Nieuwe rapporteringsverplichting over btw-aftrek werkelijk gebruik: fiscus is klaar met zijn huiswerk.

Via onze nieuwsbrief van 30 december informeerden wij u reeds inzake de nieuwe rapporteringsverplichting voor gemengde belastingplichtigen die hun recht op aftrek uitoefenen volgens het regime van het werkelijk gebruik. De fiscus bevestigt nu dat de toepassing e604 werd aangepast en de kennisgeving kan worden ingediend.

Lees meer
Overheidsopdrachten: Nieuw e-Procurement platform komt eraan!

Vanaf 2 mei 2023 zal het nieuwe e-Procurement platform beschikbaar zijn. Deze nieuwsbrief geeft u de nodige uitleg en aandachtspunten zodat uw bestuur klaar staat voor het nieuwe (en hopelijk vooruitstrevende) elan in de overheidsopdrachtenwereld.

Lees meer
Bestel hier het boek over "De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden"

GD&A collega's Chloé Van Landeghem en Stéphanie Taelemans hebben samen uitgebreid de materie in zake arbeidstijdreglementering bij lokale overheden weten uit te diepen. Weliswaar is hier sinds kort een boek over verschenen.
Samengevat geeft dit boek een thematisch overzicht weer van de verschillende aspecten van de arbeidsreglementering. De Arbeidstijdreglementering bij lokale overheden is een houvast voor lokale overheden die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve aanpak van hun personeelsbeleid.

Lees meer
Opgelet: Uitzonderingen op de toepassing van de overheidsopdrachtenregels worden - opnieuw - streng benaderd door het Hof van Justitie. Eerlijk meedingen duurt het langst.

Ook het plaatsen van een overheidsopdracht tussen twee aanbestedende overheden valt in principe onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Toch zijn er uitzonderingen waarbij een aanbestedende overheid rechtstreeks een publiek-publieke samenwerking kan aangaan, meer bepaald via de in house – uitzondering en via horizontale samenwerking. Doch ook de toepassing van deze uitzonderingen is aan strikte voorwaarden onderworpen.

Lees meer
Cashflow probleem opdrachtnemer overheidsopdracht?! - Inwerkingtreding van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten

Het KB betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne is op 29 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB treedt in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023. In een eerdere bijdrage werden reeds een aantal aandachtspunten van het ontwerp KB besproken (lees hieromtrent onze eerdere nieuwsbrief).

Lees meer
Maatregelen voor een activerend ontslagrecht: deal or no deal

Middels de Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, gepubliceerd op 10 november 2022, heeft de wetgever enkele initiatieven ingevoerd met als doelstelling de werkgelegenheidsgraad tegen 2030 tot 80% te verhogen. Zo werd er (onder meer) een transitietraject ontworpen evenals inzetbaarheidsmaatregelen na ontslag. Volgens de wetgever zullen voormelde initiatieven ervoor zorgen dat ontslagen werknemers zich sneller zullen heroriënteren en opnieuw op de arbeidsmarkt begeven. Deze wet brengt wijzigingen aan in de Arbeidsovereenkomstenwet en zal bijgevolg van toepassing zijn op contractuele personeelsleden, zowel in de private sector als de publieke sector.

Lees meer