Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen voor 2022-2023

15 november 2021

Op 11 november 2021 werden de drempelbedragen voor 2022-2023 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden aldus tot en met 31 december 2023.

De nieuwe drempelbedragen zijn de volgende:

Voor concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23)[1]:

  • de drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.382.000 exclusief btw.
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (artikel 8 lid 1 Richtlijn 2014/23).

Voor klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24)[2]:

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw.
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw.
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw.

Voor speciale sectoren (Richtlijn 2014/25)[3]:

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw.
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000 exclusief btw.

Voor defensie en veiligheid (Richtlijn 2009/81)[4]:

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw.
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000 exclusief btw.

De drempels voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijven ongewijzigd.

De Commissie heeft ook een nieuwe mededeling gepubliceerd met daarin de tegenwaarden, in de nationale valuta’s anders dan de euro, van de bovengenoemde drempels.[5]

De nieuwe drempelbedragen zijn iets hoger dan de huidig geldende drempelbedragen. Het is belangrijk dit in acht te nemen bij nieuwe overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2022.

Een overzicht met de oude en nieuwe drempelbedragen voor de verschillende sectoren:

België zal de bepalingen nog omzetten naar nationaal recht, wellicht gebeurt dit in de loop van december.

[1] Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, Pb.L. 28 maart 2014, 94, err. Pb.L. 5 mei 2015, 114, err. Pb.L. 26 maart 2018, 82, err., Pb.L. 27 mei 2021, 186.

[2] Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, 94, err. Pb.L. 11 juli 2015, 184, err., Pb.L. 1 oktober 2020, 317.

[3] Richtlijn 2014/25/EU van 26 februari 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, Pb.L. 28 maart 2014, 94, err., Pb.L. 10 december 2015, 324.

[4] Richtlijn 2009/81/EG van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, Pb.L. 20 augustus 2009, 216.

[5] Mededeling van de Commissie: Tegenwaarden van de toepassingsdrempels van de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad