Cashflow probleem opdrachtnemer overheidsopdracht?! - Inwerkingtreding van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten

12 januari 2023

Het KB betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne is op 29 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB treedt in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023. In een eerdere bijdrage werden reeds een aantal aandachtspunten van het ontwerp KB besproken (lees hieromtrent onze eerdere nieuwsbrief).

Toepassingsgebied

Het is KB van toepassing op opdrachten die reeds gepubliceerd zijn, nog te publiceren zijn evenals voor deze die reeds in uitvoering zijn, waaronder:

 • alle overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied;
 • alle overheidsopdrachten in klassieke en speciale sectoren
  • met uitzondering van deze die niet onderworpen zijn aan het beginsel van betaling voor verstrekte en aanvaarde prestatie.

Vallen niet onder het toepassingsgebied van het KB:

 • concessies die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;
 • de sluiting van raamovereenkomsten in het kader van de uitgewerkte regeling;
  • maar wel voor de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst.
 • wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee maanden.

Omvang voorschot en betaling

Het KB voorziet aldus in de mogelijkheid voor de aanbesteder om een voorschot van maximaal 20 procent toe te wijzen.

De toekenning van voorschotten verschilt voor opdrachten die reeds in uitvoering zijn van opdrachten die nog moeten worden bekendgemaakt.

Voor opdrachten die reeds in uitvoering zijn op de datum van inwerkingtreding van het KB volstaat een indiening door de opdrachtnemer van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met het oogmerk om een voorschot toe te kennen. Deze aanvraag dient eveneens alle elementen te bevatten die nodig zijn om de betaling te kunnen verrichten.

De opdrachten die na de inwerkingtreding van het KB worden bekendgemaakt dienen de mogelijkheid tot toekenning van een voorschot op te nemen in de opdrachtdocumenten.

De betaling van het voorschot kan geschorst worden bij:

 • contractuele wanprestatie van de opdrachtnemer; of
 • bij niet-naleving van de bepalingen van artikel 7 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; of
 • artikel 41 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Verder voorziet artikel 5 in een betalingstermijn voor het voorschot van dertig kalenderdagen vanaf de beslissing tot toekenning van het voorschot, dan wel, indien reeds in de opdrachtdocumenten werd aangegeven dat de aanbesteder een voorschot toekent, vanaf de sluiting van de opdracht. In beide gevallen loopt de termijn maar indien de aanbesteder over alle elementen beschikt om tot uitbetaling te kunnen overgaan. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de in artikel 69 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten bedoelde intrest voor laattijdige betaling en de in het voormelde artikel bedoelde forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege verschuldigd.

Het KB houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2023;

Het mag duidelijk zijn dat huidige omstandigheden zorgen voor prangende vragen. Gelukkig staat GD&A Advocaten klaar om uw bestuur met raad en daad te ondersteunen.