Newsflash! Het optimisme was van korte duur: AGB’s maken (hopelijk) opnieuw winst vanaf 1 oktober

14 juni 2021

De fiscus heeft afgelopen vrijdag een nieuwe Circulaire 2021/C/57 gepubliceerd betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf. De vereiste uit de vorige circulaire dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken wordt toch niet haalbaar geacht door de fiscus. In de huidige circulaire wordt gemikt op de periode vanaf 1 oktober 2021.

Er werden reeds eerder circulaires gepubliceerd over dit onderwerp, die in voorgaande nieuwsbrieven werden besproken.

Ook nu bevestigt de fiscus dat de uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van COVID-19 (Coronavirus) dienen te worden aangemerkt als een toevallige gebeurtenis, waarmee geen rekening wordt gehouden voor de beoordeling van het winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf.

De bevestiging dat voor het boekjaar 2020 het winstoogmerk niet zal worden beoordeeld wordt wederom hernomen.

Voor het boekjaar 2021 heeft de minister beslist dat met de handelingen verricht tot en met 30.09.2021 evenmin rekening zal worden gehouden door de administratie. Met de handelingen verricht vanaf 01.10.2021 zal daarentegen door de administratie wel rekening worden gehouden. Vanaf die datum zal het winstoogmerk aldus opnieuw worden beoordeeld volgens de bepalingen van de gekende Beslissing nr. E.T.129.288 van 19.01.2016.

De mildheid van de fiscus strekt zich helaas (nog) niet uit over het volledige boekjaar 2021, wat maakt dat de periode waarbinnen prijssubsidies kunnen worden gegenereerd bijzonder kort is. Laat ons hopen dat in het najaar de volledige capaciteit van de vrijetijdsinfrastructuur zal kunnen worden gebruikt en deze exploitaties alsdan op volle toeren draaien.

Zoals wij in onze voorgaande nieuwsbrief reeds opmerkten, verduidelijkt ook deze circulaire niet op welke wijze een autonoom gemeentebedrijf zal moeten aantonen dat men voor het laatste kwartaal van het boekjaar 2021 van 1 oktober tot 31 december opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wellicht zal dit enkel op een sluitende manier mogelijk zijn door het opstellen van een tussentijdse jaarrekening op datum 30 september 2021.

De fiscale vrijstelling van gemeentelijke corona-toelagen werd door de Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie wel verlengd tot 31 december 2021. Dit betekent dat eventuele toelagen, die gemeenten toekennen aan hun autonoom gemeentebedrijf ter dekking van corona-verliezen, vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze worden betaald of toegekend voor 31 december 2021.

Let wel op dat de toelagen, toegekend na 1 oktober 2021 – behoudens wijziging van de huidige circulaire – niet zullen meegeteld worden voor de bepaling van het winstoogmerk in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf. Enkel de door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf toegekende subsidies die rechtstreeks verband houden met de prijs behoren immers tot de maatstaf van heffing van de btw en mogen worden gevoegd bij de ontvangsten van het autonoom gemeentebedrijf om te bepalen of de statutaire bepalingen inzake winstoogmerk en het doel winsten uit te keren al dan niet theoretisch zijn.

GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public Sector hebben de nodige expertise om uw bestuur te adviseren inzake de fiscaliteit en financiën van het autonoom gemeentebedrijf.