.
Lees meer

27|02|2019 - Te ruime vrijstelling bedreigt leegstandsheffing

De fiscale autonomie van de gemeenten laat hen toe om gelijk welke materie aan belastingen te onderwerpen en hiervoor de nodige belastingreglementen op te stellen en in werking te laten treden. Rechtspraak toont echter aan dat het zeker geen evidentie is om een belastingreglement op te maken dat de rechterlijke toets doorstaat. Recent werd dit nog maar eens bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep Gent inzake de leegstandsheffing.
Lees meer

26|02|2019 - GDPR vs. openbaarheid van bestuur: Wat stel ik als bestuur vandaag ter beschikking aan mijn burger(s) en op basis van welke (procedure-)regels?

In 1991 maakte de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur een einde aan de principiële beslotenheid van de overheid. Anno 2019 lijkt voormelde regelgeving – thans verwerkt in het bestuursdecreet van 7 december 2018 – goed ingeburgerd- én een vertrouwd procédé bij de meeste besturen.   Er dient evenwel (mede) in rekening te worden genomen dat (bijna) een jaar geleden de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking is getreden. Die GDPR voorziet ook een aantal rechten, op basis waarvan  een betrokkene uw bestuur kan vragen om een aantal documenten / (persoons-)gegevens te verlenen en dit op basis van geheel onderscheiden (procedure-)regels. Hoe verhouden bovenvermelde regelgeving zich nu eigenlijk ten aanzien van elkaar én, praktisch, welke (procedure-)regels dienen in aanmerking genomen te worden?
Lees meer

22|02|2019 - Overheidsopdrachten en de beginselen van vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Of hoe de Europese tentakels zich uitspreiden tot prima facie louter nationale overheidsopdrachten.

In een arrest van 5 april 2017 diende het Hof van Justitie zich uit te spreken in een zaak die betrekking had op een overheidsopdracht die niet onder de toepassing van de Unierechtelijke richtlijnen inzake overheidsopdrachten viel, in casu Richtlijn 2004/17 . Desalniettemin oordeelde het Hof dat de nationale bepalingen die deze opdracht reguleren niet ontsnapten aan elke vorm van Unierechtelijke toetsing. Het is immers in het belang van de Unie, zo stelde het Hof, dat overheidsopdrachten, met inbegrip van overheidsopdrachten die niet vallen onder de richtlijn 2004/17, voor een zo ruim mogelijke mededinging worden opengesteld. Overheidsopdrachten met een 'duidelijk grensoverschrijdend belang' zullen dan ook moeten beantwoorden aan de standaarden uiteengezet op basis van de algemene beginselen van de Unie en haar Werkingsverdrag, in het bijzonder de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.
Lees meer

12|02|2019 - De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: Can you go your own way?

Bespreking van het arrest nr. 240.355 van 8 januari 2019 van de Raad van State In voormeld arrest moest de problematiek beslecht worden in hoeverre een welzijnsvereniging haar rechtspositieregeling kan laten afwijken van de rechtspositieregeling van het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Lees meer

06|02|2019 -  Controle op welzijnsverenigingen: de moeder van de zekerheid?

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 op 1 januari 2019, rusten heel wat nieuwe verplichtingen inzake controle en toezicht op de lokale besturen. Een omzendbrief van 14 december 2018 zet de regels inzake het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht voor lokale besturen nog eens op een rij.
Lees meer

|<<<<1 / 34>>>>|