De RvVb zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener

9 april 2021

De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift.

Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers het volgende:

§ 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:

1° bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar;

2° bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering;

3° bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De Raad overwoog aangaande artikel 12 van het OVD als volgt:

Samen met verzoekende partij moet vastgesteld worden dat de tekst van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon oplegt. De tussenkomende partij kan dus gevolgd worden in haar stelling dat slechts door één persoon op ontvankelijke wijze een administratief beroep is ingediend en bijgevolg voldaan heeft aan de uitputtingsvereiste.

Het betoog van tussenkomende partij dat enkel de ‘eerste’ beroepende partij DE WITTE bijgevolg de dossiertaks betaald zou hebben, is evenwel een eenzijdige formalistische aanname, die door de Raad niet wordt gevolgd, omdat de vereiste van de uitputting van het administratief beroep raakt aan het principe van de toegang tot de rechter. De Raad neemt dan ook aan dat, aangezien niet ontkend kan worden dat er minstens éénmaal een dossiertaks van 100 euro betaald is en het administratief beroep door de verwerende partij ontvankelijk verklaard werd, in elk geval de eerste verzoekende partij haar administratief beroep heeft uitgeput.

Samengevat kan aldus worden:

  1. De Raad is akkoord dat als meerdere personen gezamenlijk een administratief beroep instellen, er evenveel dossiertaks moet worden betaald als het aantal beroepsindieners op basis van een strikte lezing van artikel 12 van het OVD;
  2. Is er slechts één maal dossiertaks betaald voor meerdere personen? Dan heeft ook maar één persoon nog toegang tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het departement Omgeving en alle deputaties hebben echter wel altijd een ruimere interpretatie aangegeven. Een kort nazicht van de websites van de deputaties, laat namelijk zien dat zij allemaal van oordeel zijn dat het slechts 100 euro per beroepschrift betreft en niet per beroepsindieners.

In het licht daarvan lijkt het voor lokale besturen raadzaam in de betekening van de vergunningsbeslissingen te wijzen op de vereiste van de betaling van de dossiertaks per beroepende partij in het licht van voormeld arrest.

Onder het motto "Bellum est sua vitia nosse" kan GD&A Advocaten uw gemeente bijstaan bij de analyse van de impact van dit arrest en hieromtrent de risico's inschatten.