Duurzaam-/circulair aankopen: de selectiefase en -criteria

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de zinvolheid van duurzaam-/circulair aankopen op lokaal niveau, de voorafgaande behoeftebepaling én de (functionele) behoefteomschrijving in de opdrachtdocumenten. Samen met de opdrachtomschrijving, vormen (ook) de selectie- en gunningscriteria de voornaamste middelen voor de lokale besturen om duurzame-/circulaire eisen in een overheidsopdracht te integreren.

Lees meer
GD&A Advocaten ook in 2020 uw juridische partner in de zorg!

2020 belooft alweer een boeiend jaar te worden in de zorg- en welzijnssector. De Vlaamse Regering heeft haar kaarten op tafel gelegd in haar regeerakkoord 2019 – 2024 en de recent goedgekeurde begroting. Wat de federale ambities betreft, is het nog even – hopelijk niet meer te lang – wachten op een regeringsvorming. En ondertussen wordt de regelgeving van de vorige legislatuur resp. de regering in lopende zaken volop verder uitgevoerd: het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en haar uitvoeringsbesluit (inwerkingtreding 1 januari 2020); de erkenning van ziekenhuisnetwerken sinds 1 januari 2020; de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (inwerkingtreding 1 juli 2021); …

Lees meer
Nieuw Invorderingswetboek sinds 1 januari 2020 van toepassing op gemeentebelastingen: dringt een eerste aanpassing van de nieuwe belastingreglementen zich al op?

Op 13 april 2019 werd een Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Invorderingswetboek) ingevoerd, dat in werking is getreden op 1 januari 2020. Heel wat procedurebepalingen in het WIB ’92 werden daarmee opgeheven. Opdat ook de lokale besturen zouden kunnen terugvallen op deze nieuwe invorderingsregels, werd met ingang van 1 januari 2020 het artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd.

Lees meer