Crisis- en projectmanagement

Het departement Global kenmerkt zich door een meer holistische benadering binnen een kantoor van specialisten. Naast de interne ondersteuning van overige departementen doorheen drukke perioden of onvoorziene omstandigheden, wordt eenzelfde externe ondersteuning voorzien voor overheden ten tijde van bijzondere crisismomenten of grote projecten. De taken en bevoegdheden en daarmee correlerende verantwoordelijkheden van een lokaal bestuur zijn velerlei van aard. De snelheid waarmee nieuwe wetgeving zich opvolgt op elke van deze domeinen (omgeving, overheidsopdrachten, fiscaliteit, GDPR, integratie, fusies, onteigeningen, bestuurlijke handhaving, …) maakt dat men moeilijk door de bomen het bos ziet.

Enerzijds worden besturen geconfronteerd met grotere projecten die kennis vergen van verschillende rechtsdomeinen en waarvoor een projectmatige benadering noodzakelijk is. De revitalisatie van een verontreinigde industriële site (planologische herbestemming, bodemproblematiek, eigendomspositie, publiek-private-samenwerking, vergunningen, overeenkomsten, …) of riolerings- en wegenisdossier (aanbesteding, ontwerpfase, grondverwervingen, onteigeningsprocedure, omgevingsvergunning, gunning opdracht, uitvoeringsfase, …) zal doorheen de verschillende fases gevarieerde expertise vergen.

GD&A Advocaten beschikt hiervoor over ervaren advocaten die vanuit een meer generalistische invalshoek kennis en expertise opbouwden in de verschillende domeinen waarin het kantoor actief is en bovendien flexibel inzetbaar zijn om een project van A-Z op te volgen. Zij kunnen terugvallen op de gespecialiseerde en opgebouwde kennis binnen het kantoor waarbij men als Single Point Of Contact (SPOC) fungeert voor de cliënt die zich voor eenzelfde project niet telkens tot een andere specialist hoeft te wenden.

Anderzijds beschikken lokale besturen over een heel arsenaal aan bevoegdheden, niet in het bijzonder op het vlak van de vrijwaring van de openbare orde en veiligheid. Niet zelden dienen lokale besturen en in het bijzonder hun burgemeesters dan ook zeer urgent te ageren indien er zich een noodsituatie of veiligheidsrisico voordoet op hun grondgebied. Vanuit een politionele en veiligheidsbenadering worden vaak de noodzakelijke besluiten (onbewoonbaarverklaring, sloop gebouw instortingsgevaar, verbod festival, verbod manifestatie, instellen perimeter wegens asbestgevaar, …) op zeer korte termijn uitgevaardigd. De vele beroepsmogelijkheden en rechtsgevolgen voor de betrokken burgers indachtig, dient echter ook de nodige aandacht aan de formele en materiële vereisten (zorgvuldigheid, evenredigheid, motiveringsplicht, hoorplicht, adviesverplichtingen, proportionaliteit, …) van dergelijke besluitvorming geschonken te worden. Onzorgvuldige of onwettige besluitvorming kan nadien immers tot aansprakelijkheid leiden.

GD&A Advocaten beschikt over een zorgvuldig samengesteld team dat onmiddellijk (de dag zelf) ter plaatse kan komen indien een crisissituatie dit zou vergen. Daarbij kan deelgenomen worden aan het crisisoverleg met betrokken partijen (politie, hulpverleningszone, burgemeester, diensten, gouverneur, …) en kan (vaak ter plaatse) ingestaan worden voor de opmaak/het nazicht van de formele besluiten die genomen dienen te worden.

Voorbeeld: bij de renovatie van een sporthal wordt vastgesteld dat asbesthoudend materiaal niet op correcte wijze werd afgebroken en afgevoerd. Op de site bevinden zich een school, kinderdagverblijf en cafetaria. De burgemeester besluit onmiddellijk om de site af te sluiten en een perimeter in te stellen. Er worden stalen genomen om de hoeveelheden asbest te meten alsook worden bewarende maatregelen bevolen. Uiteindelijk wordt na reiniging door een gespecialiseerde firma en nieuwe controles de site opnieuw vrijgegeven. GD&A Advocaten adviseerde en begeleidde de gemeentelijke diensten en burgemeester doorheen deze crisis waarbij een tijdelijke bureau werd bemand in het gemeentehuis zelf. De dag zelf werden ter plaatse de nodige besluiten opgesteld. Tevens werd deelgenomen aan een bewonersvergadering georganiseerd door de gemeente.

Voorbeeld: daags voor een internationaal dancefestival blijkt dat een vergunninghouder voor een tijdelijke helihaven zich niet aan de voorwaarden dreigt te houden, gezien commerciële rondvluchten boven de festivalsite worden aangeboden. Gezien de veiligheidsrisico’s (no fly zone) wordt onmiddellijk een crisisoverleg georganiseerd op het gemeentehuis in aanwezigheid van de lokale politie en hulpverleningszone, waarna contact gelegd werd met de bevoegde overheden op het vlak van (luchtvaart)veiligheid (Directoraat-Generaal Luchtvaart, gouverneur, federale politie, …). GD&A Advocaten was hierop aanwezig en stond de gemeente en haar burgemeester bij in de formele communicatie en besluitvorming die volgde.

Legal Interim Management

Problematiek

Besturen en bedrijven moeten vaak projectmatig of structureel kunnen terugvallen op een eigen juridische dienst. Wanneer de interne juridische dienst overbevraagd wordt of wanneer de juristen in loondienst even niet ter beschikking zijn, garandeert het concept van Legal Interim Management een snelle en flexibele aanpak voor problemen van tijdelijke aard. Opdrachtgevers met positieve ervaringen rond legal outsourcing geven als belangrijkste voordelen de snelle beschikbaarheid aan, de extra knowhow, de financieel interessante oplossing, en de grote flexibiliteit.
GD&A speelt al jaren in op deze actuele trend en wil voor zijn klanten in dit segment nog meer dan vroeger een vaste en flexibele partner worden.

Aanbod

Onder aansturing van managing partner Cies Gysen werd een ploeg van gekwalificeerde juristen opgeleid en samengesteld die inzetbaar zijn voor besturen (Top: Team Outsourcing Public) en bedrijven (Tob: Team Outsourcing Business). 
Opdrachtgevers kunnen een beroep doen op onze ervaren juristen met de gepaste specialisatie of het gewenste generalisme, zowel voor concrete projecten als om capaciteitsproblemen op te vangen.
Wij streven hierbij naar maatwerk en continuïteit voor de klant.
In samenspraak met de opdrachtgever, in functie van diens specifieke eisen en effectieve noden, wordt tijdens een intakegesprek het ideaal profiel van de jurist voor de betrokken opdracht bepaald alsmede de frequentie waarbinnen de diensten idealiter verleend worden.
Vervolgens wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek georganiseerd met de weerhouden jurist(-en) teneinde het verder traject te verfijnen en de verwachtingen duidelijk te vertalen.
Naar erelonen toe werken wij op basis van zeer transparante en concurrentiële halve dagtarieven.
Op deze wijze kan de opdrachtgever zijn tijdelijk tekort aan juridische inhouse ondersteuning op de meest kostenefficiënte wijze invullen.

Voordelen om met GD&A te werken

GD&A denkt in deze voor U de ideale partij te zijn om dit soort dienstverlening op unieke wijze aan te bieden.
Buiten onze zeer concurrentiële voorwaarden zijn wij er de laatste tien jaar in geslaagd een uniek “menselijk kapitaal” te vergaren en te behouden.
Onze snel groeiende professionele organisatie van een vijftigtal advocaten laat het ons vandaag ook toe om de juiste mensen tijdig beschikbaar te maken.
De opdrachtgever zal dus reëel kunnen kiezen uit een pool van juristen die daadwerkelijk ervaring verworven hebben in de noodzakelijke materies.

Eerdere beroepservaring is trouwens onontbeerlijk voor een legal interim dienstverlening. De opdrachtgever verwacht immers terecht dat snel en zelfstandig taken worden uitgevoerd.
Vanuit onze missie streven wij bovendien naar een kwalitatieve, persoonlijke en betrokken dienstverlening.
Onze juristen richten zich bij een samenwerking dan ook exclusief op uw bestuur/bedrijf en uw opdracht.
De betrokken advocaat kan hierbij steeds terugvallen op de permanente backoffice en bibliotheek van GD&A Advocaten.
Door onze onderlegdheid in sterk gedifferentieerde domeinen (gelet op de diverse specialisaties binnen het kantoor) kunnen wij steeds de 'juiste' ondersteuning inschakelen waardoor wij de opdrachtgever effectief 'op maat' kunnen bedienen.

Onze deontologie, als advocaat, waarborgt vanzelfsprekend een volledige discretie, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.
Vanuit onze neutraliteit en een filosofie van lerend partnership gaan wij geen concurrentie aan met de eigen medewerkers van onze opdrachtgevers, maar zullen wij net onze kennis en ervaring met hen delen.

Tenslotte bieden wij deze vorm van dienstverlening in principe enkel aan voor onze vaste en preferentiële klanten.
Op deze manier kunnen wij het best garant staan voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening die uitgaat van de premissen van enerzijds vertrouwdheid met het functioneren en de eigenheid van de opdrachtgever en anderzijds van onmiddellijke praktische inzetbaarheid.

Ervaringen advocaten

Dat outsourcing ook door onze advocaten in hun jobuitoefening als een meerwaarde wordt gezien, blijkt uit navolgende greep uit onze interne getuigenissen.

Getuigenis Gitte Laenen bij BTC:
“In 2008 heb ik de kans gekregen om, ten gevolge van het plots wegvallen van het hoofd van de juridische dienst, gedurende zes maanden deze dienst bij de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) te verstrekken in afwachting van de aanstelling van een nieuw hoofd voor de dienst. Gedurende twee werkdagen per week werd ik “ondergedompeld” in de wereld van de overheidsopdrachten binnen de ontwikkelingssamenwerking, een wereld die toch wel een specifieke eigenheid kende.
De kennis die ik sedert mijn afstuderen in 2002 reeds had verworven op het vlak van de overheidsopdrachtenmaterie kwam goed van pas binnen de taken die mij aldaar werden toebedeeld, gaande van het opmaken van bestekken voor leveringen, werken en diensten, het opmaken en/of nakijken van selectie- en gunningsverslagen, het redigeren van gemotiveerde gunningsbeslissingen, edm., zowel in het kader van opdrachten die in België werden uitgevoerd als voor opdrachten die uitvoering kenden in het buitenland (Kongo, Burundi, Benin, ...). Vooral in het kader van deze laatste opdrachten dienden vaak zeer pragmatische en pasklare oplossingen te worden gevonden teneinde acute probleemsituaties op te lossen. De samenwerking met de juristen te Brussel én ook met de contactpersonen in het buitenland verliep zeer vlot en het vaak verplichte gebruik van de Franse taal was een ware verrijking. Ik denk dan ook met veel plezier terug aan de maanden die ik daar heb gewerkt en waarin ik bovendien mocht fungeren als jurylid in de selectieprocedure voor de aanstelling van het huidige hoofd van de juridische dienst, hetgeen eveneens een boeiende ervaring was.”

Getuigenis Stéphanie Taelemans bij Arcadis:
“De stap naar “advocaat bij de cliënt” ervaar ik als positief voor beide partijen en een schitterende vorm van kruisbestuiving. Elke nieuwe opdracht vergroot je praktische en intellectuele bagage. Het is voor mij zeer interessant om het reilen en zeilen van een bedrijf beter te leren kennen. De ervaring die ik momenteel opdoe als juriste bij Arcadis Belgium nv, zal ik als advocaat optimaal kunnen gebruiken bij een dossierbehandeling. Ook voor de cliënt biedt deze outsourcing-activiteit een meerwaarde. Zo is het belangrijk dat de communicatie binnen de relatie advocaat-cliënt goed functioneert. Advocaten hebben de reputatie niet altijd even goed verstaanbaar te zijn voor de cliënt, wel bij Arcadis Belgium nv krijg ik de kans om samen te werken met 775 ingenieurs, boekhouders, HR-personeel, .... In het begin is het altijd een beetje zoeken, maar voornamelijk door de zeer goede begeleiding die ik krijg zowel bij Arcadis Belgium nv als binnen GD&A Advocaten blik ik zeer positief terug op de voorbije maanden en ben ik nog meer gemotiveerd om ook deze outsourcing met succes te beëindigen.”