Herinnering! GD&A Webinar: Up-to-date met Overheidsopdrachten: Nieuwigheden 2023 - 2024

De wetgever heeft in 2023 en 2024 niet stilgezeten, waardoor de regelgeving met betrekking tot overheidsopdrachten diverse wijzigingen heeft ondergaan, zoals de borgtocht, voorschotten en verschillende rapportageverplichtingen.

Dit webinar biedt een grondig overzicht en analyse van alle wijzigingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan toekomstige wijzigingen waar de wetgever momenteel aan werkt. Kortom, het is het ideale moment om via een verhelderend, leerzaam en praktisch webinar weer volledig up-to-date te zijn met de regelgeving omtrent overheidsopdrachten.

Lees meer
Deadline rapportering inzake werkelijk gebruik verschoven naar 20 juli 2024

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceerde een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen, waaronder tevens de lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen.

Lees meer
Een nieuwe Tuchtregeling voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Bij Koninklijk Besluit van 12 september 2023 werd het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (hierna: KB Administratief Statuut), gewijzigd. Het betrof voornamelijk wijzigingen aan de tuchtregeling en de daarbij voorziene beroepsprocedure, alsook de rechten en plichten van het operationeel personeel van de hulpverleningszone, opgenomen onder Boek 10 “Tuchtregeling” (artikelen 171 e.v. en 247 e.v.) van het KB Administratief Statuut.

Lees meer
Mogelijkheden voor lokale besturen inzake creatie van duurzame en betaalbare bedrijventerreinen, in het licht van het nieuwe BRPA

De vraag naar bedrijventerreinen is bijzonder groot en dat lijkt in de nabije toekomst allerminst te veranderen, welnu integendeel. Verschillende actoren trokken reeds aan de alarmbel omtrent het nijpende tekort aan (betaalbare) bedrijventerreinen. Lokale besturen staan de komende jaren voor de moeilijke opdracht tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende terreinen.

Lees meer
Overheidsopdrachten: wijziging nieuwe Boek II van het Strafwetboek – bedrieglijke handelingen die de normale mededingingsvoorwaarden vervalsen

Op 22 februari 2024 werd Boek II van het Strafwetboek door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Inzake overheidsopdrachten, en in het bijzonder inzake de bedrieglijke handelingen die de normale mededingingsvoorwaarden vervalsen, brengt het nieuwe artikel 540 Sw. enkele nieuwigheden met zich mee die in deze nieuwsbrief toegelicht worden.

Lees meer
Onderhandelen bij overheidsopdrachten: einde van de voorkeursbieder en het ‘wachtkamer’-principe?

In de praktijk wordt in het kader van een onderhandelingsprocedure vaak onderhandeld met (uitsluitend) de zogenaamde ‘voorkeursbieder’ op basis van een voorlopige rangschikking van de eerste offertes. In zijn arrest van 18 januari 2024, nr. 258.496 (UDN) sprak de Raad van State zich uit over het al dan niet rechtmatig karakter van een dergelijke werkwijze.

Lees meer