NEWSFLASH! (Ontwerp-)besluit van de Vlaamse regering inzake de toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum bekend

27 januari 2021

Op 15 februari zullen in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra de deuren openen in het licht van de bestrijding van de Corona-pandemie. De organisatie van die vaccinatiecentra is reeds volop in gang gezet. Omtrent de financiering bestond er tot nu toe evenwel nog veel onduidelijkheid. Daar komt mondjesmaat verandering in. Het (nog niet gepubliceerde) (ontwerp-)besluit tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 22 januari 2021. Wij geven hierna een overzicht van de belangrijkste bepalingen die in voornoemd (ontwerp-)besluit zijn opgenomen.

Het (ontwerp-)besluit beoogt een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen (moeten) maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-19-vaccinaties. De Vlaamse regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhoudende organisatie zijn voor de vaccinatiecentra, a rato van het totaal aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.

De Vlaamse regering wil daarvoor het Belfort-principe toepassen (hetgeen m.a.w. betekent dat de subsidie kostendekkend is), doch gaat er ook vanuit dat de lokale besturen zich opstellen als goede huisvaders. Dat betekent dat de lokale besturen een aantal instrumenten, afspraken of zaken waarover ze beschikken, kunnen en moeten inzetten om een verantwoord gebruik van middelen te verzekeren (bv. raamcontracten voor specifieke diensten zoals poetsen, bewaking, …, ondersteuning van politie en brandweer, meubilair uit het stadsmagazijn, ter beschikking stellen van medisch materiaal door een grote zorginstelling, de samenwerking met vrijwilligers van het Rode Kruis, …).

De subsidie voor de infrastructuur en uitbating van operationele vaccinatiecentra wordt toegekend aan iedere gemeente die als penhoudende gemeente is aangeduid voor het vaccinatiecentrum.

De subsidie heeft tot doel de infrastructurele en uitbatingskosten van vaccinatiecentra te financieren. Deze kosten omvatten o.a.:

  • De huurprijs voor de accommodatie;
  • De energiekosten (m.i.v. water en telefonie);
  • De kosten voor onderhoud en schoonmaak;
  • De uitbatingskosten (bewaking, ICT, kantoormaterieel en varia);
  • De kosten voor niet-medisch personeel (onthaal, stewards, centrumverantwoordelijke, callcenter, en andere);
  • De kosten verbonden aan het organiseren van vervoer voor minder mobiele personen;
  • De inrichtingskosten (op- en afbouw en afbraak).

Voor bovenstaande kosten, met uitzondering van de inrichtingskosten, bedraagt de subsidie 1,533,00 EUR per inwoner per maand. Die subsidie wordt verdeeld op basis van het totale inwonersaantal van de gemeenten die het vaccinatiecentrum bedient. Voor het aantal inwoners van de gemeente, wordt het aantal inwoners op 1 januari 2020 in aanmerking genomen.

Voor de inrichtingskosten wordt een eenmalige bijkomende forfaitaire subsidie toegekend aan iedere penhoudende gemeente. Die forfaitaire subsidie bedraagt 15.000,00 EUR voor een vaccinatiecentrum dat samen met een ander vaccinatiecentrum een eerstelijnszone bedient en 30.000,00 EUR voor een vaccinatiecentrum dat heel de eerstelijnszone bedient. Als een vaccinatiecentrum meerdere eerstelijnszones bedient, dan wordt het bedrag van 30.000,00 EUR verhoudingsgewijs aangepast.

Voor de huurprijs van de accommodatie wordt bovendien een bijkomende forfaitaire subsidie van 24.000,00 EUR per maand toegekend aan de 13 centrumsteden.

De subsidiebedragen, met uitzondering van deze voor de inrichtingskosten, worden uitbetaald per 2 maanden, met aanvang op 15 februari 2021.

De eenmalige forfaitaire subsidie voor de inrichtingskosten wordt samen met de eerste subsidieschijf uitbetaald.

Bij een eventuele verlenging van de subsidieperiode wordt de subsidie uiterlijk de laatste werkdag van de maand uitbetaald.

Als blijkt dat een vaccinatiecentrum niet langer actief is, wordt de subsidie stopgezet.

De subsidiebedragen zelf worden opgenomen in de bijlagen die bij het (ontwerp-)besluit worden gevoegd.

Deze subsidie is voor de penhoudende gemeente een algemene werkingssubsidie. De penhoudende gemeente dient de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum te rapporteren door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN.

Bij de toekenning van de subsidie is bovendien geen voorafgaandelijke controle vereist.

Het subsidiebesluit van de Vlaamse regering treedt in werking op 1 februari 2021.

Hiermee zijn nog niet alle financiële vraagstukken rond de vaccinatiecentra uitgeklaard. Zo moet bijvoorbeeld ook de impact van de tijdelijke herbestemming van infrastructuur van een autonoom gemeentebedrijf (bv. een sporthal) op de btw-aftrek van dat autonoom gemeentebedrijf worden beoordeeld,…

Wordt ongetwijfeld vervolgd …

GD&A Advocaten blijft uiteraard steeds klaarstaan om uw bestuur – met de juiste (juridische) bijstand – ook door deze uitdagende tijden te gidsen.