GD&A webinar on demand: "De gemeenteraad en de nieuwe ‘zaak der wegen’ sinds het Decreet Gemeentewegen" (uitgezonden op 22 februari 2022)

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de geïntegreerde procedure en de vernieuwde bevoegdheid van de gemeenteraad.

GD&A webinar on demand: "De gemeenteraad en de nieuwe ‘zaak der wegen’ sinds het Decreet Gemeentewegen" (uitgezonden op 22 februari 2022)

Ondertussen vindt het nieuwe Decreet Gemeentewegen meer dan twee jaar toepassing. In een vorig webinar werd de eengemaakte zelfstandige administratieve rooilijn- of opheffingsprocedure voor gemeentewegen onder de loep genomen, aan de hand van een stappenplan en voorbeelddocumenten.

Thans wordt nader ingegaan op de geïntegreerde procedure waarbij de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg samen met een vergunningsaanvraag wordt behandeld overeenkomstig het Omgevingsvergunningsdecreet. Daarbij wordt in eerste instantie gepoogd om de bevoegdheid van de gemeenteraad af te bakenen, gezien deze niet langer overeenstemt met de voordien gekende bevoegdheid voor de ‘zaak der wegen’.

Vervolgens wordt nagegaan over welke zaken de gemeenteraad zich inhoudelijk moet uitspreken, teneinde aan de op haar rustende bijzondere onderzoeks- en motiveringsplicht te voldoen. Dit ook aan de hand van voorbeeld- en modelbesluiten, met waar mogelijk een link naar de eerste rechtspraak vanwege de Raad voor Vergunningsbetwistingen over deze gewijzigde bevoegdheid.

SCHRIJF U IN

Spreker: Jonas De Wit

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)