Newsflash! Zaterdag blijft zijn status als werkdag behouden in het sociaal recht

12 december 2022

In onze nieuwsbrief van 4 oktober 2022 gaven wij aan dat er mogelijks gesleuteld ging worden aan de termijnberekening in het sociaal recht, maar dat dit onder voorbehoud van het advies van de Nationale Arbeidsraad was. Op 16 november 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad haar advies uitgevaardigd.

Zoals eerder gemeld, sleutelt het nieuw Burgerlijk Wetboek aan het begrip ‘werkdag’, waarbij behoudens afwijking door de wetgever, ook de termijnen in het sociaal recht aangepast zouden worden. De Nationale Arbeidsraad kreeg de opdracht om een advies uit te vaardigen inzake de eventuele gevolgen van deze invoering.

Op 16 november 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad in zijn advies aangegeven dat het beschouwen van een zaterdag als een werkdag, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, inmiddels volledig geïntegreerd is in de praktijk.1 Het wijzigen ervan zou dan ook veel onduidelijkheden en misverstanden veroorzaken.

Hoewel de Nationale Arbeidsraad de maatschappelijke evoluties die aan de gang zijn niet wil tegenspreken, acht hij het behoud van het huidige systeem dan ook nodig om rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te kunnen garanderen. Bijgevolg adviseerde hij dan ook om het huidige systeem te behouden.

De wetgever zat niet stil en diende op 30 november 2022 een wetsvoorstel in houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand.2 Bijgevolg werd het standpunt van de Nationale Arbeidsraad gevolgd.

Hoewel het voorstel momenteel nog hangende is, lijkt het zeer waarschijnlijk dat het wetsvoorstel zal aangenomen worden. Gelet op de spoedeisendheid waarmee dit voorstel moet worden behandeld, daar het uiterlijk op 1 januari 2023 in werking dient te treden, werd alvast op 1 december 2022 een verzoek tot urgentie goedgekeurd.3

De storm die zou leiden tot een uitbreiding van de termijnen, blijkt dus vooral een storm in een glas water te zijn. Het lijkt erop dat de termijnen in het sociaal recht ongewijzigd blijven. De werkgevers en personeelsleden zullen zich zodoende moeten blijven houden aan de reeds bestaande berekeningen van de termijnen in het sociaal recht.

Maar betekent uitstel afstel? To be continued…