Correcte bekendmaking van de nieuwe belastingreglementen? Doe de check!

24 december 2019

Heel wat besturen hebben tijdens de gemeenteraad van december de nieuwe belasting- en retributiereglementen goedgekeurd, maar daarna moeten deze reglementen ook nog tegenstelbaar worden gemaakt aan de belastingplichtigen. Desbetreffend bepaalt artikel 190 van de Grondwet zeer algemeen dat geen besluit of verordening van gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. Een belasting- of retributiereglement verkrijgt dus maar verbindende kracht nadat het werd bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. En daar loopt het bij heel wat besturen soms nog mis. Nochtans kan een foutieve bekendmaking bij een eventueel geschil leiden tot de vernietiging van de belasting of retributie.

Overeenkomstig artikel 286, §1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) maakt de burgemeester de reglementen van de gemeenteraad en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente. Overeenkomstig artikel 287 DLB gebeurt de bekendmaking van de voormelde reglementen met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt én van de datum waarop ze zijn aangenomen.

Tenzij anders bepaald treden de reglementen in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan (artikel 288 DLB). Het belasting- of retributiereglement wordt pas tegenstelbaar na zijn inwerkingtreding.

Daarenboven bepaalt artikel 288 DLB dat de bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen moeten blijken uit de aantekening in een register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering. Deze wijze wordt bepaald in artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018.

Samengevat moet het volgende in acht worden genomen:

 • De gemeenteraad keurt de belasting- en retributiereglementen goed;
 • De burgemeester maakt deze reglementen en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente;
 • De webtoepassing vermeldt de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt én de datum waarop ze zijn aangenomen (i.c. de datum van de gemeenteraad);
 • De algemeen directeur noteert in een register dat speciaal daarvoor bijgehouden wordt, de bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen van de gemeente;
 • Die aantekening vindt plaats op de dag van de bekendmaking van het reglement via de webtoepassing;
 • De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen;
 • De burgemeester en de algemeen directeur dateren en ondertekenen de aantekening van de reglementen en verordeningen van de gemeente in het register;
 • De aantekening vermeldt minstens:
 1. het orgaan dat het reglement heeft genomen, i.c. de gemeenteraad;
 2. de datum van het reglement of de verordening;
 3. het onderwerp van het reglement of de verordening;
 4. de datum van bekendmaking van het reglement of de verordening via de webtoepassing.

Let op elk van deze stappen dient correct te gebeuren om er zeker van te zijn dat de aanslag of de retributie in een latere procedure niet wordt vernietigd! Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Auteurs: Steven Michiels en Nathalie Wouters

Meer info?
Contacteer Nathalie Wouters
Advocaat
t 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be