Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt

13 januari 2022

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren.

Onder bepaalde voorwaarden zijn renovatie- en herstellingswerken aan oudere woningen onderworpen aan een verminderd btw-tarief van 6%. Eén van de voorwaarden betreft de leeftijd van de woning en het gebruik voor (hoofdzakelijk) privédoeleinden. Voorheen moest de aannemer door zijn klant een attest laten ondertekenen waarin die klant aangaf dat de woning voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%.

De wet van 27 december 2021 laat toe dat de door de aannemer uitgereikte factuur volgende vermelding bevat ter vervanging van het attest:

Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt; en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.".

Daarnaast verdwijnen ook de attesten die vereist zijn voor verminderde tarieven die van toepassing zijn op de bouw en renovatie van woningen en woningcomplexen voor mindervalide personen. Ook hier komt een gelijkaardige aangifte op de factuur in de plaats.

Ten slotte werd ook de berekeningswijze voor de termijn bijgestuurd. Voortaan wordt gekeken naar de eerste ingebruikneming van de woning in de loop van een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen. Voorheen werd de termijn berekenend vanaf het meer technische “eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22,§ 1 of artikel 22bis van het Wetboek”.

Deze nieuwigheden zijn ook van toepassing voor lokale besturen, wie woningen wensen te renoveren. Ze traden in werking op 1 januari 2022. GD&A Advocaten is graag bereid om u hierover verder te informeren.