Privacyverklaring

Privacyverklaring GD&A Advocaten

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door GD&A en sluit aan bij de geldende reglementeringen, in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Onder invloed van een wereld in voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken. Wij nodigen u uit steeds de laatste versie ervan op onze website te raadplegen.

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd.

GD&A is erg begaan met uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons bezorgd worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Gegevens die u verstrekt worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze initieel werden opgevraagd of doorgegeven. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit onvermijdelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. GD&A is verantwoordelijk voor deze Privacyverklaring. Het doel ervan is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens.

Enkel personen, die door een arbeidsrelatie met ons zijn verbonden, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze toegang is beperkt tot de mate waarin de betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en-/of opdracht.

Derde partijen betrokken bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een externe dienstverlener die verplicht wordt om uw persoonsgegevens strikt te behandelen volgens de overeenstemmende wetgeving.

Welke persoonlijke gegevens worden bijgehouden en voor welk doel worden ze gebruikt.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact met u op te nemen zoals bv. naam, (e-mail)adres, rekeningnummer, gerechtelijke gegevens, beroep, ... . Voor zover als nodig, afhankelijk van de activiteit (kunnen) wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen:

1. Persoonlijke gegevens eigen aan de behandeling van uw dossier(s).
Al de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede juridische service die wij als advocatenkantoor verlenen worden bijgehouden in een database die onder een strikte beveiliging enkel toegankelijk is voor de behandelaar(s) van uw dossier. Deze gegevens worden exclusief verwerkt in de context van juridische dienstverlening en in overstemming met de geldende deontologie.

2. Persoonlijke gegevens bij inschrijving voor onze nieuwsbrief.
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen wij uw naam gegevens, e-mailadres, bedrijf of organisatie, functietitel en voorkeuren inzake nieuwsbriefthema's. U krijgt na het verzenden van de inschrijving een mail om de inschrijving te bevestigen. Vanaf de inschrijving kunt u genieten van de toezending van informatie over interessante juridische evoluties in uw vakgebied.

3. Gegevens die u achterlaat bij het bezoek aan onze website.
Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Zie de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie.

4. Persoonlijke gegevens die u ons bezorgt bij deelname aan een activiteit die wij organiseren (studiedag/seminarie/...).
Wanneer u zich inschrijft voor een studiedag of andere activiteit die GD&A organiseert vragen wij enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de praktische organisatie van dit event. Ingeval u deelneemt aan een van onze activiteiten kunnen er ook foto's van het evenement gemaakt worden. Zonder uw toestemming zullen foto's waarop u duidelijk herkenbaar bent niet gepubliceerd worden.

Volledige transparantie over de bijgehouden persoonlijke gegevens.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te laten aanpassen of te laten wissen. U kan eveneens vragen deze gegevens over te dragen aan een derde partij. Dit alles kan te allen tijde gebeuren via verzoek per e-mail op gegevensbescherming@gdena-advocaten.be. Het spreekt vanzelf dat het wissen van de gegevens de stopzetting van de service, informatieverstrekking of dienstverlening tot gevolg heeft.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de juridsche dienstverlening die wij met u hebben gesloten worden minstens actief bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd. Na de uitvoering kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening zoals bijvoorbeeld het:
o voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
o antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het organiseren van een event worden bijgehouden tot afsluiting van de organisatie van dit event.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verzenden van nieuwsbrieven worden bijgehouden zolang u ingeschreven blijft voor deze nieuwsbrieven.

Stopzetting van uw inschrijving voor de nieuwsbrieven en gevolgen.

Bij elke nieuwsbrief hebt u de kans om uit te schrijven door te klikken onderaan de nieuwsbrief op de link. Uitschrijven kan ook via een e-mail naar gegevensbescherming@gdena-advocaten.be. Het uitschrijven heeft de definitieve stopzetting van het verzenden van nieuwsbrieven tot gevolg en het volledig wissen van alle toepasselijke persoonlijke gegevens.

Niet tevreden, en wat zijn uw rechten.

Bent u niet tevreden met onze privacyverklaring of de tijdige gevolgen die we aan uw verzoeken geven? Dan mag u ons altijd contacteren om uw bezorgdheid of klacht te melden.
Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit).