Kind- en jeugdzorg en Sociale huisvesting

Terug naar expertise

Het Departement Zorg en Welzijn verleent juridisch advies aan diverse zorg – en sociale actoren: uitbaters van kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, uitbaters van gehandicaptenvoorzieningen, …

De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn hebben een ruime ervaring met netwerkvorming, publiek-private samenwerkingen, privatiseringen, … in al deze sectoren. Het departement biedt een begeleiding van A tot Z en dit telkens op maat van de klant: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar één of meerdere publieke of private partners; opmaak van statuten/overeenkomsten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidieverlenende instanties; ….

Het Departement Zorg en Welzijn werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …). Naast integrale trajectbegeleiding biedt het Departement Zorg en Welzijn ook specifieke adviesverlening afgestemd op de specifieke sector (o.a. advies inzake vergunningen, erkenningen, subsidies, personeel, …).

Tenslotte zijn de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: weigering steunverlening; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; uitvoeringsproblemen bouwprojecten; …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise