Prijsstijgingen vs. imprevisie "If you can dream it, you can do it!"

Prijsafspraken blijken in het woelig economisch klimaat anno ’22 “duur” te kunnen opbreken. De prijzen van grondstoffen, vastgoed, … swingen (o.a.) ingevolge de oorlog in Oekraïne, de coronaproblematiek, … de pan uit. Hoe kunnen we dit als vastgoedpractici (en eindconsumenten) het hoofd bieden?
Bekijk de nieuwsvideo met als presentator Willem Mariën - departementshoofd Vastgoed.

Lees meer
Herinnering: laatste dagen voor inkohiering gemeentebelastingen aanslagjaar 2021. Vergeet ook de contantbelastingen niet!

Art. 4, § 3 van het Decreet van 30 mei 2008 bepaalt dat de kohieren door de bevoegde overheid (in het geval van gemeentebelastingen door het College van Burgemeester en Schepenen) vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2021 eindigt deze termijn aldus op 30 juni a.s.

Lees meer
Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht.

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De raming vormt een decisief feitelijk element voor de plaatsingsprocedure nu ze onder meer het juridisch statuut van de opdracht bepaalt en daarmee de diverse kenmerken van de fasering van de te volgen plaatsingsprocedure vastlegt. Bovendien kan de raming beslissend zijn voor het specifieke rechtsbeschermingsmechanisme dat op de opdracht van toepassing zal zijn.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Wijziging Overheidsopdrachtenwet en Concessiewet!

In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: Overheidsopdrachtenwet) en van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomst (hierna: Concessiewet) gepubliceerd.

Bepaalde wijzigingen hebben directe gevolgen! Wij bezorgen u in deze nieuwsflash een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer
Hoe kan een aanbesteder reageren op de aanzienlijke prijsstijgingen, onder meer ingevolge de oorlog in Oekraïne?

Moeilijk economisch herstel na de COVID-19 pandemie, stijgende energieprijzen, stijgende brandstofprijzen, stijgende prijzen ingevolge de oorlog in Oekraïne,… Als aanbestedende overheid denkt u waarschijnlijk ‘wanneer zal dit eindigen’. Een vraag die zich echter ook opdringt, is hoe een aanbestedende overheid hiermee kan omgaan.

Lees meer
De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing.

Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

Lees meer