NIEUWSFLASH: Covid Safe Ticket op losse schroeven na rechterlijke uitspraak?

2 december 2021

De Rechtbank van Eerste Aanleg Namen oordeelde deze week dat het gebruik van het Covid Safe Ticket onwettig was, (o.a.) wegens strijdigheid met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. GDPR). Het Waals Gewest kreeg een dwangsom van 5.000 euro per dag opgelegd indien zij niet binnen een termijn van zeven dagen afdoende maatregelen zou treffen om de situatie recht te zetten.

Het Covid Safe Ticket (CST) is sinds enkele maanden niet meer uit de maatschappij weg te denken. Sedert de intreden van het CST in juni 2021 is het gebruik ervan alleen maar uitgebreid, zowel in Vlaanderen als Wallonië, en wordt het momenteel ingezet om te toegang tot evenementen, dancings, discotheken, horecazaken, fitnesszaken en residenties voor kwetsbare personen te reguleren.

In Wallonië lijkt het gebruik van het CST vandaag evenwel op losse schroeven te (komen) staan. Dit naar aanleiding van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Namen van 30 november 2021 waarin, in kortgeding, werd geoordeeld dat het gebruik van het CST mogelijks onwettig zou zijn. Samengevat kwam de rechtbank tot deze beoordeling op basis van de overwegingen dat:

  • Er sprake zou zijn van een bevoegdheidsconflict: niet het Waals Gewest zou bevoegd zijn om te bepalen waar het CST al dan niet moet ingezet worden, maar wel de federale overheid zou over deze bevoegdheid beschikken op basis van de federale pandemiewet;
  • Er sprake zou zijn van een disproportionaliteit inzake het (on-)gebruik van het CST: niet aangetoond zou zijn dat er geen beroep kan gedaan worden op minder ingrijpende maatregelen;
  • Er sprake zou zijn van een strijdigheid tussen enerzijds het CST en anderzijds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. GDPR-verordening) én de EU Verordening 2021/953 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren;

Het Waalse Gewest heeft ondertussen bevestigd hoger beroep te zullen aantekenen.

Desalniettemin kan niet uitgesloten worden dat de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg Namen op korte termijn navolging kan krijgen: een gelijkluidende vordering werd immers ingeleid ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met voorziene behandeling van de zaak op 8 december ’21.

Valt ook het CST in Vlaanderen binnenkort ten prooi?

To be continued