GD&A brengt toegevoegde advocatuurlijke waarde. Vuur voedt zich met obstakels. Necessitas magistra.

30 maart 2020

Als onderdeel van justitie is de advocatuur een essentieel beroep. Het is mee onze taak de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking te beschermen. GD&A voelt zich in deze bevoorplicht en steekt een tandje bij.

De omstandigheden waarin we als maatschappij verkeren, zijn ongezien. De pandemie treft de gezondheid van dierbaren en ontwricht de economie op wereldschaal. Ons aanpassingsvermogen wordt getest.

GD&A Advocaten kiest er resoluut voor om in deze crisis het voortouw te nemen. Wij doen dat ondermeer door:

 • Het permanent en flexibel verzekeren van de dienstverlening ook in Covid-19 gerelateerde materies;
 • Het waarborgen van de veiligheid van onze collega’s;
 • Betrokkenheid en sociaal ondernemerschap door ondersteuning van maatschappelijke projecten en kennisoverdracht;
 • Het verzekeren van juridische diensten in besturen en bedrijven waar er onderbezetting is of dreigt.

Een even flexibele, snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening

In Corona tijden worden wij buiten onze generieke dienstverlening geconfronteerd met een toestroom van talrijke specifieke Covid-19 gerelateerde materies.

 • Contractanten wijzen besturen op moeilijkheden bij de uitvoering van werken, leveringen en diensten en vragen schorsing ervan of wijzen op vertraging en meerkosten;
 • Besturen worden geconfronteerd met veiligheidsrisico’s, overtallig personeel of uitvallen van personeel en vragen hoe hiermee om te gaan;
 • Overeenkomsten worden in vraag gesteld wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden. Massale afgelastingen van allerhande evenementen noodzaakt diverse contracten onder de loep te nemen;
 • Mensen worden getroffen in hun eigendomsrechten en bewegingsvrijheid;
 • Besturen willen versneld bijkomende diensten opstarten of leveringen bekomen en lopen vast op de regelgeving;
 • De vraag stelt zich hoe ver fiscale stimuli of ondersteuning van het lokaal economisch weefsel kunnen gaan;
 • Er is sprake van verhoogde cybercriminaliteit en problematieken rond persoonsgevoelige gegevens;
 • Er is de opschorting van vergunningsdossiers, administratieve termijnen; (…)

Wind wakkert vuur aan maar dooft kaarsen uit. Onze klanten hebben vandaag geen behoefte aan grootsprakerige offertes die meer beloven dan men kan waarmaken.

U heeft hands-on, pragmatische, betrokken en kwaliteitsvolle ondersteuning nodig. Wij zijn hier op georganiseerd en laten onze klanten niet in de kou staan.

Een verantwoorde en veilige dienstverlening

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en advocaten blijven een directe zorg. Volledig in lijn met de maatregelen van de overheid doen wij er alles aan om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en er daarnaast ook voor te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit en werkzekerheid ook in piekmomenten gegarandeerd blijft.

Daarom werken al onze collega’s zoveel mogelijk van thuis uit en is de kantooraanwezigheid tot het strikt noodzakelijke beperkt, maar daarom niet minder efficiënt. De gebruikelijke communicatiekanalen met ons kantoor blijven 24/7 openstaan, de behandeling van uw dossier blijven wij dus onverkort verzekeren mede dankzij onze aangepaste IT-infrastructuur en beveiligde cloud-toepassingen. Zoals voorheen kan u ons bereiken per e-mail, telefonisch via het kantoornummer dan wel op de gekende mobiele nummers.

Vergaderingen worden in de mate van met mogelijke vervangen door de gekende virtuele alternatieven (Confrence call, videoconference, Skype af andere online meetingapplicaties).

Ondersteuning permanentie cliënteel / legal on demand

Buiten het toenemend aantal technische werklozen is ook de stijgende curve van het aantal -uit medische voorzorg of om andere redenen- afwezige medewerkers bij onze cliënten nog niet afgevlakt.

Besturen moeten blijvend voorzien in continuïteit en dienstverlening en zien hun eigen juristen uitvallen. Wij staan klaar om u uit deze juridische nood te helpen.

De (eerstelijns) ondersteuning van uw juridische dienst die wij voorheen ‘in house’ aanboden werd versterkt. Onze snel groeiende professionele organisatie van meer dan 50 advocaten laat ons vandaag toe om de juiste mensen tijdig beschikbaar te maken/houden. Daarenboven kunnen wij de permanentie met de hedendaagse technologische middelen ook 100% van op afstand garanderen. Op basis van de concrete (en/of tijdelijke) noden die u heeft voorzien wij in een oplossing op maat voor tijdelijk personeelstekort en onderbezetting op uw juridische dienst.

Maatschappelijk engagement en kennisoverdracht. Het volstaat niet toe te kijken maar men moet ook meevechten!

GD&A blijft in deze crisisperiode ook maatschappelijk geëngageerd. Verschillende medewerkers springen bij als vrijwilliger en het departement zorg biedt momenteel gratis juridische dienstverlening voor de inrichting van een schakelzorgcentrum of ook wel ‘corona-zorghotel’ genaamd in de eerstelijnszone Pallieter (Lier – Duffel – Berlaar Nijlen– Ranst).

De lokale besturen worden via een draaiboek ‘schakelzorgcentra’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid aangespoord om binnen hun eerstelijnszone op zoek te gaan naar mogelijkheden tot inrichting van schakelzorgcentra.

Deze centra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Tegelijk wil de overheid met deze centra de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben.

Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.

Door gratis juridische dienstverlening ter beschikking te stellen bij de inrichting van een schakelzorgcentrum, tracht GD&A haar steentje bij te dragen aan een oplossing om de opnamecapaciteit van onze ziekenhuizen zoveel als mogelijk te vrijwaren.

Ondertussen zijn alle seminaries en studiedagen de volgende weken geannuleerd. Medewerkers van lokale besturen en gemeentelijke mandatarissen willen wij niet op hun honger laten. Heel wat medewerkers van lokale besturen moeten deze dagen immers thuiswerken. Daarom is dit een mooie gelegenheid om wat extra kennis op te doen of om je kennis op te frissen. Zowel van thuis uit als vanop hun werkplek kunnen zij deelnemen aan onze gratis webinars.

Dat hieraan grote behoefte bestaat blijkt uit ons eerste eerste webinar inzake het btw-statuut van autonome gemeentebedrijven door Mr. Steven Michiels. Meer dan zestig personen registreerden zich.

Wij trekken deze lijn de volgende weken door en diverse van onze collega’s nemen het voortouw:

Onze samenleving heeft vandaag meer dan ooit nood aan een positief verhaal dat ons inspireert en aanzet tot ondernemerschap, handelingsbereidheid en excellentie. GD&A hoopt hiertoe het spreekwoordelijke steentje te kunnen bijdragen.

U zoekt geen meesters die nog naar school moeten maar meesters die school maken. Estote perfecti.

“Some men see things as they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not” Robert Kennedy.