Nieuws

21|03|2018 - GDPR met GD&A: doorheen het dataëske bos de digitale bomen zien!

Anno 2018 lijkt er geen ontkennen noch ontkomen meer aan: de digitalisering van onze besturen en ondernemingen grijpt steeds verder om zich heen. De GDPR, Big data, de slimme en/of circulaire steden en gemeenten, ... het zijn heden veel meer dan de (mode-)verschijnselen waarvoor ze in tempore non suspecto werden versleten. Daarbij werpt GD&A zich alvast op als uw gids doorheen dit donkere bos van dataëske regelgeving en dit te beginnen met de GDPR.
Lees meer

14|03|2018 - Multidisciplinaire aanpak gemeentebelastingen loont

GD&A Advocaten kijkt tevreden terug op de seminaries “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 en 26 januari, die een ruime belangstelling mochten genieten vanwege de lokale besturen. Gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen zijn zeer complex, waardoor er veel vraag was naar een duidelijk overzicht. De GD&A-seminaries lieten het licht in deze duisternis schijnen. Waarom zijn leegstands- en verkrottingsheffingen zo complex?
Lees meer

02|03|2018 - Opgelet! Meldingsplicht voor Belgische overheidsopdrachten.

Aanbesteders dienen ten laatste op 15 maart 2018 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels door te geven aan het nationale contactpunt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 165, §2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat luidt als volgt:
Lees meer

15|02|2018 - De kortste vastenperiode ooit. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verrijst één dag na Aswoensdag.

Zoals aangekondigd door de Vlaamse Regering geraakte het DLB heelhuids door de “vertaalslag” tegen medio februari. Stipt op 15 februari 2018 zien de meer dan 600 artikelen het levenslicht in het Belgisch Staatsblad. Daar komen alvast de eerste directeurs. The king is dead, long live the king.
Lees meer

12|02|2018 - Een onderneming vervangen, die behoort tot een combinatie van ondernemingen, kan een mededingingsverstorende handeling uitmaken.

Middels een arrest van 14 september 2017 oordeelt Het Hof van Justitie dat de mogelijkheid die aan een combinatie van ondernemingen wordt verleend om een tot de combinatie behorende derde onderneming te vervangen die een op straffe van uitsluiting vereiste kwalificatie heeft verloren concurrentieverstorend is.
Lees meer

02|02|2018 - Beer, chocolates & corporate law ... Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten

Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt België zich te mengen in de internationale strijd om het “aantrekkelijkste” vennootschapsrecht. Wordt ons vennootschapsrecht weldra een uithangbord voor buitenlande investeerders en buitenlandse ondernemingen met Belgische activiteiten?
Lees meer

31|01|2018 - De BTW op schoolgebouwen: enkele verduidelijkingen en een stimulans voor het openstellen van school(sport)infrastructuur.

Bij circulaire 2018/C/6 van 18 januari 2018 wordt het toepassingsgebied van rubriek XL ('Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding') van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 inzake de btw-tarieven nader toegelicht. Deze rubriek werd reeds eerder besproken in de btw-beslissingen nrs. E.T.129.073 en E.T.129.882 van 27 januari 2016 respectievelijk 9 mei 2016, die door de huidige circulaire worden vervangen. In deze nieuwsbrief wordt voornamelijk ingegaan op de nieuwe toelichtingen.
Lees meer

24|01|2018 - Een niet te missen praktijkgerichte studiedag overheidsopdrachten: De redactie van bestekken: tips & tricks - 30 januari 2018 te Gent

Uitgeverij Vanden Broele organiseert, in samenwerking met GD&A Advocaten, een praktijkgerichte studiedag waarbij de focus ligt op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld staat lesgeefster Gitte Laenen stil bij alle stappen die een aanbestedende overheid moet doorlopen om tot een degelijk bestek te komen.
Lees meer

24|01|2018 - De GDPR-trein nadert het perron - Is uw bestuur (al) GDPR-compliant?

De General Data Protection Regulation - afgekort GDPR - zorgde de voorbije maanden al voor heel wat kopzorgen binnen de lokale besturen. En terecht! Meer dan anderhalf jaar na de aanname in het Europees Parlement, nadert de actieve toepassing en handhaving van deze nieuwe “Bijbel der privacy” met rasse schreden. Net iets meer dan 100 dagen resteren alle verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens om zich volledig in regel te stellen ...
Lees meer

23|01|2018 - Schrijf je nog snel in voor het seminarie: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vervaldag. Op 20 februari te Leuven of op 22 februari te Gent.

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde Decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18e verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun “vervaldag”. Dit betekent dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Een tijdige voorbereiding dringt zich op.
Lees meer

16|01|2018 - Uitnodiging seminarie: Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd! Wat nu? Ontdek het op dinsdag 6 februari 2018 te Brussel.

Op donderdag 21 december 2017 heeft het Vlaams Parlement definitief het licht op groen gezet voor het Decreet Lokaal Bestuur. Deze beslissing brengt voor heel wat besturen ingrijpende veranderingen met zich mee op het vlak van hun organisatie en werking.
Lees meer

09|01|2018 - Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten.

Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals. Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds volledig werd uitgedacht, te kaderen in een vastgoedovereenkomst om aan de toepassing van deze reglementering te ontsnappen. Waar ligt nu meer precies de grens?
Lees meer

08|01|2018 - GD&A brengt U samen met zijn beste wensen in 2018 de “12 werven van Hercules”. Omdat Uw Gemeente belangrijk is!

“The 21st century will be a century of cities”, aldus sprak Wellington Webb, de burgemeester van Denver, bij het begin van het nieuw millennium. Niet alleen in de Verenigde Staten maken lokale besturen de dienst uit. Dat zal ook in Vlaanderen en België niet anders zijn.
Lees meer

05|01|2018 - Fiscus bevestigt FAQ’s btw-plicht lokale besturen in circulaire

Op 22 december 2017 heeft de fiscus de “Frequently Asked Questions” omtrent de btw-plicht van publieke rechtspersonen bevestigd in een circulaire (Circulaire 2017/C/91 betreffende praktische toepassingsgevallen inzake de belastingplicht van publiekrechtelijke lichamen dd. 22.12.2017). De eerder ingenomen standpunten in de Beslissing E.T. 128.015 dd. 12 februari 2016 worden grotendeels bevestigd. Toch zijn er ook enkele interessante nieuwigheden.
Lees meer

05|01|2018 - Nieuwsflits: Cies Gysen, Willem Mariën en Wouter Rubens spreken op de provinciale trefdag van het ECG Vlaams Brabant

Nieuwsflits: Cies Gysen, Willem Mariën en Wouter Rubens spreken op de provinciale trefdag van het ECG Vlaams Brabant "Living Digitally: Tomorrow? op woensdag 24 januari 2018 te Vilvoorde met als onderwerp "Over digitaal opvorderend ontbergen en de vraag naar het recht. Het verantwoordelijk lokaal bestuur en zijn dumb citizens in tijden van big data."
Lees meer

|<<<<6 / 35>>>>|