Handhavende burgemeesters in tijden van COVID-19: van muilkorf naar keurslijf?

Aan onze burgemeesters wordt reeds jaar en dag een primordiale rol en verantwoordelijkheid toegekend inzake de bestuurlijke politie. Zij dienen als bevoegde orgaan binnen de gemeente ten behoeve van hun inwoners in te staan voor de handhaving en vrijwaring van de openbare orde, waaronder ook de openbare veiligheid en gezondheid. Nochtans is de voorbije maanden gebleken dat net nu de openbare gezondheid van de burgers bedreigd wordt zoals nooit tevoren, de hogere overheden krampachtig weigeren om deze rol ten volle te erkennen en benutten, dan wel deze -niet steeds met onverdeeld succes- subrogeren. Een analyse.

Lees meer
Thema milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen (4): Veronderstelt het zorgvuldigheidsbeginsel en Europese regelgeving proactief handelen van de lokale overheid om een negatieve impact op het milieu te voorkomen? Het Kelderluik-arrest als inspiratiebron. Animum debes mutare, non caelum.

In de voorbije nieuwsbrieven van het thema milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen werd reeds aangegeven dat een lokaal Urgenda in Vlaanderen niet uitgesloten is. Echter blijven voorlopig nog een heleboel vragen onbeantwoord. Zo ook de vraag in welke mate lokale besturen hun beleid actief dienen toe te spitsen op het voorkomen van nefaste milieugevolgen. Behoed u voor het kelderluik, of uw bestuur tuimelt mogelijks van de trap.

Lees meer
De handhaving van asbestregelgeving: lokale besturen in de voorste linie.

Door de pandemie is menig Vlaming genoodzaakt om zijn zomervakantie thuis door te brengen. Het worden dan ook ongetwijfeld hoogdagen voor de nationale sport: klussen. Maar lang niet alle doe-het-zelvers zijn er zich van bewust dat bij hun werkzaamheden ongewild asbest vrij kan komen. Welke voorschriften inzake asbest moeten particulieren in acht nemen, en wanneer moeten lokale besturen handhavend optreden?

Lees meer
Verduurzamen van de lokale huisvuilbelasting: ubi volentia est, via est.

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Lees meer
De loutere verlenging van een lopende overheidsopdracht beantwoordt op zichzelf niet zonder meer aan de geoorloofde wijziging van de opdracht in geval van een noodzakelijk geworden aanvulling ervan.

Een aanbestedende overheid kan zich gedurende de uitvoering van een bestaande overheidsopdracht geconfronteerd zien met de situatie die erin bestaat dat zij dient vast te stellen dat de lopende overheidsopdracht niet zal volstaan om in haar noden of behoeften te voorzien. In dergelijk geval laat artikel 38/1 AUR, in welbepaalde omstandigheden, aanvullende werken, leveringen of diensten toe zonder dat een nieuwe plaatsingsprocedure moet worden gevoerd. Naar aanleiding van zijn arrest van 18 februari 2020 heeft de Raad van State de toepassingsvoorwaarden van die bepaling nog eens op scherp gesteld.

Lees meer
De beoordelingsmarge van een aanbestedende overheid bij vaststelling van een rekenfout of materiële fout in offertes

Bespreking van het arrest van de Raad van State van 18 februari 2020, nr. 247.079.

De Raad van State heeft in zijn arrest van 18 februari 2020 (nr. 247.079) geoordeeld dat de aanbestedende overheid een zekere beoordelingsmarge heeft om uit te maken of er bij het beoordelen van een rekenfout of materiële fout sprake is van een zuiver materiële fout en wat de werkelijke bedoeling was van de inschrijver bij het begaan van deze fout.

Lees meer