De digitale euro: onderweg naar zijn eindbestemming?

Digitalisering is waarneembaar in diverse facetten van onze samenleving, alsook in de manier waarop we betalen. Ingevolge de vermindering van het aantal cashbetalingen en de marktkapitalisatie van de 3 grootste cryptomunten die steeds groter wordt, wenst de ECB te werken aan een antwoord voor deze fenomenen. De digitale euro lijkt in dat opzicht een ideaal gegeven, waarmee ook de lokale besturen zullen worden geconfronteerd. De eerste stappen worden alvast gezet.

Lees meer
Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening: onbekend of onbemind?

De inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Ruimtelijke Ordening [1] (hierna DHO) ligt al enkele jaren achter ons. Toch merken we in de handhavingspraktijk dat één van de potentieel meest impactvolle instrumenten zijnde de bestuurlijke handhaving via last onder dwangsom (LOD) [2] en bestuursdwang (BD) [3] maar sporadisch worden aangewend.

Door het niet inzetten van deze effectieve instrumenten worden regelmatig kansen op een snel herstel gemist.

Lees meer
Eindeloze mogelijkheden van fiscale verduurzaming op lokaal niveau: waarop wachten we nog? Nil volentibus arduum

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Lees meer
Productdienstcombinaties: alles is tegenwoordig as a service, maar hoe ver rekt de elastiek nu werkelijk?

Onze -noodzakelijke- focus voor klimaat, energie, verduurzaming en circulaire economie doet zgn. productdienstcombinaties (as a service) aan populariteit winnen bij lokale besturen. Het bestellen van licht en warmte, ESCO’s, of zelfs volledige infrastructuurwerken als dienst, zijn enkele voorbeelden van zulke productdienstcombinaties, waarbij de overheid (louter) de beschikking krijgt over een werk/product zonder gelijktijdig de eigendom (incl. eigenaarsaansprakelijkheid, onderhouds- en herstellingsplichten, …) te verwerven.

Lees meer
Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog

Wanneer een overheidswerkgever een personeelslid, tewerkgesteld middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, wenst te ontslaan, dient de hoorplicht nageleefd te worden. Niettemin blijkt uit recente rechtspraak dat lokale besturen de toepassing van de hoorplicht bij een ontslag van een overheidscontractant nog vaak achterwege durven laten, hetgeen echter grote – te vermijden – financiële repercussies met zich kan meebrengen. Deze nieuwsbrief licht een recent arrest van het Arbeidshof te Brussel toe waarbij het hof een zeer hoge schadevergoeding toegekend zou hebben, ware het niet dat het personeelslid een lagere schadevergoeding had gevorderd.

Lees meer
In welke mate mag een aanbesteder zich voor het opmaken van opdrachtdocumenten laten “inspireren” door informatie vanwege marktspelers?

In zijn UDN-arrest van 25 juni 2021 onderzocht de Raad van State (o.m.) een mogelijks op maat van een marktspeler geschreven bestek in functie van de aanwezigheid van al dan niet favoritisme en verduidelijkte daarbij de grenzen in hoofde van de aanbesteder.

Lees meer