Gemeentebelastingen als instrument inzake ruimtelijk- en woonbeleid

Naast de klassieke ruimtelijke instrumenten zoals uitvoeringsplannen en verordeningen is de fiscaliteit voor de gemeente een interessant instrument om het omgevings- en woonbeleid te ondersteunen en te realiseren. Een adequate inzet van de gemeentebelastingen kan immers het gedrag van ontwikkelaars en grondeigenaars sterk beïnvloeden op een manier die door uw bestuur gewenst is. Uiteraard hebben deze instrumenten ook als voordeel dat ze geld in het gemeentelijke laatje brengen.

Gemeentebelastingen als instrument inzake ruimtelijk- en woonbeleid

In deze opleiding wordt in de eerste plaats een overzicht gegeven van de meest relevante gemeentebelastingen op het vlak van bouwen en wonen. Volgende gemeentebelastingen komen aan bod: activeringsheffing, bouwtaks, belasting op meergezinswoningen, belasting op het foutief afkoppelen, belasting op het lozen van regenwater, slooptaks, leegstands- en verkrottingsheffingen, belasting op masten en pylonen, belasting op ontbrekende parkeerplaatsen,…

Maar ook minder bekende instrumenten zoals onder meer de gemeentelijke planbatenheffing, de belasting op onderbenutting van bedrijfskavels en de gedifferentieerde opcentiemen op de onroerende voorheffing passeren de revue.

Deze belastingen worden kritisch tegen het licht gehouden. Wanneer worden ze beter wel of beter niet ingevoerd en welke zijn de beste parameters? Voorbeeld: Is een klassieke activeringsheffing nog wel aangewezen als we open ruimte willen vrijwaren en verdichting willen aanmoedigen? Hoe maken we gemeentebelastingen klimaatvriendelijk?

Bovendien wordt de vergelijking gemaakt met financiële lasten die kunnen worden opgelegd in een omgevingsvergunning. Wanneer wordt best voor een belasting gekozen en wanneer best voor een financiële last?

Deze opleiding laat u kennis maken met deze fiscale instrumenten en geeft tips en tricks voor een juiste toepassing.