Milieurecht

Milieurecht

Het milieurecht wordt vaak omschreven als dat deel van het recht dat betrekking heeft op de bescherming van het fysische milieu.

Het groeiend belang dat op alle niveaus en in alle domeinen wordt gehecht aan de bescherming van het fysische milieu correleert met het feit dat het milieurecht ook voortdurend wordt bijgestuurd en aangepast, hetgeen een permanente opvolging vereist.

 Eerstelijnsbijstand

GD&A Advocaten verleent aan diverse bedrijven, dienstverleners en overheden deskundige en eerstelijnsbijstand ten aanzien van dagdagelijkse vragen in het ruime rechtsdomein van het milieurecht.

Hierdoor kunnen problemen, processen-verbaal en procedures vermeden worden.

Gezien het milieurecht een sterke technische component bezit, wordt naast de wetenschappelijke expertise die binnen het kantoor aanwezig is, vaak gebruik gemaakt van samenwerking met technische deskundigen.

Door deze combinatie wordt gestreefd naar een milieutechnisch omkaderde juridische dienstverlening in -onder andere- onderstaande materies.

Aansprakelijkheid

Binnen GD&A Advocaten zien we de aansprakelijkheidsgeschillen ten aanzien van milieuvervuiling en milieuschade ieder jaar toenemen.

Gelet op het mogelijks excuberant kostenplaatje is hiervoor de nodige expertise en praktisch gerichte bijstand onontbeerlijk.

Administratieve boetes - bestuurlijke handhaving

Op 21 december 2007 keurde het Vlaamse Parlement het Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI " Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen ", het zogenaamde Milieuhandhavingsdecreet goed.

GD&A Advocaten verleent bijstand in de procedure voor de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) en  bij een eventueel beroep bij het Milieuhandhavingscollege aangaande gevorderde geldboete.

Ook het ageren tegen bestuurlijke maatregelen zoals een bevel tot staking of bestuursdwang, leiden wij in administratiefrechtelijk correcte paden.

Afval

De afbakening tussen de categorieën afvalstof en secundaire grondstof alsook begeleiding ten aanzien van in-, uit- en doorvoer van afval, aangiftes, heffingen, ... , behoren tot de dagelijkse expertise van GD&A Advocaten.

Bodemvervuiling en grondverzet

Door een jarenlange begeleiding van zowel bedrijven, particulieren als overheden bij overdrachten van grond, werd de nodige know-how opgebouwd. Zowel ten aanzien van de contractuele begeleiding van deze transacties, realiseren van versnelde overdrachten als het bekomen van het statuut onschuldig eigenaar.

Tevens wordt onder andere aan notarissen en curatoren advies en bijstand verleend ten aanzien van de verplichtingen uit het bodemdecreet en in geschillen omtrent nog te verlijden authentieke aktes, het ontbinden van overeenkomsten, risicogronden, ... .

Ook het grondverzet en de daaruit voortvloeiende geschillen en discussie worden frequent behandeld.

Bos

Gezien de interpretatiemogelijkheden aangaande het begrip “bos” en de consequenties verbonden aan het ressorteren onder deze noemer, wordt GD&A Advocaten vaak geconsulteerd omtrent het bosdecreet aangaande tussengekomen processen-verbaal met betrekking een vermeende ontbossing, strafrechtelijke vervolgingen, mogelijkheden gronden aan te wenden voor bebossing, ... .

Energierecht

GD&A Advocaten verleent (onder andere) juridisch advies en juridische bijstand ten aanzien van het bekomen van milieu- en bouwvergunningen en het verlenen van concessies voor bouw en exploitatie van windturbineparken en biomassa-eenheden.

Mest

De behandeling van geschillen omtrent nutriëntenemissierechten, zoals de omzetten van nutriëntenhalte en de toekenning aan, behoren tot de competenties binnen GD&A Advocaten.

Milieufiscaliteit

Binnen GD&A Advocaten werden en worden op regelmatige basis fiscale geschillen aangaande milieuheffingen behandeld.

Door nauw overleg tussen de milieucel en de fiscale cel binnen het kantoor wordt een multidisciplinaire aanpak van deze dossiers bekomen.

Met het realiseren van de “cross-over” tussen deze verschillende rechtstakken denken wij een unieke meerwaarde te kunnen bieden.

Milieustrafrecht en handhaving

Gezien de complexheid en veelheid van milieuregels, dient het niet te verwonderen dat vaak beroep wordt gedaan op GD&A Advocaten in het kader van ontvangen processen-verbaal en in het algemeen de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht.

Hierbij staat GD&A Advocaten in voor de opmaak van de te volgen strategie, de reactie op mogelijke vaststellingen en de strafrechtelijke verdediging voor correctionele rechtbanken en hoven van beroep.

Tevens staat de kennis van GD&A Advocaten ten diensten van overheden en particulieren teneinde een correcte handhaving te bekomen.

Zo werden milieustakingsvorderingen begeleid in hoofde van optredende administratieve overheden en in de plaats tredende particulieren dan wel in hoofde van de aangesproken exploitant.

Milieuvergunning

Begeleiden van milieuvergunningsaanvragen, waaronder de Milieueffecten- en veiligheidsrapporteringsverplichting,  zowel als het optreden tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning, behoort tot de dagdagelijks praktijk binnen GD&A Advocaten.

Tevens wordt er vaak beroep gedaan op ons kantoor bij discussies over de draagwijdte van afgeleverde vergunningen zowel als het doen naleven van vergunningsvoorwaarden.

Water

Naar aanleiding van concrete vragen vanuit de praktijk, onder andere ten aanzien van het waterverkoopreglement, scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, impact van het decreet integraal waterbeleid ... , werd een grote kennis opgebouwd omtrent de water- en rioleringssector.

Ook in deze materie manifesteerden wij ons permanent als voortrekkers in het anticiperen en het vertalen van de regelgeving inzake de hervorming van de watersector (zowel op het milieutechnische, het bestuurlijke als het fiscale vlak).

Meer info?
Contacteer Tom Swerts
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be