De klok tikt: deadline verplichte aanpassing statuten aan het (nieuwe) WVV in zicht.

1 december 2023

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in werking. Bestaande vennootschappen en verenigingen kregen hierbij een overgangstermijn tot eind 2023 om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het (nieuwe) WVV. Hoewel de deadline ondertussen zeer dicht bijkomt, en de niet-naleving gesanctioneerd kan worden met bestuurdersaansprakelijkheid, zijn er op vandaag nog (heel) veel vennootschappen en verenigingen die hun statuten nog niet aangepast hebben.

Vennootschappen en verenigingen die opgericht werden vóór 1 mei 2019 hebben de verplichting om hun statuten vóór 31/12/2023 in overeenstemming te brengen met het (nieuwe) WVV.

Eerder deze week berichtte De Tijd dat de helft van de bedrijven nog niet in orde is met de verplichte aanpassing van hun statuten. Ook bij vzw’s blijkt dit in veel gevallen nog niet gebeurd te zijn.

Nochtans is het niet tijdig doorvoeren van de aanpassing niet geheel zonder gevolgen. De tijdige aanpassing van de statuten is namelijk voorgeschreven op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid. De leden van het bestuursorgaan lopen met andere woorden het risico om persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor schade die uit deze nalatigheid volgt.

Hoewel de vraag gesteld kan worden in welke situaties er effectief sprake zou kunnen zijn van schade, is het in elk geval aangewezen om eventuele discussies hieromtrent te voorkomen en (indien nog niet gebeurd) de statuten van uw vennootschap/vereniging zo snel mogelijk te conformeren aan het (nieuwe) wetboek.

Bovendien geeft een aanpassing van de statuten ook de gelegenheid om (naast de noodzakelijke wijzigingen in functie van het WVV) de statuten ook meer inhoudelijk onder de loep te nemen en af te stemmen op eventuele gewijzigde situaties en/of toekomstige noden binnen uw vennootschap of vereniging.

Voor de vennootschappen en verenigingen die hun statuten nog niet hebben aangepast, is het een last call. Stel de statutenwijzigingen niet langer uit en tref nu de nodige voorbereidingen zodat de ontwerpen nog tijdig aan de bevoegde organen kunnen worden voorgelegd en de vereiste administratieve formaliteiten nog tijdig afgerond kunnen worden.

GD&A Advocaten staat uiteraard steeds ter beschikking om te adviseren en begeleiden bij de aanpassing van vennootschaps- of verenigingsstatuten.