Overheidspersoneel - Het weekend is heilig, nu ook voor het arbeidsrecht?

17 oktober 2022

Het nieuw Burgerlijk Wetboek sleutelt aan een belangrijk principe inzake de berekening van termijnen in het arbeidsrecht. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de regeling die thans van toepassing is op zondagen en wettelijke feestdagen uitgebreid naar zaterdagen.

Het nieuw Burgerlijk Wetboek zal sleutelen aan het begrip ‘werkdag’. Waar tot op heden ook zaterdagen beschouwd werden als werkdagen zal deze invulling binnenkort achterwege worden gelaten. Vanaf 1 januari 2023, met name de datum van inwerkingtreding van Boek I (“Algemene bepalingen”) in het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek, wordt een werkdag gedefinieerd als “alle andere dagen dan de wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen”.[1]

De impact van deze maatregel op de termijnen m.b.t. het aangetekend verzenden van opzegbrieven, het aangetekend verzenden van een ontslag om dringende reden en het aangetekend verzenden van de motivering van het ontslag om dringende reden is aanzienlijk.

Zo zal de werkgever, indien hij een opzegtermijn wil laten ingaan op de eerstvolgende maandag, ten laatste dinsdag de opzeggingsbrief aangetekend moeten versturen, aangezien deze opzeggingsbrief pas uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Indien de werkgever pas woensdag de opzeggingsbrief aangetekend verstuurt, gaat de opzeggingstermijn pas in de week volgend op de eerstvolgende maandag.

Daarentegen krijgt de werkgever wat meer ademruimte wat betreft het ontslag om dringende reden. Zo kan de kennisname van een feit dat een ontslag om dringende reden rechtvaardigt op woensdag (ten laatste) de eerstvolgende maandag nog tot een ontslag om dringen reden leiden. Dezelfde redenering kan eveneens gevolg worden wat betreft de motivatie van het ontslag.

De maatregel lijkt bijgevolg voornamelijk de werkgever te begunstigen, hoewel ook de werknemer voordelen kan terugvinden in deze regeling. Zo valt te denken aan de termijn waarin een personeelslid een medisch getuigschrift moet indienen.

Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat deze situatie zich enkel voordoet in het geval de termijn in werkdagen wordt uitgedrukt. Indien de termijn wordt uitgedrukt in dagen of kalenderdagen worden feestdagen, zaterdagen en zondagen nog steeds meegerekend.

Behoudens eventuele wijzigingen van de wetgever, naar aanleiding van het advies van de Nationale Arbeidsraad, gaat voormelde regeling in voege vanaf 1 januari 2023, wat een zondag is. Zaterdag 31 december 2022 telt dus nog steeds mee als een werkdag. Oudejaarsavond is namelijk niet een van de tien wettelijke feestdagen in ons land. Vanaf zaterdag 7 januari 2023 zijn zaterdagen dan geen werkdagen meer.

Opletten geblazen dus!


[1] Toekomstig artikel I.7 B.W., ingevoerd door de wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, BS 1 juli 2022.