Archief publicaties

Terug naar publicaties
 • B. De Keyser en W. Mariën, “Drones eindelijk een aangepast wetgevend kader”, Ondernemers, dd. oktober 2015, 49.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 25 mei 2015 tot en met 17 september 2015”, MER 2015, 357-360.
 • C. Gysen, H. Van Asch, G. Laenen, “OCMW-decreet: de extern verzelfstandigde agentschappen (Titel VIII)” in OCMW-Verzelfstandiging, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2015, 19-163.
 • S. Keunen en W. Poelmans, “Turteltaks: ne bis in idem in fiscalibus?”, Juristenkrant 2015, afl. 320, 16.
 • C. Gysen en H. Bosmans “Vastgoed-Vervreemding-Optimalisatie”, OCMW-patrimonium, last of lust. OCMW-visies, dd. maart 2015.
 • S. Michiels, “Fiscale optimalisaties bij OCMW’s en hun EVA’s.” in OCMW-visies OCMW’s in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 47-52.
 • C. Gysen "Samenwerken in woonzorgcentra: deus ex machina of goddelijk monster.",in OCMW-visies OCMW's in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 19-34.
 • C. Gysen “Titel VIII hoofdstuk 4 OCMW-decreet Woonzorgcentra”, in “OCMW’s in het uitstalraam”, Vanden Broele, dd. juni 2014.
 • G. Laenen, E. Gypen, S. Taelemans “Slim valoriseren van het OCMW-patrimonium”, in OCMW-visies, OCMW’s in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 53-69.
 • C. Gysen, S. Michiels en P.Verbist, “Verzelfstandiging woonzorgcentra een slag in het water?”, OCMW-Visies, dd. december 2013.
 • W. Hermans, S. Van Asch, G. Laenen, “Past performance bij de gunning van overheidsopdrachten. Wat als de meest voordelige aanbieder niet gewild is?”, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2013, afl. 2, 151-170.
 • S. Taelemans, “Commentaar artikelen 125 t.e.m. 135”, in S. Van Garsse (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – Koninklijk Besluit van 15 juli 2011”, Politea, Brussel, 2013, hoofdstuk 9, 22-40.
 • S. Taelemans, “Commentaar artikel 29 en 30”, in S. Van Garsse (ed.), Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten - Wet van 15 juni 2006, Politea, Brussel, 2012, 226-231.
 • G. Laenen, J. Geerts en S. Taelemans, “De onderhandelingsprocedure onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten”, in X., Overheidsopdrachten. Het K.B. Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht, Brugge, Vanden Broele, 2012, 85-142.
 • G. Laenen, “Artikelsgewijze commentaar bij artikel 32 van de wet van 15 juni 2006”, Politeia, Brussel, 2012.
 • C. Gysen, “OCMW-verenigingen in volle beweging”, OCMW-visies 2011/2, 86-88.
 • G. Laenen, “De erkenning der aannemers: een stand van zaken na de recente arresten van de Raad van State en het Hof van Cassatie”, Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten 2011/3, 305-313.
 • J. Debievre, J. Geerts en G. Laenen, “Het Toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten: capita selecta”, in D. Renders en K. Wauters (eds.), Actualia Overheidsopdrachten, Brussel, Larcier, 2011.
 • T. Swerts, Auteur “Van facilitair decreet tot sectorale regelgeving” in PPS : Mythe of realiteit ed
 • S. Michiels, “BTW-plicht lokale besturen: een stand van zaken” OCMW-Visies 2010, afl. 4, 34-36.
 • S. Michiels, “Fiscale aspecten van pps”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94.
 • G. Laenen, Verschillende bijdragen in Overheidsopdrachten geannoteerd, 2010, Die Keure.
 • C. Gysen en G. Laenen, “Grondposities, PPS en de wetgeving overheidsopdrachten”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94.
 • C. Gysen en G. Laenen “OCMW’s en PPS: Over OCMW-verenigingen en VIPA. De initiatiefnemer gestraft?”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 51-74.
 • J. Debievre en G. Laenen, “De beslissing tot gunning en totstandkoming van de overheidsopdracht”, in X. (ed. D. D’Hooghe), Algemene Rechtsbibliotheek. Algemene Reeks 9.1. De gunning van overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 2009, 841-1011.
 • C. Gysen, Auteur losbladig handboek “Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak”, Politeia, dd. 2007-2013 (AGB).
 • T. Swerts, auteur artikel “Het bodemdecreet ... 3 maanden van kracht “ VAC flash, jaargang 17, nummer 18, september 2008.
 • T. Swerts, auteur artikel “Het Bodemdecreet : inwerkingtreding 1 juni”, Ondernemers, jaargang 31, juni 2008.
 • T. Swerts, auteur artikel “Het Milieuhandhavingsdecreet”, Ondernemers, jaargang 31, juni 2008.
 • S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonoom gemeentebedrijf”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, april 2008.
 • J. Debievre en G. Laenen, “Naar een werkelijk preventieve rechtsbescherming bij overheidsopdrachten? De toepassing van artikel 21bis van de Wet van 24 december 1993 en de preventieve rechtsbescherming naar komend recht”, in X., Rechtsbescherming, Brugge, Die Keure, 2008, 216p.
 • S. Michiels en D. Bogaerts, “De gemeentelijke belastingbevoegdheid en het verbod om octrooibelastingen te heffen”, M. De Jonckheere (ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Mortsel, Intersentia, 2008, 185-200.
 • T. Swerts, Auteur artikel “Milieu- en de stedenbouwkundige vergunningen”, Ondernemers, jaargang 31, dd. februari 2008.
 • S. Michiels, “Btw-mist over rioleringen trekt langzaam op”, Lokaal 2007, afl. 15, 17.
 • G. Laenen, “Het gunnen van overheidsopdrachten tussen twee “verbonden” publiekrechtelijke rechtspersonen. Het Asemfo-arrest: eindelijk een lichtpuntje in de duisternis?”, T.Gem. 2007, 331-337.
 • G. Laenen, “Aanbesteding, inbesteding, verzelfstandiging en PPS: de strenge hand van Europa en de gevolgen voor de (lokale) besturen. Een overzicht”, C.D.P.K. 2007, 583-622.
 • G. Debersaques en G. Laenen, “De verjaring in het bestuursrecht”, in CBR (ed.), De verjaring. Vierde Antwerps Juristencongres, Antwerpen, Intersentia, 2007, 195-250.
 • G. Laenen en C. Gysen, “Publiek en private samenwerking in de ouderenzorg. Een marktverkenning”, Acta Hospitalia 2006.
 • G. Gysen, Auteur artikel “Verzelfstandiging lokale besturen. PPS een praktijkvoorbeeld. Het Rusthuis van Boortmeerbeek”, Politeia.
 • C. Gysen, Auteur artikel “Vissen in troebel water, Over gemeenten, rioleringen en btw” in vakblad Riolering, dd. maart/april 2006.
 • A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme en E. Vandenbossche (eds.), “De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten”, Antwerpen, Maklu, 2005, 224p.
 • S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonome gemeentebedrijf in de gereorganiseerde watersector”, Lokaal - VVSG 2005, afl. 4, 22-23.
 • C. Gysen, Auteur artikel “Ruimte voor water bedrijfsmatig getoetst”, Ondernemers, dd. mei 2005.
 • G. Laenen en J. Debievre, “Recente ontwikkelingen inzake de standstill bij het gunnen van overheidsopdrachten. Een analyse”, R.W. 2004-05, 1001-1014, dd. februari 2005.
 • G. Laenen, verslag van de sectievergadering Bestuursrecht van het Congres van de Vlaamse Juristenvereniging, juni 2004, “De aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders”, R.W. 2004-05, 210-211, dd. 9 oktober 2004.
 • G. Debersaques, M. Van Damme, S. De Clercq en G. Laenen (eds.), “Rechtsbescherming door de Raad van State, 15 jaar procedurele vernieuwing”, Brugge, Die Keure, 2004, 357p.
 • G. Laenen, “Overheidsopdrachten en marktconsultatie: verzoenbaar of niet?”, T.B.P. 2004, 131-144.
 • J. Debrievre en G. Laenen, “De schorsingsprocedure igv. uiterst dringende noodzakelijkheid en een bij omzendbrief ingevoerde standstill-periode als lapmiddelen voor een vanuit Europeesrechtelijk oogpunt tekort schietende preventieve rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten. De Raad van State weegt... en bevindt te licht”, (Noot onder R.v.St., N.V. Laboratoria E. Van Vooren, nr. 127.069, 13 januari 2004), C.D.P.K. 2004, 294-304.
 • S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Let op met procedurefouten inzake vestiging en invordering van gemeentebelastingen”, Lokaal - VVSG 2004, afl. 20, 23.
 • G. Laenen, “Overheidsbestuurders in Nederland en Frankrijk”, in verslagboek n.a.v. studienamiddag “Overheidsbestuurders”, georganiseerd door het IES in samenwerking met de vakgroep Staats- en Bestuursrecht Vrije Universiteit Brussel, dd. 2 oktober 2003.
 • G. Laenen, noot onder R.v.St., arrest Voue, nr. 94.495 van 3 april 2001, in X., Mensenrechten, Jaarboek 2001-2002 van het Interuniversotair Centrum Mensenrechten, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, p. 275-280.
 • G. Laenen, boekbespreking verschenen in R.W. 2003-04, 1198. (bespreking van J. De Staerke, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge, Vanden Broele, 2002, 140p.).
 • S. Michiels en D. Bogaerts, “Een spiraal van huurvoordelen” in T.F.R. 2002, afl. 231, 1071-1072.
 • S. Michiels, “Fiscaal regime van Belgen tewerkgesteld in het buitenland”, Activa, 1999, afl. 4, 13-26.