Het ontslag om dringende reden bij lokale besturen: de impact op de pensioenrechten van statutaire personeelsleden

3 juli 2024

Middels de inwerkingtreding van het Ontslagdecreet werd de tuchtsanctie van de afzetting niet langer weerhouden. Echter betekent dit niet dat een ontslag (om dringende reden) geen gevolgen meer kan hebben voor de pensioenrechten van een statutair personeelslid. Recent verduidelijkte het Agentschap Binnenlands Bestuur één en ander, na een overleg met de Federale Pensioendienst.

1.-

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft onlangs duidelijkheid verstrekt omtrent de nieuwe ontslagregeling voor statutaire personeelsleden bij lokale besturen, in het bijzonder over de pensioenrechten in het publiek stelsel bij het ontslag om dringende reden van statutaire personeelsleden.

Zoals vermeld in artikel 50, tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, verliezen personeelsleden hun pensioenrechten in het publiek stelsel indien zij ingevolge feiten die door de wetten en decreten als een misdaad worden beschouwd hun betrekking verliezen. Alsdan zal het ontslagen statutaire personeelslid terugvallen op een werknemerspensioen.

Dit voor zover het ontslag om dringende reden niet geldig betwist wordt en er door de bevoegde rechter geen schadeloosstelling wordt toegekend.

2.-

Ingevolge voorgaande heeft de Federale Pensioendienst uitdrukkelijk de vraag gericht aan de lokale besturen om in de ontslagbrief, dewelke ingediend dient te worden via het elektronisch attest “beëindiging arbeidsbetrekking” overeenkomstig artikel 142 van de wet van 29 december 2010, uitdrukkelijk te vermelden of de feiten die aan het ontslag ten grondslag liggen al dan niet als een misdaad moeten worden beschouwd.

Aldus dienen er aan de feiten een bepaalde zwaarwichtigheid gehecht te worden voordat deze kunnen leiden tot een verlies van pensioenrechten. Hierbij kan gedacht worden aan moord, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…)

3.-

Wat betreft de ontslagen die reeds plaatsgevonden hebben sinds 1 oktober 2023 heeft de Federale Pensioendienst de vraag gericht aan de lokale besturen om een aanvullende (aangepaste) ontslagbeëindiging in te dienen via het elektronische attest. Dit weliswaar in het geval dat de feiten die aan de grondslag lagen van het ontslag om dringende reden daadwerkelijk een misdaad uitmaken.

Daarbij dient het lokaal bestuur eveneens het desbetreffende ex-personeelslid op de hoogte te stellen.

4.-

Het is een goede zaak dat het Agentschap Binnenlands Bestuur rechtszekerheid brengt middels haar update aan de lokale besturen.

Eveneens is het billijk dat een verlies van pensioenrechten enkel van toepassing is indien het statutaire personeelslid omwille van het plegen van een misdaad wordt ontslagen.

***

GD&A Advocaten staat steeds tot uw beschikking voor begeleiding of informatie omtrent ontslagprocedures van personeelsleden. GD&A Advocaten volgt steeds de nieuwe wijzigingen in de wetgeving op de voet op om u bij te staan met op maat gemaakt advies.