Nieuws

04|03|2019 - 14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen

Het ziekenhuislandschap staat al enige tijd voor een kantelmoment. De MAHA-studie toonde eerder aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Maggie De Block, minister van sociale zaken en volksgezondheid, had in 2015 reeds een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de hervorming van het ziekenhuislandschap. Wij schrijven nu 2019 en in de tussentijd is er veel beweging geweest op het gebied van reorganisatie van de gezondheidszorg. De MAHA-studie toont echter nog steeds de kritieke financiële toestand van de ziekenhuissector aan, 40% van de ziekenhuizen gingen in 2017 in het rood. Een duidelijk signaal dat er nood is aan constructieve en efficiënte oplossingen. De noodkreet werd aangehoord en begin 2019 werd een nieuw financieringssysteem voor laagvariabele ziekenhuiszorg geïmplementeerd. Een volgende stap werd gezet op 14 februari 2019 wanneer het wetsontwerp voor ziekenhuisnetwerken werd goedgekeurd.
Lees meer

04|03|2019 - NIEUWSFLASH: Pensioenbijdrage voor het statutair personeel van de lokale overheden vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021!

Met twee koninklijke besluiten van 7 februari 2019 werd de pensioenbijdragevoet voor het statutair personeel van de lokale overheden, alsook de korting daarop voor de lokale overheden die op 31 december 2011 waren aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds (zgn. ex-pool 1-aangeslotenen), vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021. De regering besliste eigenlijk tot een status quo: zowel de huidige basispensioenbijdragevoet van 41,50% alsook de korting op deze bijdrage van 3% voor de ex-pool 1-aangeslotenen, blijft behouden. Bij deze is er duidelijkheid geschept over de toekomstige pensioenfactuur voor uw bestuur!
Lees meer

01|03|2019 - NEWSFLASH! Eindelijk verlossing: het nieuwe WVV werd goedgekeurd!

De kogel is (eindelijk) door de parlementaire kerk. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vorige woensdag op de plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd. De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 mei 2019.
Lees meer

28|02|2019 - NEWSFLASH! Registratieplicht UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Staat u ons toe om even uw geheugen op te frissen? In 2017 voerde de wetgever het “UBO-register” in. Het betreft een centraal register waarin de gegevens worden opgenomen van vennootschappen/vzw’s/andere rechtspersonen en hun achterliggende uiteindelijke begunstigden (de “Ultimate Beneficial Owners”). Informatieplichtige bestuurders worden verplicht – op straffe van (hoge) geldboetes – om bepaalde gegevens omtrent hun uiteindelijke begunstigden te registreren bij de FOD Financiën.
Lees meer

28|02|2019 - Raad van State - Over de grenzen tot wijziging van een lopende overheidsopdracht zonder een nieuwe plaatsingsprocedure

Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het leveren van tankwagens. Deze opdracht had een oorspronkelijke duurtijd van vier jaar. De overeenkomst tussen beide partijen nam een aanvang op 17 oktober 2014 en eindigde op 16 oktober 2018. Op 3 september 2018 besliste de Belgische Staat echter om de opdracht met één jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden van het huidig contract. De NV Fire Technics was echter van mening dat door deze verlenging een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik te maken van een plaatsingsprocedure, hetgeen volgens haar een schending uitmaakt van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en van de beginselen inzake mededinging.
Lees meer

27|02|2019 - Te ruime vrijstelling bedreigt leegstandsheffing

De fiscale autonomie van de gemeenten laat hen toe om gelijk welke materie aan belastingen te onderwerpen en hiervoor de nodige belastingreglementen op te stellen en in werking te laten treden. Rechtspraak toont echter aan dat het zeker geen evidentie is om een belastingreglement op te maken dat de rechterlijke toets doorstaat. Recent werd dit nog maar eens bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep Gent inzake de leegstandsheffing.
Lees meer

26|02|2019 - GDPR vs. openbaarheid van bestuur: Wat stel ik als bestuur vandaag ter beschikking aan mijn burger(s) en op basis van welke (procedure-)regels?

In 1991 maakte de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur een einde aan de principiële beslotenheid van de overheid. Anno 2019 lijkt voormelde regelgeving – thans verwerkt in het bestuursdecreet van 7 december 2018 – goed ingeburgerd- én een vertrouwd procédé bij de meeste besturen.   Er dient evenwel (mede) in rekening te worden genomen dat (bijna) een jaar geleden de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking is getreden. Die GDPR voorziet ook een aantal rechten, op basis waarvan  een betrokkene uw bestuur kan vragen om een aantal documenten / (persoons-)gegevens te verlenen en dit op basis van geheel onderscheiden (procedure-)regels. Hoe verhouden bovenvermelde regelgeving zich nu eigenlijk ten aanzien van elkaar én, praktisch, welke (procedure-)regels dienen in aanmerking genomen te worden?
Lees meer

22|02|2019 - Overheidsopdrachten en de beginselen van vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Of hoe de Europese tentakels zich uitspreiden tot prima facie louter nationale overheidsopdrachten.

In een arrest van 5 april 2017 diende het Hof van Justitie zich uit te spreken in een zaak die betrekking had op een overheidsopdracht die niet onder de toepassing van de Unierechtelijke richtlijnen inzake overheidsopdrachten viel, in casu Richtlijn 2004/17 . Desalniettemin oordeelde het Hof dat de nationale bepalingen die deze opdracht reguleren niet ontsnapten aan elke vorm van Unierechtelijke toetsing. Het is immers in het belang van de Unie, zo stelde het Hof, dat overheidsopdrachten, met inbegrip van overheidsopdrachten die niet vallen onder de richtlijn 2004/17, voor een zo ruim mogelijke mededinging worden opengesteld. Overheidsopdrachten met een 'duidelijk grensoverschrijdend belang' zullen dan ook moeten beantwoorden aan de standaarden uiteengezet op basis van de algemene beginselen van de Unie en haar Werkingsverdrag, in het bijzonder de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.
Lees meer

12|02|2019 - De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: Can you go your own way?

Bespreking van het arrest nr. 240.355 van 8 januari 2019 van de Raad van State In voormeld arrest moest de problematiek beslecht worden in hoeverre een welzijnsvereniging haar rechtspositieregeling kan laten afwijken van de rechtspositieregeling van het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Lees meer

06|02|2019 -  Controle op welzijnsverenigingen: de moeder van de zekerheid?

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 op 1 januari 2019, rusten heel wat nieuwe verplichtingen inzake controle en toezicht op de lokale besturen. Een omzendbrief van 14 december 2018 zet de regels inzake het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht voor lokale besturen nog eens op een rij.
Lees meer

05|02|2019 - Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
Lees meer

25|01|2019 - De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?

Middels de Wet van 14 oktober 2018 werd een verplichte btw-heffing ingevoerd voor kortlopende onroerende verhuur (van bijvoorbeeld seminarieruimtes, congresruimten, vergaderzalen, feestzalen,…). De korte termijnverhuur is aldus sinds 1 januari 2019 een wettelijk verplichte uitzondering op de regel die voorziet dat onroerende verhuur in principe vrijgesteld is van btw. Het was de bedoeling van de wetgever dat deze uitzondering een belangrijke vereenvoudiging met zich zou meebrengen in de mate dat een einde zou worden gesteld aan de aflijningsproblemen tussen vrijgestelde passieve verhuur en ‘actieve’ verhuur waarbij bijkomende diensten worden geleverd (zoals zaalverhuur met verplichte afname van dranken). Maar is het allemaal wel eenvoudiger geworden voor de lokale besturen?
Lees meer

09|01|2019 - Een huurovereenkomst m.b.t. een nog op te richten gebouw ...? Een overheidsopdracht dus!

In januari 2018 berichtte GD&A Advocaten u reeds omtrent twee arresten van de Raad van State van 30 november 2017 waarbij bepaalde vastgoedtransacties (toekenning van een zakelijk recht waaraan de ontwikkeling van een bepaald project als voorwaarde verbonden werd) werden geherkwalificeerd als zijnde overheidsopdrachten voor werken. Op 23 oktober 2018 was een huurovereenkomst aan de beurt.
Lees meer

07|01|2019 - Een vrouwelijke medewerkster ontslaan onder mom van divers personeelsbestand is in strijd met de Genderwet.

Naar aanleiding van haar ontslag vorderde een voormalige bediende een schadevergoeding van haar werkgever – een sportwinkel. De dame was tewerkgesteld bij de onderneming sinds 1 februari 2016. Nog geen maand later, op 24 februari 2016, werd verzoekster – na een opzegtermijn van 4 weken – op straat gezet. Haar C4 vermeldde het volgende: “evenwichtige verdeling dames-heren in de winkel”. Bijgestaan door het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen maakte de medewerkster de zaak aanhangig bij de arbeidsrechtbank te Gent, op grond van directe discriminatie.
Lees meer

02|01|2019 - Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecreet en IGS-Decreet om te verdwijnen in de plooien van de rechtshistoriek en plaats te ruimen voor het Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019, na een eerste reparatiebeurt, grotendeels in werking is getreden.
Lees meer

|<<<<2 / 35>>>>|