Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht

GD&A Advocaten heeft een ruime ervaring inzake onteigeningsprocedures, zowel vanuit het perspectief van de burger, als vanuit het perspectief van de overheid. De combinatie van de opgebouwde expertise met het blijvend opvolgen van de evoluties op bestuurlijk en gerechtelijk niveau zorgt ervoor dat U als cliënt steeds correct en adequaat wordt bijgestaan.

U onteigent?

Onze dienstverlening gaat van een integrale dossierbehandeling - waarbij wij de ganse administratieve procedure samen met U doorlopen - tot het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de vrederechter (indien wordt gebruik gemaakt van de hoogdringende procedure) of de rechtbank van eerste aanleg. De opvolging van elke fase zorgt ervoor dat wij tijdens de procedure steeds de nodige feedback kunnen verzorgen en de stappen begeleiden waar nodig.

Elk dossier wordt grondig gescreend en opgevolgd door de specialisten van het kantoor, en GD&A Advocaten werkt daarnaast samen met verschillende landmeters-experten en studiebureaus zodat een globaal dienstenpakket kan worden aangeboden waarbij ons kantoor zowel het juridische gedeelte (onteigeningsbeslissingen, procedure,...) als het technische gedeelte (onteigeningsplan, opmeting, ontwerp,...) van U overneemt.

U wordt onteigend?

Een eerlijke en billijke vergoeding, dat is waar U recht op heeft krachtens artikel 16 van de Grondwet. GD&A Advocaten verdedigt ten volle uw belangen indien uw bezittingen door een onteigeningsprocedure worden geviseerd. Daarenboven kan U ook de wettigheid van de onteigening op zich betwisten indien niet aan de (grond)wettelijke basisvoorwaarden (algemeen nut, noodzaak, evenredigheid) is voldaan. GD&A Advocaten staat U bij in de onderhandelingen met bestuur en/of aankoopcomité, het indienen van bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, het aanvechten van administratieve beslissingen (bij de Raad van State) en tot slot bij de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor vrederechter of rechtbank van eerste aanleg.

GD&A Advocaten: expert in onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht behoort tot de kernspecialisaties van ons kantoor. Verschillende advocaten zijn op dit domein dagelijks actief op gebied van adviesverlening en gerechtelijke procedures.

Onze dienstverlening:

Advisering

Het opmaken van een algemene onteigeningshandleiding, draaiboek van de administratieve of gerechtelijke onteigeningsprocedure, vorming;

Onderhandeling

Samenwerking met het Aankoopcomité, opstellen/onderhandelen van een minnelijk voorstel en het onderhandelen met besturen of particulieren.

Administratieve onteigeningsprocedure

Opmaak onteigeningsplan en schattingsverslag, organisatie en begeleiding openbaar onderzoek inclusief de weerlegging van de ingediende bezwaren, samenstelling stedenbouwkundig dossier, opstellen of begeleiden van voorlopige en definitieve onteigeningsbeslissing, aanvragen onteigeningsmachtiging bij de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur.

Gerechtelijke onteigeningsprocedure

Inleiden van de onteigeningsvordering en voeren van de onteigeningsprocedure, vaststellen onteigeningsvergoeding, voeren van de herzieningsprocedure, betwistingen voor de Raad van State.

Rechtsbescherming inzake onteigeningen

Indienen van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, openbaarheid van bestuur, Raad van State, bijstand in gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Meer info?
Contacteer Jonas De Wit
Advocaat
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be