Newsflash! Het optimisme was van korte duur: AGB’s maken (hopelijk) opnieuw winst vanaf 1 oktober

De fiscus heeft afgelopen vrijdag een nieuwe Circulaire 2021/C/57 gepubliceerd betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf. De vereiste uit de vorige circulaire dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken wordt toch niet haalbaar geacht door de fiscus. In de huidige circulaire wordt gemikt op de periode vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer
Herinnering: laatste maand voor inkohiering gemeentebelastingen aanslagjaar 2020. Vergeet ook de contantbelastingen niet!

Art. 4, § 3 van het Decreet van 30 mei 2008 bepaalt dat de kohieren door de bevoegde overheid (in het geval van gemeentebelastingen door het College van Burgemeester en Schepenen) vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2020 eindigt deze termijn aldus op 30 juni a.s.

Lees meer
Grondwettelijk Hof schept klaarheid over bezwaartermijn lokale belastingen: bij aangetekend gezonden bezwaarschrift geldt datum poststempel als datum van indiening.

Art. 9, § 1 van het Decreet van 30 mei 2008 voorziet in een bezwaarprocedure tegen de aanslagen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Het bezwaar moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Inzake inkomstenbelastingen bepaalt artikel 371, derde lid WIB’92 dat, indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij aangetekende brief, de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs geldt als datum van indiening. Er bestond onduidelijkheid over het feit of deze bepaling eveneens geldt inzake de provincie- en gemeentebelastingen.

Lees meer
Historische bouwovertredingen verdwijnen niet automatisch door herstel. Aanpassingswerken of betaling meerwaarde vaak een dure kat in een zak?

De meerwaarde als herstelmaatregel bestaat reeds jaar en dag en was een populair instrument in de jaren ’70 en ’80. Teneinde de afbraak van de illegale constructie te voorkomen gingen vele eigenaars over tot het betalen van omvangrijke meerwaardesommen van vaak miljoenen Belgische frank. Vele decennia later komen deze woningen in de erfenis en de spreekwoordelijke aap uit de mouw. Immers, desondanks het betalen van de meerwaarde als herstel kan de woning - of andere constructie - zich niet beroepen op een vergunde status, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Pandemiewet in laatste rechte lijn (!/?)

Afgelopen maandag keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het ontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (Pandemiewet) goed. Donderdag 20 mei staat de stemming in de plenaire vergadering op de agenda.

Lees meer
Overheidsopdrachten – Melding van corrigerende maatregelen door een ondernemer: snel en alert zijn is de boodschap.

Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 14 januari 2021 (HvJ 14 januari 2021, C-387/19, RTS Infra bvba en Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel bvba).

Het Hof van Justitie heeft zich naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State uitgesproken over de mogelijkheid tot uitsluiting uit de plaatsingsprocedure (omwille van ernstige beroepsfouten) en de rol die corrigerende maatregelen hierbij kunnen spelen. De Raad van State stelde enerzijds de vraag of de Overheidsopdrachtenrichtlijn zich verzet tegen het feit dat de ondernemer verplicht wordt om zelf het bewijs te leveren van de corrigerende maatregelen teneinde zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Daarnaast polste de Raad van State naar de directe werking van de desbetreffende bepalingen in de richtlijn.

Lees meer