Ruimtelijke ordening - stedenbouw - omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening - stedenbouw - omgevingsrecht

GD&A Advocaten biedt inzake de reglementering op de ruimtelijke ordening en stedenbouw ondersteuning op het niveau van de drie basispijlers van de reglementering:

Planning

Vergunning

Handhaving

Besturen en hun raadgevers (studiebureaus) kunnen bij GD&A Advocaten terecht voor een aftoetsing van de wettigheid van het planningsinstrumentarium alsmede voor een begeleiding van de formele procedure.

Ze kunnen op GD&A rekenen voor wat betreft advisering naar aanleiding van delicate vergunningsaanvragen tot en met de hieruit desgevallend ressorterende beroepsprocedures, de schorsings- en annulatieprocedures bij de Raad van State of de Raad Voor Vergunningenbetwistingen incluis.

Professionals en particulieren kunnen rekenen op onze steun om bemiddelend of remediërend op te treden wanneer de ontworpen plannen (plannen van aanleg, structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen...) hun rechten aantasten.

Vertrouwdheid met de publieke beslissingsstructuren biedt ons de gelegenheid om de professional en de particulier juridisch te gidsen teneinde de procedures van vergunningsaanvragen succesvol te doorlopen, inclusief de administratieve beroepsprocedures bij de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State.

De expertise van het kantoor is echter niet louter tot de organisatie sensu lato van de ruimtelijke ordening beperkt nu tevens ruime ervaring werd opgebouwd bij de burgerrechtelijke en strafrechterlijke verdediging van professionals en particulieren bij handhavings- en herstelmaatregelen en de regelgevingen in de rand zoals onteigeningen/monumenten en landschappen (...).

Onze dienstverlening:

Verlenen van advies en bijstand bij aanvragen tot het bekomen van verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen

Indienen van bezwaarschriften in het kader van openbare onderzoeken omtrent stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelingsvergunningsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke structuurplannen, beschermingsbesluiten, rooilijnplannen,....

Opstellen van beroepsschriften voor de Deputatie evenals tussenkomst in de voor de Deputatie reeds opgestarte procedures, ter verdediging van bestreden vergunningsbeslissingen.

Opstarten evenals verweer en tussenkomst in schorsings- en annulatieprocedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningenbetwistingen tegen verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen, wijzigingen gewestplan, BPA's, RUP's, rooilijnplannen, beschermingsbesluiten en dergelijke meer.

Bijstand in burgerlijke en strafrechtelijke procedures aangaande het herstel en sanctioneren van stedenbouwmisdrijven, opheffing stakingsbevelen, verzet tegen administratieve geldboetes wegens doorbreking van een stakingsbevel, planschadevergoeding, openstelling buurtwegen,...
verlenen van advies omtrent de beschermingswetgeving, procedures verlegging buurtwegen, zonevreemdheid en planologische attesten, de maximale valorisatiemogelijkheden van eigendommen, slaagkansen (regularisatie)vergunningsaanvragen en diverse procedures,....

Meer info?
Contacteer Tom Swerts
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Alisa Konevina
Advocaat
t 015/40 49 40 of alisa.konevina@gdena-advocaten.be