Fiscaal recht

Fiscaal recht

Fiscale eerstelijnsbijstand

GD&A Advocaten verleent aan diverse boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren eerstelijnsbijstand in het kader van hun activiteiten. Voor deze professionals, die niet steeds over een inhouse jurist beschikken, is het zeer interessant om op de fiscale cel van GD&A Advocaten te kunnen terugvallen met hun dagdagelijkse vragen.

Btw, registratierechten, personen- en vennootschapsbelasting

Belastingen zijn een zekerheid die een grote impact hebben op elke vennootschap en elk individu. Wat echter niet zo zeker is, gelet op het complexe geheel van fiscale wetten, is de manier waarop belastingen tot een minimum kunnen herleid worden, of welke fiscaal gunstige structuren er kunnen gehanteerd worden, die toch nog voldoen aan de commerciële noden van de cliënt. In een competitieve markt kunnen negatieve fiscale gevolgen een mogelijk commercieel voordeel volledig verloren laten gaan.

Door een beroep te doen op de doorgedreven fiscale expertise van GD&A Advocaten, kunnen klanten verzekerd zijn van een fiscale optimalisatie en zullen potentiële negatieve fiscale gevolgen vermeden worden.

GD&A Advocaten staat haar klanten bij, zowel op het vlak van de advisering als op het vlak van de uitvoering (compliance).

GD&A Advocaten staat u ook bij in eventueel latere administratieve of juridische procedures.
Kortom bieden wij ondersteuning in volgende domeinen:

Aangiften in de personen en vennootschapsbelasting

Belasting-audits

Fiscale adviezen aan particulieren en KMO's

Successieplanning

Ruling-aanvragen

Fiscaal strafrecht

Witwas wetgeving

Fiscale regularisaties

 

GD&A Advocaten heeft een uitgebreide ervaring in het voeren van procedures met betrekking tot anti-witwas wetgeving, fiscaal strafrecht, faillissementen, enz.

Lokale en regionale belastingen

Belastingplichtigen worden niet alleen geconfronteerd met federale belastingen zoals de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de registratierechten, de btw,...

Ook regionale belastingen zoals milieuheffingen, leegstandheffingen,... en lokale belastingen zoals gemeentebelastingen op verspreiding van reclamedrukwerk, op tweede verblijven, op bedrijfsoppervlakte, lokale milieuheffingen,... nemen een steeds belangrijkere plaats in het fiscale landschap in.

De heffing van deze belastingen zorgt vaak voor interpretatieproblemen omdat er minder rechtspraak beschikbaar is dan bijvoorbeeld inzake btw.

Bovendien moet men er mee rekening houden dat de rechter de wettigheid van gemeentelijke belastingreglementen kan toetsen. Dit zorgt voor discussies, die zich bij federale en regionale belastingen in mindere mate stellen.

GD&A Advocaten staat zowel lokale besturen als belastingplichtigen bij inzake lokale en regionale belastingen.
Deze bijstand situeert zich op alle betreffende vlakken gaande van de redactie van de belastingsreglementen tot het voeren van juridische procedures.

Btw-begeleiding lokale besturen

Heel wat lokale besturen trachten de financiële nood te lenigen door het door aan leveranciers, aannemers en dienstverstrekkers te betalen btw-bedrag, dat voor hen een kostprijs is, trachten te verminderen.

Talrijke besturen zijn in dat kader dan ook overgegaan tot de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf. Een autonoom gemeentebedrijf kan als verzelfstandigde entiteit immers wel btw aftrekken in omstandigheden waarin een gemeentebestuur zelf dit niet kan.

GD&A Advocaten heeft lokale besturen bijgestaan bij de succesvolle oprichting ca. 30% van thans bestaande autonome gemeentebedrijven.

Naast de fiscale voordelen dient een lokaal bestuur ook oog te hebben voor de beheersvoordelen van het beleidsinstrument autonoom gemeentebedrijf. Een autonoom gemeentebedrijf kan immers soepeler inspelen op opportuniteiten.

Daarbij is, in tegenstelling tot sommige vzw-structuren, de democratische inbreng en controle steeds gewaarborgd. Bovendien bepaalt de gemeenteraad zelf het gehalte aan autonomie door inhoud te geven aan de beheersovereenkomst.

Concreet kan u de exploitatie van een sportcentrum toevertrouwen aan een autonoom gemeentebedrijf. Een goed gestructureerde werking zal er in principe toe leiden dat ca. 70% van de btw op de dagdagelijkse werkingskosten aftrekbaar is en 100% van de btw op investeringen.

Indien u niet zo ver wil gaan om de exploitatie toe te vertrouwen aan een autonoom gemeentebedrijf kan u onder bepaalde modaliteiten voor een onroerende leasingstructuur implementeren.

Afhankelijk van de aard van het gebouw kan het AGB zowel als leasinggever als bij wijze van leasingnemer fungeren. Bij een onroerende leasingstructuur blijft het lokale bestuur zelf instaan voor de exploitatie. Een goed uitgekiende structuur leidt tot een financieel voordeel van ca. 30% van de btw op de oprichting van het gebouw.

Ook in andere sectoren dienen zich thans opportuniteiten tot fiscale optimalisatie aan.

Met de programmawet van 27 december 2006 werd het btw-statuut van de openbare instellingen grondig gewijzigd. Deze aanpassing was noodzakelijk om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese btw-richtlijn.

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw bestuur kan u niet btw-plichtige, gedeeltelijk btw-plichtige of gedeeltelijk gemengd btw-plichtige zijn.

Het is voor de lokale besturen zeer moeilijk om te beoordelen voor welke activiteiten ze btw-plichtig zijn en voor welke niet.

De aangifteplicht en te vervullen formaliteiten kunnen variëren afhankelijk van uw specifiek btw-statuut.

Een goede begeleiding van het lokaal bestuur is op dit vlak onmisbaar.

Fiscale procedure

Vaak is in fiscale zaken een conflictsituatie met de fiscus niet te vermijden.

Conflicten kunnen zich reeds voordoen in de onderzoeksfase. Belastingplichtigen stellen zich vaak vragen omtrent volgende aspecten:

Welke vragen mag de fiscus wel en niet stellen?

Moet ik antwoorden? 

Wat moet ik antwoorden? 

Mag de controleur mijn bedrijfslokalen bezoeken? 

Mag de controleur in de kasten kijken? 

Mag de controleur de boekhouding meenemen? Mag de controleur mijn harde schijf kopiëren?

 

Wij kunnen U hieromtrent adviseren.

Ook in de taxatiefase biedt GD&A Advocaten u een interessante meerwaarde.

In de eerste plaats is ons kantoor zeer goed geplaatst om voorafgaand aan de formele procedure overleg te plegen, te onderhandelen met de fiscus en mogelijks tot een bevredigend akkoord te komen.

Indien toch een formele taxatieprocedure wordt ingezet, is het van belang om het bericht van wijziging of de kennisgeving van ambtshalve aanslag zorgvuldig te beantwoorden om uw rechten maximaal te vrijwaren.

Nadat de aanslag gevestigd is kan GD&A Advocaten de opvolging van het administratief beroep en het jurisdictioneel beroep verzorgen.

Als advocatenkantoor heeft GD&A Advocaten het voordeel dat na een eventuele afwijzing van een bezwaarschrift ingediend door uzelf of door uw boekhouder u het dossier niet aan andere personen moet toevertrouwen.
Zo kan GD&A Advocaten u bijstaan vanaf de administratieve fase tot en met een eventuele voorziening in Cassatie.

Meer info?
Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be