Overheidsopdrachten en - contracten

Overheidsopdrachten en - contracten

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht evenals in  andere overheidscontracten (concessies, ...)

GD&A Advocaten levert in het kader van overheidsopdrachten evenals bij andere overheidscontracten (o.m. concessies, verkoop, verhuur, erfpacht) de gevraagde bijstand en rechtsbescherming voor publieke en private spelers op de markt (en dit voor wat al de sectoren betreft: werken, leveringen, diensten, klassieke sectoren en nutssectoren).

Zowel tijdens het verloop van de mededingingsprocedure als bij het nemen van de uiteindelijke (gunnings)beslissing en ook gedurende de uitvoeringsfase van het contract (klachten, ambtshalve maatregelen, boeten, oplevering, schadeclaims) kan te allen tijde een beroep gedaan worden op de (eerstelijns)expertise van GD&A Advocaten.

Dienstverlening op maat van de aanbestedende overheid

Integrale dossierbehandeling van A tot Z (van gunning tot oplevering) - ondersteuning, eerstelijnsadvisering, kwaliteitsbewaking

Ons kantoor kan instaan voor de volledige afwikkeling van de gunningsprocedure. De rol van het bestuur kan daarbij zelfs beperkt blijven tot het formuleren van de outputspecificaties en het aanduiden van de gewenste doelstellingen.

Zowel de opmaak van de opdrachtdocumenten, de publicatie van de opdracht, de opmaak van briefwisseling, de redactie van (gemotiveerde) ontwerpbeslissingen als het voeren van onderhandelingen en het analyseren van offertes behoren tot de expertise van het GD&A-team.

Ook indien er zich tijdens de uitvoeringfase onduidelijkheden of problemen voordoen, staat GD&A Advocaten klaar met raad en daad teneinde conflicten zoveel als mogelijk uit de weg te gaan en op te lossen.

Ingeval van juridische procedures (Raad van State, burgerlijke rechtbank) doet het GD&A-team het nodige ter behartiging van de belangen van haar cliënten met het oog op het bereiken van een gunstig resultaat.

Dienstverlening op maat van uw onderneming

Het opmaken en indienen van een offerte, advies bij onduidelijkheden en dubbelzinnigheden in de bestekken/opdrachtdocumenten, vragen bij een prijsonderzoek, begeleiding bij het redigeren van prijsverantwoordingen, bijstand bij uitvoeringsproblemen, ...

GD&A Advocaten adviseert open en realistisch over uw rechten en plichten als inschrijver / opdrachtnemer en staat in voor uw rechtsbescherming bij onterechte benadeling.

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be