NEWSFLASH: Opnieuw hogere verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten

23 oktober 2023

Op 2 oktober 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het bericht dat de rentevoeten van de verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten opnieuw gestegen zijn. Voor aanbesteders die nalaten hun opdrachtnemers tijdig te betalen, zullen de kosten aldus nog sneller oplopen.

De intresten die aanbesteders aan hun opdrachtnemers verschuldigd zijn in geval van laattijdige betaling van overheidsopdrachten zijn opnieuw verhoogd. Om te bepalen welke rentevoet van toepassing is, is de datum waarop de opdracht werd gegund van belang.

Voor de oudste overheidsopdrachten, gegund voor 8 augustus 2002, zijn de rentevoeten van de verwijlintresten sinds 1 oktober gestegen van 4,75% naar 6,25%. Het bericht in het Belgisch Staatsblad verduidelijkt nog dat de intrestvoet van 6,25% van toepassing is op zowel de opdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 als de opdrachten waarvoor een publicatie niet verplicht is, maar waarvoor opdrachtnemers werden uitgenodigd tot indiening van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze datum. De rentevoet van 6,25% geldt eveneens voor overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15 §4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of voor deze opdrachten waarvoor zonder verplichte publicatie wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelname vanaf die datum.

De nieuwere opdrachten die gegund werden tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013 en de opdrachten gegund vanaf 16 maart 2013 ontkomen evenmin aan de verhoging. Sinds 1 juni 2023 geldt voor deze overheidsopdrachten een rentevoet van 12% in plaats van 10,5%. Dit verhoogde percentage is van toepassing gedurende het gehele tweede semester van 2023 en geldt aldus nog tot 31 december 2023. De nieuwe rentevoet is bovendien dezelfde als die van toepassing in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met GD&A Advocaten.