Innovatieve projecten

Circulaire economie

Vlaamse steden en gemeenten van de toekomst staan voor gigantische uitdagingen: om meer te doen met minder én in te zetten op duurzame ontwikkeling, is het essentieel dat inclusief, veilig en duurzaam te werk wordt gegaan. Vlaanderen zet daarom volop in op een circulaire economie, waarbij een voorname rol is weggelegd voor de lokale besturen. Ook GD&A Advocaten bouwt mee aan een duurzaam en circulair Vlaanderen, en biedt u onder deze noemer een integrale begeleiding (incl. prospectie van mogelijkheden) op vlak van:

 • Faciliterende rolmogelijkheden:
  In het streven naar duurzaamheid en circulariteit liggen er tal van faciliterende rolmogelijkheden: Hoe kunnen we circulair aanbesteden zonder rondjes te draaien? Welke mogelijkheden zijn er om duurzaamheid en circulariteit in te bedden in ruimtelijke ordening? Zijn er fiscale instrumenten om duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen? Wij zijn de juridische en strategische partner bij uitstek voor het faciliteren van uw duurzame en circulaire ambities.
 • Deel- en platformeconomie:
  Product-dienstcombinaties waarbij het efficiënt -gedeeld- gebruik van product en eigendom (al dan niet via een online platform) centraal straat, worden beschouwd als één van de hoekstenen van een duurzaam en circulair Vlaanderen. Wij loodsen u voorbij de valkuilen van het bestellen van licht (e.a.) als dienst, de zgn. ESCO's, het vastgoed as a service, ...
 • Urban mining:
  Wij begeleiden u bij het recupereren en hergebruiken van materialen uit panden als nieuw te gebruiken grondstoffen, en dit met een bijzondere aandacht voor de afvalstoffenkwalificatie ("einde-afval") én het gevreesde asbestmonster. Uw (slapend) patrimonium als (goud-)mijn van de toekomst?

CDBO/GDPR

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de GDPR, kende bij GD&A Advocaten ook de 4de industriële – digitale – revolutie haar intrede. Onder deze noemer bieden wij u een volledige begeleiding op vlak van:

 • Privacy & data
  Wij begeleiden u naar een privacy compliant omgeving, alsook bij afzonderlijke / gespecialiseerde issues (bv. gegevensuitwisseling, open data, cookies, DPIA”s, …)
  Daarenboven kunnen wij optreden als uw eigen (geoutsourcete) gediplomeerde data protection officer / manager
 • (Slimme) digitalisering
  Het uitbouwen van een “slimme regio met performante fysieke en digitale infrastructuur” zoals het Vlaams Regeerakkoord het mooi verwoordt. Wij zijn de juridische en strategische partner bij uitstek bij uw slimme, digitale projecten (bv. sensor data, real time (traffic) information, digitale platformen, escrow-overeenkomsten, AI, …)
 • (Digitale) communicatie
  We communiceren vandaag veel makkelijker, sneller, … maar ook gevaarlijker dan ooit. Wij loodsen u voorbij de valkuilen, eventueel in de rol van uw eigen (geoutsourcete) communication officer.

KENNISDELING

GD&A Advocaten deelt haar expertise niet alleen via de klassieke adviespraktijk, maar ook door de organisatie van opleidingen in de ruime zin.

Naast klassieke seminaries en studiedagen organiseert GD&A Advocaten op regelmatige basis opleidingen in samenwerking met tal van partners zoals uitgeverijen, opleidingsinstellingen en niet-juridische experten. Het kantoor trekt volop de kaart van de digitalisering en biedt tal van webinars aan, zowel “live” als “on demand”. GD&A Advocaten biedt ook in house opleidingen op maat van de klant.

Meer weten? Welke opleidingen komen eraan?

LEGAL INTERIM


Besturen en bedrijven moeten vaak projectmatig of structureel kunnen terugvallen op een eigen juridische dienst. Wanneer de interne juridische dienst overbevraagd wordt of wanneer de juristen in loondienst even niet ter beschikking zijn, garandeert het concept van Legal Interim Management een snelle en flexibele aanpak voor problemen van tijdelijke aard. Opdrachtgevers met positieve ervaringen rond legal outsourcing geven als belangrijkste voordelen de snelle beschikbaarheid aan, de extra knowhow, de financieel interessante oplossing, en de grote flexibiliteit.

GD&A speelt al jaren in op deze actuele trend en wil voor zijn klanten in dit segment nog meer dan vroeger een vaste en flexibele partner worden.

Bekijk ons aanbod

Publicaties

 • W. Rubens, “Vermoeden van vergunning of niet-vergund tot bewijs van het tegendeel: de onteigening van constructies”, bijdrage in verzamelwerk “De onteigeningsvergoeding: actuele discussiepunten”, CROW, juni 2024.
 • A. Konevina, “Vergunningsaanvraag kan in beroep niet worden aangevuld met wegenisdossier: RvVb stelt paal en perk aan gevestigde praktijk”, STORM 2024/1, bijdrage 12.
 • G. Laenen en R. Depoorter, “Artikelsgewijze commentaren bij artikelen 48-51 KB Uitvoering”, online publicatie Vanden Broele, januari 2024
 • W. Rubens en L. Cuppers, De duurzame gemeente: een waaier aan mogelijkheden voor verduurzaming, online publicatie Vanden Broele, oktober 2023
 • G. Laenen en R. Depoorter, Sociale economie en sociaal aanbesteden, online publicatie Vanden Broele, oktober 2023
 • G. Laenen en C. Mestdagh, Herplaatsing van een statutair personeelslid in het kader van het BVR RPR 2023. Vrijheid, blijheid?, online publicatie Vanden Broele, oktober 2023
 • G. Laenen en C. Van Landeghem, Langdurig zieke medewerkers binnen uw bestuur, online publicatie Vanden Broele, september 2023
 • W. Mariën en E. Wuyts, Hoe omgaan met een privaat initiatief in uw bestuur?, online publicatie Vanden Broele, september 2023
 • R. Depoorter, Artikelsgewijze commentaar bij artikel 20 Overheidsopdrachtenwet, online publicatie Wolters Kluwer, juni 2023
 • R. Depoorter, Artikelsgewijze commentaar bij artikel 52 Overheidsopdrachtenwet, online publicatie Wolters Kluwer, juni 2023
 • G. Laenen en J. De Pauw, Maatregelen voor een activerend ontslagrecht, online publicatie Vanden Broele, juni 2023
 • G. Laenen en E. Gypen, Verplichting tot bepaling van de maximale waarde of hoeveelheid bij raamovereenkomsten – een maat voor niets?, JAAN 2023
 • G. Laenen en J. De Pauw, Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Een RIT’je door de wijzigingen die het KB van 11 september 2022 met zich meebrengt, online publicatie Vanden Broele, november 2022
 • W. Mariën en W. Rubens, Opnieuw een donkere wolk boven de digitalisering van lokale besturen?, online publicatie Vanden Broele, mei 2022
 • S. Taelemans, F. Blomme en C. Van Landeghem, De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen, Brugge, Vanden Broele, 2022, 544p
 • W. Mariën, W. Rubens en L. Cuppers, Cookie van eigen deeg? Boete van 250.000 euro voor IAB Europe! Zijn de cookie-verplichtingen van uw lokaal bestuur intussen bijgewerkt?, online publicatie Vanden Broele, maart 2022
 • W. Rubens, Circulair bouwen juridisch bekeken: "Wanneer circulair bouwen niet ingebed wordt in wettelijk kader kunnen gevolgen catastrofaal zijn", online publicatie Circubuild.be, maart 2022
 • W. Rubens, (Klimaat)aansprakelijkheid van de gemeente in het gedrang, online publicatie Vanden Broele, februari 2022
 • C. Gysen en G. Laenen, Nieuwe briesjes in het bos van de overheidsopdrachten na de cytokinestorm en voor de warmtedood?, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2021, afl. 4, 421-424
 • G. Laenen, C. Van Landeghem, C. Mestdagh en A. Geerts, Tucht- en ontslagrecht in lokale besturen.Deel 2: Contractanten. Vragen en antwoorden bij workshops (2021), online publicatie Vanden Broele, december 2021
 • G. Laenen, C. Van Landeghem, C. Mestdagh en A. Geerts, Tucht- en ontslagrecht in lokale besturen. Deel 1: Satutairen. Vragen en antwoorden bij workshops (2021), online publicatie Vanden Broele, december 2021
 • G. Laenen en A. Geerts, Berekening van de jaarlijkse vakantiedagen bij deeltijdse of progressieve werkhervatting, online publicatie Vanden Broele, december 2021
 • W. Mariën, W. Rubens en L. Cuppers, Smart cities, een smart idee?, online publicatie Vanden Broele, december 2021
 • W. Mariën, W. Rubens en L. Cuppers, De impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op personeelszaken: een overzicht van besluitvorming van de Gegevensbeschermingsautoriteit, online publicatie Vanden Broele, november 2021
 • G. Laenen en C. Van Landeghem, Oud-werknemers en het zogenaamde ‘recht op vergetelheid’: binnen welke termijn moeten foto’s en namen van de website van de werkgever verwijderd worden? Bespreking van de uitspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA 62/2021 van 26 mei 2021, online publicatie Larcier Intersentia, september 2021
 • W. Mariën en W. Rubens, Een ritje op de deelstep laat sporen na… Kan uw lokaal bestuur zonder meer gebruik maken van dergelijke ‘tripdata’?, online publicatie Vanden Broele, september 2021
 • W. Mariën en W. Rubens, Data verzamelen in de (semi-)openbare ruimte - aan banden leggen via een lokale dataverordening (?), online publicatie Vanden Broele, augustus 2021
 • T. Swerts en T. Vanderreydt, Ruimtelijke uitvoeringsplannen in samenwerking met private partijen, online publicatie Vanden Broele, juli 2021
 • G. Laenen en E. Gypen, Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen. Tweede – baanbrekend – arrest van het Hof van Justitie, JAAN 2021, afl. 6
 • W. Mariën en W. Rubens, Verzamelen van noodzakelijk bewijs op een snijlijn met het onvermijdbare recht op privacy, online publicatie Vanden Broele, juni 2021
 • J. De Wit en L. Henckens, Het ‘gemeentelijk belang’ toegelicht: Draagwijdte en toepassingsgebied van een passe-partout beleidsterm, online publicatie Vanden Broele, mei 2021
 • K. Van Den Broeck en S. Van Asch, Verzelfstandiging en bestuurdersaansprakelijkheid, online publicatie Vanden Broele, mei 2021
 • C. Gysen, S. Michiels, S. Taelemans, L. Henckens en C. Persoons, Verzelfstandiging in gemeente en OCMW, Vanden Broele, april 2021
 • W. Mariën en W. Rubens, Dweilen met de datakraan open … Is uw lokaal bestuur voorbereid bij een datalek?, online publicatie Vanden Broele, april 2021
 • G. Laenen en C. Van Landeghem, Evaluaties voor lokaal Personeel en Organisatie niet verplicht maar wel verplichtend. Een goede rechtspositieregeling kan wonderen doen, online publicatie Vanden Broele, december 2020 - maart 2021
 • L. Nijs en W. Poelmans, Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (1 juli 2020 - 31 december 2020), MER 2021, afl. 1, 69-78
 • W. Mariën en W. Rubens, Gemeenteraadsleden nu ook verwerkingsverantwoordelijke?, online publicatie Vanden Broele, februari 2021
 • W. Mariën en W. Rubens, Trop is te veel en te veel is trop!, online publicatie Vanden Broele, december 2020
 • G. Laenen en C. Persoons, Actualisatie artikelen 44, 45 en 84 AUR (in gebreke blijven en sancties, straffen en aansprakelijkheid van de aannemer), online publicatie Kluwer, 19 november 2020
 • J. De Wit en L. Henckens, Eerste lokale ervaringen met het onteigeningsdecreet. Geraakt de motor op toerental of is er al revisie nodig?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • G. Laenen en P. Gielen, Uitvoering overheidsopdrachten. Wat een leidend ambtenaar lijden kan. online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • N. Wouters en L. Poukens, Lokale belasting- en retributiereglementen. Estote perfecti of knippen en plakken?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • B. De Keyser en W. Mariën, Ethical hackers, GDPR en pricacy. Hoeveel audit verdraagt een bestuur?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • T. Swerts en T. Vanderreydt, Ruimtelijke uitvoeringsplannen in samenwerking met private partijen. Anything goes of Josef K.?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • G. Laenen en C. Van Landeghem, Evaluaties voor lokaal overheidspersoneel niet verplicht maar wel verplichtend. Een goede rechtspositieregeling kan wonderen doen., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • J. Dewit, Effectief handhaven op grond van art. 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Afdwingbaarheid en kostenrecuperatie. De tantaluskwelling., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • T. Swerts en W. Poelmans, Lokale bouwprojecten en de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Der Geist der stets verneint., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • K. Van den Broeck en S. Van Asch, Verzelfstandiging en bestuurdersaansprakelijkheid. Kangoeroes pas op voor de grote boze wolf., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • K. Van den Broeck en W. Mariën en S. Taelemans, PPS en vernieuwingen in het goederenrecht voor Gemeenten en OCMW’s. Eeuwelingen krijgen een opknapbeurt., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • C. Gysen, K. Lambrechts, R. Verhaert, S. Michiels en L. Henckens, Snelgids gemeentelijke werking. Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop, Vanden Broele, 2020
 • C. Gysen en L. Nijs, Overheidsaansprakelijkheid: Het niet nakomen van lokale milieuverplichtingen en engagementen. Over het wassende water en een (s)tikkende tijdbom., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W-J. Ingels, Als de ouders zure druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden: lokale besturen en de aanpak van het geërfde asbestpassief., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Rubens, Urban mining: deep down we go., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W-J. Ingels, Met omgevingsrecht naar een circulaire economie: hoe ver roeien we met de riemen die we hebben?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Rubens, Alles as a service: hoe (ver) rekt de elastiek?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • K. Van Den Broeck, S. Taelemans en W. Mariën, PPS en vernieuwingen in het goederenrecht voor Gemeenten en OCMW’s. Eeuwelingen krijgen een opknapbeurt, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Mariën en W. Rubens, Ethical hackers, GDPR en privacy. Hoeveel audit verdraagt een bestuur?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • S. Michiels en N. Wouters, Fiscale stimuli en belasting op onttrokken waarde, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Mariën en W. Rubens, Een European lockdown voor onze cloud- en hostingtoepassingen, online publicatie Vanden Broele, oktober 2020
 • G. Laenen, S. Taelemans, C. Persoons en C. Van Landeghem, Het stakingsrecht in de publieke sector, online publicatie Vanden Broele, september 2020
 • G. Laenen en C. Persoons, Actualisatie artikelen 46, 86, 123 en 154 AUR (vertragingsboete), online publicatie Kluwer, september 2020
 • S. Michiels en W. Rubens, COVID 19: lokale contactopsporing to the rescue! Organiseert uw bestuur alles privacy-proof?, online publicatie Vanden Broele, augustus 2020
 • W. Mariën en W. Rubens, Bepaalt de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens voortaan mede de taken van de lokale besturen?, online publicatie Vanden Broele, juni 2020
 • C. Van Landeghem en C. Mestdagh, Het corona-ouderschapsverlof: uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, online publicatie Vanden Broele, juni 2020
 • G. Laenen en E. Gypen, Variante, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 335-336
 • G. Laenen en S. Frankard, Raamovereenkomsten, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 289-291
 • G. Laenen en E. Gypen, Optie, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 273-274
 • G. Laenen en E. Gypen, Onverbindendverklaring, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 265-266
 • G. Laenen en A. Speetjens, Vertragingsboete, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 347-348
 • G. Laenen en E. Gypen, Variante, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 335-336
 • G. Laenen A. Speetjens, Straffen, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 319-320
 • G. Laenen en S. Frankard, Ambtshalve maatregelen, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2020, afl. 1-2, 183-185
 • W. Mariën en W. Rubens, The proof of the pudding is in the eating – concrete innoverend project geanalyseerd: aanzet van een (eerste) draaiboek, online publicatie Vanden Broele, januari 2020
 • B. De Keyser en W. Mariën, GDPR in de praktijk: De bescherming van persoonsgegevens of een pervers verdienmodel?, online publicatie Vanden Broele, januari 2020
 • C. Gysen, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen, MATConnect, online publicatie Vanden Broele, december 2019
 • W-J. Ingels en J. Van Eynde, “Decreet Gemeentewegen. Hij die altijd op de vlucht is, vindt nooit de weg terug”, Omgevingconnect, online publicatie Vanden Broele, 2019.
 • G. Laenen en S. Frankard, “Overheidsopdrachten met zin voor innovatie”, online publicatie FinConnect-databank, dd. 19 november 2019.
 • G. Laenen en C. Mestdagh, “Evaluatie en tucht: Kritiek van een versneld afscheid nemen”, online publicatie Vanden Broele, dd. 13 november 2019.
 • W. Rubens en B. Vanheusden, “De afvalstoffenreglementering als knelpunt voor de circulaire economie: belemmeringen en mogelijke oplossingen.”, MER 2019, afl. 1, 34-43.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “Samenwerken in de Zorgsector, een huwelijk onder voorwaarden.”, VIEWZ nr. 1/2018.
 • C. Gysen, L. Jolie “Overgangsbepalingen in Het Decreet Lokaal Bestuur een praktische gids”, Impuls, dd. 2018.
 • J. Joossens en C. Oosterlinck “Wie snijdt als laatste de WUG-taart aan”, Ondernemers 2018, Voka Mechelen-Kempen, 36-37.
 • E. Gypen en G. Laenen, “De motiverings- en informatieplicht van de Belgische aanbestedende overheid bij het nemen van een gunningsbeslissing, JAAN 2018, afl. 4, 429-435.
 • W. Mariën, “Digitale transformatie vs. voldoen aan GDPR: Een paradoxale verhouding?”, in Ondernemers, dd. april 2018.
 • W. Mariën, “De General Data Protection Regulation (“GDPR”) vereist inspanningen op korte én lange termijn, ook van de zorg- en gezondheidssector!”, in Ondernemers, dd. november 2017.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “Initium ut esset. De nataliteit van een zorgbedrijf en de juridische context.”, Cahier zorgbedrijven, VIEWZ, november 2017.
 • S. Michiels, A. Kurliuk, “Teruggaaf van belasting”, in B. Buelens en W. Panis (eds.), Duiding BTW, Brussel, Larcier, 2017.
 • E. Gypen en G. Laenen, “Abnormale prijzen: onderzoeksplicht of -mogelijkheid? Een interessante uitspraak van het Gerecht EU. Vergelijking met de Belgische praktijk.”, JAAN 2017, afl. 6, 804-807.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “OCMW’s en Zorgbedrijven. Ik is een ander”, VIEWZ nr. 2/2017.
 • S. Taelemans, 2013 - 2017 Samenvatting rechtspraak van de Raad van State in opdracht van het Tijdschrift voor Overheidsopdrachten en -overeenkomsten.
 • W. Poelmans, “In regenlaarzen wachten op de betonstop, of toch maar niet?”, MER 2017, 73.
 • W Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 21 november 2016 tot en met 1 april 2017”, MER 2016, 148-151.
 • W. Poelmans, “De Oosterweeltrein niet ontspoord door aangevochten plan-MER.”(noot onder RvS 11 september 2015, nr. 232.161), TMR 2016, 54-60.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 maart 2016 tot en met 21 november 2016”, MER 2016, 380-384.
 • S. Van Asch, K. Van den Broeck, “Hervorming Boekhoudrecht”, Ondernemers (maandblad VOKA), juni 2016, jaargang 31 n° 6, 61.
 • W. Dernau, S. Michiels, P. Peeters, “Naar financiële vereveningen tussen lokale besturen in het kader van ruimtelijk beleid?”, in Ruimte, VRP april 2016.
 • S. Michiels, “Bijzondere Belastinginspectie controleert autonome gemeentebedrijven”, in LOKAAL, VVSG januari 2016.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 december 2015 tot en met 1 maart 2016”, MER 2016, 175-178.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 17 september 2015 tot en met 1 december 2015”, MER 2016, 83-86.