Beste landbouwer, laat een tweede of bijkomende inpandige exploitatiewoning niet zomaar aan u voorbijgaan!

Tweede of bijkomende inpandige exploitatiewoning – geen cumulatief toe te passen volumeregel

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in een recent arrest[1] een weigeringsbeslissing tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de oprichting van een tweede inpandige exploitatiewoning vernietigd. Een bijkomende inpandige exploitatiewoning mag eveneens 1000 m³ groot zijn.

Lees meer
Overheidsopdrachten – “Wie heb ik aan de lijn, hallo…” – Over het belang van schriftelijke communicatie tijdens de plaatsingsprocedure.

Bespreking van de beschikking in kort geding van 31 augustus 202 van de Ondernemingsrechtbank te Gent, nr. C/22/00028, niet gepubliceerd.

De ondernemingsrechtbank van Gent heeft zich in kort geding uitgesproken over het belang van een schriftelijke communicatie tijdens de wedstrijdfase bij overheidsopdrachten. In de aanloop naar een gunning van een opdracht wordt er vaak heel wat informatie uitgewisseld tussen de aanbesteder en de (potentiële) inschrijvers. Het is van belang dat deze communicatie schriftelijk verloopt, zeker wat de essentiële elementen van de opdracht betreft. Op deze manier kunnen alle (potentiële) inschrijvers desgevraagd notie krijgen van de gegevensuitwisseling die tussen de aanbesteder en de andere (potentiële) inschrijvers heeft plaatsgevonden.

Lees meer
Overheidsopdrachten - Het belang van het nazicht van de uitsluitingsgronden en de kennisgeving hiervan

Bespreking van het arrest van de Raad van State van 28 juni 2022, nr. 254.13.

De controle door de aanbesteder van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden vormt een belangrijke stap in het kader van de gunning van overheidsopdrachten. Het komt aan de aanbesteder toe om na te gaan of de kandidaten / inschrijvers zich niet in een situatie van “onbetrouwbaarheid” bevinden. Aan de hand van een aantal documenten, waarvan het merendeel door de aanbesteder zelf kan worden opgevraagd via Telemarc, kan het bewijs inzake deze uitsluitingsgronden worden geleverd. Het is echter steeds van cruciaal belang om de kandidaten / inschrijvers na afloop op de hoogte te brengen van dit nazicht.

Lees meer
Groen licht voor de omgevingshandhaving 2.0?

Het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving bevat heel wat wijzigingsvoorstellen. Dit zowel voor de handhavingsbepalingen milieu als voor de ruimtelijke ordening. De voornaamste wijzigingen worden in deze nieuwsbrief uitgelicht. Het voorontwerp lijkt een nieuwe stap te zijn in de verdere integratie van de handhavingsregels milieu en ruimtelijke ordening. Komt de geïntegreerde omgevingshandhaving met dit voorontwerp echt dichterbij?

Lees meer
Nieuwe rapporteringsverplichting voor btw-plichtige lokale besturen over btw-aftrek werkelijk gebruik

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceert een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen. Onder meer lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen, worden met deze verplichting geconfronteerd. Hoewel deze nieuwe verplichting uiteraard een administratieve last is, vormt ze een mooie gelegenheid om de btw-aftrek van het lokaal bestuur onder de loep te nemen en op punt te zetten.

Lees meer
Interpretatieve wet: AGB’s kunnen worden aangemerkt als “kleine ondernemingen”

In onze nieuwsbrief van 28 juli 2021 werd de problematiek toegelicht van AGB’s die fiscale voordelen worden ontzegd omdat ze geen vennootschap zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en daardoor niet als een “kleine vennootschap” worden aangemerkt. De wetgever heeft hier op 21 juni 2022 een mouw aangepast.

Lees meer