Opfrissing fiscaal proceduredecreet

7 november 2023

De Vlaamse regering heeft vorige week een opfrissing van het Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen principieel goedgekeurd. Het woord “opfrissing” is inderdaad op zijn plaats vermits het eerder gaat om een actualisering en modernisering van het decreet, zonder fundamentele nieuwigheden. Wij lichten hierna alvast de beoogde wijzigingen toe.

De Vlaamse regering voorziet in de mogelijkheid om fiscale berichten via elektronische weg aan te bieden aan de belastingplichtige. Wanneer aanslagbiljetten elektronisch worden ter beschikking gesteld, zal dit een invloed hebben op de berekening van de termijnen. Meer bepaald wordt het elektronische aanslagbiljet geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop het aanslagbiljet toegankelijk wordt voor de belastingplichtige. Via de post verzonden aanslagbiljetten worden nog steeds pas geacht te zijn ontvangen de derde werkdag volgend op de verzending.

Voortaan volstaat het tevens om op het aanslagbiljet de vindplaats van het reglement op de web toepassing van het lokale bestuur mee te delen. Het is niet langer nodig om een kopie of een samenvatting van het toepasselijke reglement als bijlage toe te voegen dan wel op het aanslagbiljet te vermelden.

Bovendien creëert de Vlaamse regering de mogelijkheid om, op basis van de gegevens waarover het lokaal bestuur beschikt, een “voorstel van aangifte aan de belastingplichtige” voor te leggen. Indien de belastingplichtige geen opmerkingen maakt, zal het voorstel als regelmatige aangifte gelden.

De Vlaamse regering sluit de discussie omtrent de vraag of een ambtshalve aanslag al dan niet verplicht is wanneer geen aangifte wordt ingediend of wanneer ze laattijdig wordt ingediend. De nieuwe tekst verduidelijkt dat een ambtshalve aanslag niet verplicht is, tenzij de gemeente niet over een correcte aangifte beschikt. De besturen zullen zich dus in veel situaties de formaliteiten van de ambtshalve aanslag kunnen besparen.

Het voorontwerp bevestigt dat de eerste aanmaning kosteloos moet worden verstuurd. Op zich is dit geen nieuwe maatregel. De memorie van Toelichting bij het Invorderingswetboek, dat ook van toepassing is op lokale belastingen, voorzag reeds in een eerste kosteloze aanmaning.

De integratie van gemeente en OCMW trekt zich nu ook door op fiscaal gebied, waardoor ook de medewerkers van het OCMW fiscale opdrachten kunnen krijgen.

Het voorontwerp faciliteert een billijke en pragmatische houding van de gemeente door het invoeren van de mogelijkheid om administratieve sancties kwijt te schelden of te verminderen. Artikel 9 van het Organiek Regentsbesluit van 18 maart 1831 wordt van toepassing op de lokale besturen.

De recente hogere inflatiecijfers hebben de Vlaamse regering doen inzien dat administratieve boetes beter worden geïndexeerd.

Een voor de praktijk belangrijke maatregel is de herinvoering van de meldingsplicht voor notarissen bij de financieel directeur waar het onroerend goed is gelegen. De huidige regeling verplicht immers enkel een notificatie aan de financieel directeur van de woonplaats van de belastingplichtige. Hierdoor vissen besturen met openstaande fiscale vorderingen, die betrekking hebben op onroerende goederen gelegen op hun grondgebied, maar waarvan de eigenaar-verkoper elders woont, al te vaak achter het net.

Uiteraard houdt GD&A Advocaten u zoals gebruikelijk verder op de hoogte wanneer de definitieve teksten beschikbaar zijn.